Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη

Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Πολιτικοί Γάμοι


Η σύναψη πολιτικού γάμου στην Κύπρο είναι σε ισχύ από το 1923. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή και για το λόγο αυτό, εκτός από τους Κύπριους πολίτες, πάρα πολλά ζευγάρια από όλο τον κόσμο έρχονται στην Κύπρο για να τελέσουν τον πολιτικό γάμο τους και να συνδυάσουν το γεγονός με τις διακοπές/μήνα του μέλιτός τους. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συνάψουν πολιτικό γάμο στην Κύπρο, με βάση τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003, παρουσιάζονται (προσωπικά) ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου της επιλογής τους, για να προβούν στις καθορισμένες διαδικασίες που είναι αναγκαίες πριν από την τέλεση του πολιτικού γάμου.ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


(α) Ως πρώτο βήμα, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συμπληρώνουν, υπογράφουν και υποβάλλουν στον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων μια κοινή αίτηση που καλείται «Ειδοποίηση Γάμου», η οποία εκφράζει την επιθυμία τους να παντρευτούν και η οποία περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι κάτοχοι νομικών εγγράφων αναγνώρισης της ταυτότητάς τους (όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) και επίσης πιστοποιητικό γέννησης (ειδικά τα ανύπαντρα πρόσωπα).

(β) Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν επίσημο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι δεν είναι παντρεμένοι και ότι είναι ελεύθεροι για να συνάψουν γάμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το πιστοποιητικό/βεβαίωση πρέπει να εκδίδεται από Επίσημη Αρχή της χώρας καταγωγής του κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού στο Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή την γνησιότητα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης μπορεί να αρνηθεί την τέλεση του γάμου. Στην περίπτωση ενδιαφερομένων προσώπων που αδυνατούν να παρουσιάσουν τέτοιο πιστοποιητικό/βεβαίωση (όπως π.χ. οι Βρετανοί πολίτες και πολιτικοί πρόσφυγες), ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων μπορεί να τους ζητήσει να προβούν σε ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου ότι είναι ανύπαντροι και ελεύθεροι να συνάψουν γάμον ή να απευθυνθούν στο Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού/ βεβαίωσης. Τα διαζευγμένα πρόσωπα πρέπει να παρουσιάσουν το «διαζευκτήριο» του διαλυθέντος/προηγούμενου γάμου τους. Να σημειωθεί ότι το διαζευκτήριο αυτό πρέπει να είναι τελικό/απόλυτο. Δηλαδή η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου να είναι τελεσίδικη (να μην έχει ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης που διέλυσε το γάμο ή εάν έχει ασκηθεί έφεση, να έχει εκδοθεί τελική απόφαση από το Εφετείο). Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που είναι χήροι/ες πρέπει να παρουσιάσουν το «πιστοποιητικό θανάτου» του τέως συζύγου τους. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορεί να κληθούν να προβούν σε ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν παντρευτεί ξανά μετά την ημερομηνία διάλυσης του γάμου τους ή μετά το θάνατο του συζύγου τους.

(γ) Επίσης, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να δώσουν ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων γραπτή «επίσημη διαβεβαίωση» ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για το γάμο τους και ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για το γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση.

(δ) Όταν συμπληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες και εφόσον συντρέχουν οι καθορισμένες από τον Νόμο προϋποθέσεις τέλεσης του πολιτικού γάμου, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων καθορίζει την ημερομηνία τέλεσης του πολιτικού γάμου (αφού λάβει υπόψη και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων προσώπων) που δεν πρέπει να είναι ενωρίτερον των δεκαπέντε (15) ημερών ή πέραν των τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής/επίδοσης της «ειδοποίησης γάμου» Τα καθορισμένα δικαιώματα για την περίπτωση αυτή είναι: € 128,15.

(ε) Σε επείγουσες περιπτώσεις και αφού τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκφράσουν τέτοια προτίμηση, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να καθορίσει ημερομηνία τέλεσης γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών, με την καταβολή αυξημένου τέλους. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός γάμος μπορεί να τελεστεί μέσα σε δύο (2) έως τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 2(α), (β), (γ) τυγχάνουν εφαρμογής και για τις επείγουσες περιπτώσεις. Τα καθορισμένα δικαιώματα για τις επείγουσες περιπτώσεις είναι: € 281,90.ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΤΩΝ


Για τέλεση πολιτικού γάμου, σε περίπτωση που το ένα ή και τα δύο ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, επιτρέπεται να συνάψουν γάμο εάν, έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο της ηλικίας τους, συγκατατίθενται γραπτώς τα πρόσωπα που έχουν τη γονική τους μέριμνα και υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τούτο.ΑΔΙΚΗΜΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ


Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή κατάθεση σε οποιαδήποτε δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον Νόμο, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ή βαρύ πρόστιμο ή και στις δύο ποινές μαζί.ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΑΜΩΝ


Ο πολιτικός γάμος μπορεί να τελεστεί από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων στο Γραφείο του ή να ιερολογηθεί από «Εγγεγραμμένο Θρησκευτικό Λειτουργό» στην εκκλησία του. Η περίπτωση αυτή αφορά ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία δεν είναι πιστοί/μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου ή των άλλων Δογμάτων/Εκκλησιών των Θρησκευτικών Ομάδων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία (που αναφέρεται στην παράγραφο 2(α) – (ε)) ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του Δήμου της επιλογής των ενδιαφερομένων προσώπων, αλλά η ιερολόγηση του πολιτικού γάμου (ή θρησκευτική τελετή) σύμφωνα με τη θρησκεία ή το δόγμα τους θα γίνει στην εκκλησία. Όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις με τον Εγγεγραμμένο Θρησκευτικό Λειτουργό και την εκκλησία του πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων ιερέων/λειτουργών οποιασδήποτε θρησκείας ή οποιουδήποτε θρησκευτικού δόγματος πρέπει να εγγραφούν/καταχωρηθούν σε ειδικό μητρώο που τηρείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύονται κάθε χρόνο (κατά το μήνα Ιανουάριο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ


Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει, αμέσως μετά την τέλεση του πολιτικού γάμου «πιστοποιητικό γάμου» σε τρία αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο, τα πρόσωπα των οποίων τέλεσε το γάμο και από δύο μάρτυρες. Το ένα αντίγραφο δίδεται στα πρόσωπα που σύνηψαν τον πολιτικό γάμο. Εάν τα πρόσωπα αυτά επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου, μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμου στο Δήμο όπου τέλεσαν τον πολιτικό τους γάμο, ή στο Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα καθορισμένα δικαιώματα είναι: € 13,65 για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ


Στις περιπτώσεις που το ένα ή και τα δύο πρόσωπα που τέλεσαν τον πολιτικό γάμο είναι υπήκοοι ξένης χώρας που διαθέτει Πρεσβεία ή Προξενείο στην Κύπρο, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων θα αποστέλλει με βάση τις πρόνοιες το Νόμου πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο της χώρας αυτής.


Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να επευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο δήμο της επιλογής τους. Ο πλήρης κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκεται εδώ.
ΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange