Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη


Απαιτούμενα Έγγραφα


  Α. Έντυπα που απαιτούνται από ΟΛΟΥΣ τους αιτητές   1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με δύο συνημμένες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.


   2. Έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (εθνικό/διπλωματικό/υπηρεσιακό διαβατήριο ή άλλο) με ισχύ τριών τουλάχιστον μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης και με δύο τουλάχιστον κενές σελίδες.


   3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο αιτητής κατέχει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο (τραπεζική κατάσταση, ταξιδιωτικές επιταγές, επιβεβαιωμένη πληρωμή του κόστους ολόκληρου του ταξιδιού και βεβαίωση εργασίας με πληροφορίες για τον μισθό του).


   4. Αντίγραφα θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα κράτη της ζώνης Σένγκεν καθώς και από τη Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία (εάν υπάρχουν).


   5. Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση με ελάχιστη κάλυψη 30.000 ευρώ. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει ενδεχόμενα έξοδα που ίσως προκύψουν σε σχέση με επείγουσα ιατρική βοήθεια, επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη ή τη μεταφορά πίσω στη Ρωσική Ομοσπονδία για ιατρικούς λόγους ή σε περίπτωση θανάτου. Ως περιοχή ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να αναγράφεται η Κυπριακή Δημοκρατία και χρονικά να καλύπτει όλη τη διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής στην Κύπρο. Οι αιτούντες διπλής ή πολλαπλών εισόδων θεώρησης θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση πως παραμένουν ενήμεροι για την ανάγκη κατοχής ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης που θα ισχύει για όλα τα επόμενα ταξίδια τους.


  Β. Επιπρόσθετα έγγραφα που υποβάλλονται ανάλογα με τον σκοπό του ταξιδιού


  1. Για τουρισμό:


  Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να συμπληρώνεται από τον οικοδεσπότη το σχετικό έντυπο Ανάληψης Ευθύνης. Η υπογραφή του οικοδεσπότη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών λειτουργό ή προξενικό λειτουργό της Δημοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του οικοδεσπότη. Αν ο οικοδεσπότης είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να υποβάλλεται απόδειξη νόμιμης παραμονής του στην Κύπρο.


  Αν ο αιτητής είναι κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό έγγραφο (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς/συμβόλαιο πώλησης) της υπό αναφορά ιδιοκτησίας. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει πρωτότυπα έγγραφα.


  Αν ο αιτητής θα επισκεφθεί την Κύπρο για τουρισμό, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι θα διαμένει σε ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλυμα, καθώς και έγγραφο σχετικά με το δρομολόγιο.


  2. Για επαγγελματικούς σκοπούς/επίσημες αντιπροσωπείες:


  Αν ο αιτητής είναι μέλος επίσημης αντιπροσωπείας πρέπει να υποβάλει επιστολή από την αρμόδια Ρωσική υπηρεσία η οποία θα επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής είναι μέλος της αντιπροσωπείας της που θα ταξιδέψει στην Κύπρο, καθώς και αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης.


  Αν ο αιτητής θα επισκεφθεί την Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιάσει γραπτή πρόσκληση από τη φιλοξενούσα αρχή/εταιρία ότι ο αιτητής θα λάβει μέρος σε συναντήσεις, συνέδρια ή άλλα γεγονότα που σχετίζονται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.


  Χρόνος εξέτασης της αίτησης από πέντε (5) εργάσιμες μέρες.

No documents foundΕπενδύστε στην Κύπρο

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο

Κυβερνητική Πύλη

ΚΟΤ

Agrotourism

police

Flavours of Cyprus