Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Översikt


2012 Den 1 juli tar Cypern över ordförandeskapet i EU

2008 Cypern går med i euroområdet den 1 januari

2004 Cypern blir medlem i EU den 1 maj

2003 Cypern undertecknar anslutningsfördraget till EU i Aten

1998 Förhandlingar mellan Cypern och EU påbörjas

1994 Vid EU-toppmötet på Korfu beslutas att nästa utvidgningsfas kommer att innefatta Cypern och Malta

1993 Europeiska kommissionen yttrar sig positivt om Cyperns medlemskapsansökan

1990 Republiken Cypern ansöker om medlemskap i dåvarande Europeiska ekonomiska gemenskapenEfter en lång anslutningsprocess på över tre decennier blev Cypern fullvärdig medlem i EU den 1 maj 2004. Cyperns president undertecknade anslutningsfördraget den 16 april 2003 i Aten, och den 14 juli ratificerade representanthuset enhälligt detsamma.

I väntan på en lösning på problemet med öns delning skjuts tillämpningen av EU:s regelverk upp i det område som ockuperas av Turkiet. I fördraget framgår även att EU är berett att ”anpassa villkoren för en uppgörelse i linje med EU:s grundprinciper”, och det uttrycks även en önskan om att Cyperns medlemskap i EU ska gagna alla cyprioter.

Den 13 december 2007 undertecknade presidenten, tillsammans med de övriga EU-ledarna, Lissabonfördraget om ändring av EU-fördraget samt fördraget som fatställer den europeiska gemenskapen. Cyperns representanthus ratificerade fördraget den 3 juli 2008.Införandet av euron

Efter beslut i Europeiska rådet i juni 2007, och efter att ha uppfyllt all nödvändig kriteria blev Cypern och Malta det 14:e och 15:e medlemslandet att ansluta sig till eurozonen den 1 januari 2008.EU-åtgärder för den turkcypriotiska befolkningsgruppen

När Cypern blev medlem i EU antogs även förordningen om den Gröna Linjen (Rådets förordning nr 866/5004) den 29 april 2004. Förordningen fatställer särskilda bestämmelser vad gäller passage för varor, tjänster och personer över den linje som skiljer de regeringskontrollerade områdena från de ockuperade, samtidigt som den fastställer att linjen inte utgör en yttre gräns till EU. Förordningen syftar till att underlätta handel och andra förbindelser mellan de områden där Republiken Cyperns regering utövar faktisk kontroll och de områden där den inte gör detta, samtidigt som man ser till att lämpliga skyddsnivåer bibehålls.

Vidare antog Rådet den 27 februari 2006 ”Förordningen om ekonomiskt stöd” nr 389/2006 på initiativ av Europeiska kommissionen, efter förslag från Cyperns regering. Förordningen ger 259 miljoner euro i ekonomiskt bistånd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen, i syfte att underlätta en återförening av Cypern genom att uppmuntra turkcyprioternas ekonomiska utveckling, med särskild tonvikt på den ekonomiska integreringen av ön, förbättringen av kontakterna mellan de två befolkningsgrupperna och med EU, samt för att förbereda tillämpningen av EU:s regelverk.

Förordningen föreskriver att kommissionen ska rådfråga Cyperns regering i de viktigaste aspekterna av förordningens genomförande. Förordningen anger vidare att ”då åtgärder som finansieras av förordningen ska genomföras, ska fysiska och juridiska personers rättigheter, inklusive rätten till ägodelar och egendom, respekteras” samt att ”ingenting i denna förordning innebär erkännande av någon annan offentlig myndighet i områdena än Cyperns regering”.

Förordningen baserades på ett omfattande förslag av Cyperns president, som inkluderade återöppnandet av Famagustas hamn och återlämnandet av Varosha till dess rättmätiga ägare, samt överenskommelse om ett moratorium för den illegala exploateringen av flyktingarnas egendomar.Fördelar med anslutningen till EU

Cypern har alltid tillhört den europeiska familjen. Medlemskapet i EU var ett naturligt steg för Cypern, med tanke på öns kultur, historia, traditioner, framtidsutsikter och landets tro på demokrati, frihet och rättvisa. Cypern har inte bara mycket att vinna på ett EU-medlemskap, landet har också mycket att erbjuda som medlemsstat.

Cyperns geografiska läge, den sunda ekonomin och cyprioternas hängivenhet till EU:s ideal är de viktigaste faktorerna som möjliggör för landet att, trots sin mindre storlek, bidra till stabilitet och välfärd inom EU. Med sitt strategiska läge där Europa, Mellanöstern och Asien möts, strävar Cypern efter att bli regionens ekonomiska och finansiella centrum, ett nav för transport och internationella kommunikationer och en mötesplats för människor och kulturer. Med sin moderna infrastruktur och välutbildade arbetskraft kan Cypern bli en plattform från vilken europeiska företag lanserar sin verksamhet.

EU har intagit en tydlig och fast position gällande Cypernfrågan. Det är ett ställningstagande som respekterar Cyperns suveränitet, självständighet, territoriella integritet och enhet, i enlighet med relevanta FN-resolutioner, de högnivåöverenskommelser som nåtts mellan de två befolkningsgrupperna samt EU:s grundprinciper. EU:s stöd för de försök som görs för att nå en lösning av Cypernfrågan är mycket viktigt då EU har möjlighet att utöva nödvändiga påtryckningar på Turkiet att konkret bidra till en lösning.

Då FN och dess generalsekreterare tillhandahållit ramen för en lösning av Cypernfrågan, förväntas nu EU inta en central roll i att försäkra att varje förslag till en uppgörelse överensstämmer med EU:s lagar och principer. Därför har den Europeiska kommissionens ordförande beslutat bilda en styrgrupp i vilken kommissionärerna deltar och följer utvecklingen i förhandlingarna. I deras uppgift ingår även att diskutera på vilka sätt Europeiska kommissionen kan bidra till att försäkra att en framtida lösning överrensstämmer med EU:s regelverk och samtidigt tillåter Cypern att verka som en fullvärdig medlem.För mer information om den senaste utvecklingen se Utrikesdepartementets hemsida (engelska).


OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange