Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας από Ευρωπαίους Πολίτες

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Απόκτηση Ακίνητης Περιουσίας από Ευρωπαίους Πολίτες


Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αλλοδαποί) Νόμος με αρ. 54(Ι)2003, που τέθηκε σε εφαρμογή με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1.5.2004, προνοεί ότι κάθε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τη μόνιμη κατοικία του στη Δημοκρατία, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έχει τη καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στη Δημοκρατία, μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε ακίνητο στην Κύπρο χωρίς την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη Δημοκρατία καθώς και τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρας, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση ότι τα πρόσωπα αυτά, φυσικά και νομικά, δε μπορούν να αποκτήσουν δευτερεύουσα κατοικία στη Δημοκρατία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το θέμα της διαπίστωσης της μόνιμης κατοικίας στη Δημοκρατία για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τον περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Νόμο, με αρ. 92(Ι)2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους σχετικούς κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο αυτό.

Το σχετικό πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκδίδεται από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και θα παρουσιάζεται κατά την ημερομηνία αποδοχής της μεταβίβασης.

Το ζήτημα κατά πόσον ένα νομικό πρόσωπο (εταιρεία) έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβεβαιώνεται από τον Έφορο Εταιρειών με την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής της νομικής του οντότητας ή πιστοποιητικού εγγεγραμμένου γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange