Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη


Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με το ισχύον Διάταγμα του Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 12/02/2021 η είσοδος στη Δημοκρατία από τις χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
(i) Κύπριοι πολίτες μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών,
(ii) όλα τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα,
(iii) πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της ασθένειας του COVID-19,
(iv) ασθενείς ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, και
(v) πρώτου βαθμού συγγενείς προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών:
Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία (v) πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση για παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου μέσω της πλατφόρμας CyprusFlightPass: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ειδική άδεια εισόδου δεν είναι θεώρηση εισόδου! Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή άλλες προξενικές υπηρεσίες πρέπει να διευθετήσουν επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο στα τηλ. (+7812)4562255, (+357)22651517 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spbconsulate@mfa.gov.cy κατά τις ώρες λειτουργίας του Προξενείου.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους πρέπει να κάνουν εγγραφή ηλεκτρονικά, εντός 24 ωρών, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία στην ιστοσελίδα www.cyprusflightpass.gov.cy και κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος.
Επίσης οι επιβάτες των προαναφερθεισών κατηγοριών είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή του και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (στα Αγγλικά), είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψει ο ίδιος και στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

Coronavirus 2019

Επενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus