Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Formulär / dokument Dödsfall utomlands

Formulär / dokument


Dödsfall utomlands


Hjälp vid dödsfall

Då ambassaden blir informerad om en cypriots dödsfall samlas så mycket information som möjligt in om den avlidne och omständigheterna kring dennes död.

Om den avlidne reste ensam och dennes familj eller bekanta inte känner till dödsfallet, informerar ambassaden utrikesministeriet på Cypern, som via polisen informerar den avlidnes närmaste anhöriga.

Om du befinner dig utomlands med den avlidne, kontakta omgående en lokal polisstation samt ambassaden.

Ambassaden samarbetar med de närmast anhöriga för att bistå vid begravning eller hemsändning av kvarlevor.


Ambassaden skall även erhålla:

• Ett dödsfallsintyg,
• Kopia av dödsbevis eller
• Kopia av obduktionsutlåtande


Om den avlidnes familj vill att stoftet skickas till Cypern upplyser ambassaden dem om processen och bistår dem vid behov. Ambassaden täcker dock inte omkostnaderna för hemtransport av stoftet till Cypern om inte de anhöriga i förväg tillhandahåller beloppet till cypriotiska utrikesministeriets ekonomiavdelning och/eller lämnar in en undertecknad ansökan om ansvarsövertagande.Hemsändning av kvarlevor till Cypern


Följande regler om transport av kvarlevor gäller:

• Vid olycksfall utomlands skall transporten av stoftet i kista påbörjas i avreselandet eller från det land där begravningen ägde rum

• En laissez-passer (passersedel) utfärdat av behörig myndighet i det land där transporten påbörjas, skrivet på ett EU-språk, helst på något av Cyperns officiella språk eller engelska. Passersedel som innehåller dödsorsak och om balsamering utförts, skall medfölja stoftet under transporten.

• Begravningsentreprenören sköter alla nödvändiga papper och tillstånd, passersedeln och dödsorsaksintyg. Begravningsentreprenören styrker även att alla erforderliga formaliteter rörande likets bevarande har följts. Detta intyg skall med stöd av döds- och dödsorsaksbevis utfärdas av behöriga myndigheter och vara skrivet på engelska eller grekiska.

• Stoftet bör placeras i en lödd bly- eller zinkkista, med absorberande material i grunden. Denna kista ska placeras i en yttre träkista med minst 20 mm i tjocklek. Om dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom, skall kroppen vid transporten vara klädd i en svepning som är indränkt med en antiseptisk lösning.

• Den person som tar emot kistan på Cypern skall i förväg kontaktat Cyperns hälsomyndigheter (Cyprus Health Services) för ett tulltillstånd. Ansvarig för hälsofrågor vid hamn eller flygplats skall i god tid meddelas så att denne närvarar vid ankomsten av kistan.Observera att ovanstående bestämmelser inte rör internationell transport av aska.För mer information vänligen kontakta hälsoministeriet på telefonnummer +357 22 60 55 64
Related Files:

Download file type Word - Laissez Passer- for a corpse.docOIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange