Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Προσωρινή Νηολόγηση Πλοίου

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Προσωρινή Νηολόγηση Πλοίου


Διοικητικές Διαδικασίες


Η κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με την εμπορική ναυτιλία επιτρέπει την προσωρινή νηολόγηση ενός πλοίου (εάν κατά το χρόνο της νηολόγησης το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι εντός και εκτός της Δημοκρατίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν προηγουμένως κυπριακό πλοίο). Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν συνήθως ως πρώτο βήμα την προσωρινή νηολόγηση του πλοίου τους. Αυτό θα τους δώσει το χρόνο (μέχρι 9 μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας παράτασης 3 μηνών) κατά τη διάρκεια του οποίου θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διατυπώσεις για τη μόνιμη εγγραφή.

Η αίτηση για την εγγραφή ενός πλοίου κάτω από την κυπριακή σημαία πρέπει να υποβληθεί από ένα δικηγόρο που ασκεί τη δικηγορία στην κυπριακή επικράτεια στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων μέσω του Νηολόγου Κυπριακών Πλοίων. Στην πράξη, ο Νηολόγος επίσης αποδέχεται την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πλοίων στο όνομα εταιρειών υπό εγγραφή, έτσι ώστε η σύσταση της εταιρείας και η εγγραφή του πλοίου να μπορούν να προωθηθούν ταυτόχρονα. Εντούτοις, η εταιρεία θα πρέπει να συσταθεί δεόντως στον Έφορο Εταιρειών πριν από την εγγραφή του πλοίου.

Ένα πλοίο μπορεί να νηολογηθεί προσωρινά κάτω από την κυπριακή σημαία είτε στη Λεμεσό, από το Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων, είτε από οποιοδήποτε διπλωματικό ακόλουθο ή προξενικό υπάλληλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό (στο εξής «ο προξενικός υπάλληλος») ο οποίος θα ενεργήσει σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται από το Νηολόγο.

Κατά τη στιγμή της προσωρινής νηολόγησης του υπό την κυπριακή σημαία, το πλοίο πρέπει να βρίσκεται σε λιμάνι, έτσι ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί και να πιστοποιηθεί για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η παρουσία του πλοίου στο λιμάνι ή στον τόπο που θα γίνει η προσωρινή νηολόγηση δεν είναι απαραίτητη.


Αίτηση για Προσωρινή Νηολόγηση

Για να μπορεί ο Νηολόγος Κυπριακών Πλοίων να ξεκινήσει τη διαδικασία για την προσωρινή νηολόγηση του πλοίου απαιτούνται οι πιο κάτω πληροφορίες:


• Αριθμός IMO του πλοίου,

• Αριθμός IMO της ιδιοκτήτριας εταιρείας του πλοίου,

• Όνομα και σημαία του πλοίου κατά την αίτηση,

• Όνομα του προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο υποβάλλει την αίτηση για τη νηολόγηση του πλοίου,

• Όνομα με το οποίο θα νηολογηθεί το πλοίο,

• Λεπτομέρειες του πλοίου (τύπος, έτος κατασκευής, ημερομηνία που τέθηκε η τρόπιδα του πλοίου, ολική και καθαρή χωρητικότητα),

• Όνομα Νηογνώμονα. Αν οι ιδιοκτήτες επιθυμούν την αλλαγή Νηογνώμονα θα πρέπει να δηλωθεί,

• Δήλωση Στοιχείων πλοιοδιαχειρίστριας εταιρείας για το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης Ασφαλείας,

• Περιοχή μέσα στην οποία το πλοίο σκοπεύει να εμπορεύεται,

• Ο τόπος που θα βρίσκεται το πλοίο κατά τη στιγμή της προσωρινής νηολόγησής του, αν είναι γνωστός. Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Νηολόγο πριν από την προσωρινή νηολόγηση του πλοίου,

• Το διπλωματικό γραφείο στο οποίο οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να διεκπεραιώσουν την προσωρινή εγγραφή του πλοίου,

• Όνομα και διεύθυνση των μετόχων και διευθυντών της εταιρείας στην ιδιοκτησία της οποίας το πλοίο θα νηολογηθεί.


Αλλαγή Ονόματος του Πλοίου: Εάν θα γίνει αλλαγή στο όνομα του πλοίου, θα πρέπει να παρέλθουν 3 ημέρες μεταξύ της ημέρας κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση στο Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων και την ημέρα κατά την οποία εγγράφεται το πλοίο και αλλάζει το όνομά του.


Αναγνωρισμένοι Νηογνώμονες: Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλοίο θα πρέπει να πιστοποιηθεί με ένα από τους Νηογνώμονες που αναγνωρίζει η Κυπριακή Κυβέρνηση (κατάλογος των αναγνωρισμένων νηογνωμόνων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας).


Αναγνωρισμένες Λογιστικές Αρχές: Σημειώνεται ότι το πλοίο πρέπει να καλυφθεί από μία από τις λογιστικές αρχές που αναγνωρίζει η Κυπριακή Κυβέρνηση (κατάλογο των οποίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας).

Όλοι οι λογαριασμοί θαλάσσιων ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να πληρωθούν από λογιστική αρχή. Οι απευθείας πληρωμές μέσω σταθμών εδάφους ή διεθνών παροχέων υπηρεσιών δεν επιτρέπονται.


Σημείο Ενεργοποίησης Δορυφορικών Υπηρεσιών (Point of Service Activation): Με σκοπό την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητών επίγειων ναυτιλιακών σταθμών, τα πλοία πρέπει να ορίσουν το Σημείο Ενεργοποίησης Δορυφορικών Υπηρεσιών που προτιμούν από αυτά που η Κυπριακή Κυβέρνηση αναγνωρίζει (ιδ. σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας).


Απαιτούμενα Έγγραφα/Πληροφορίες

Τα ακόλουθα έγγραφα/πληροφορίες πρέπει να διαβιβαστούν στο Νηολόγο Κυπριακών Πλοίων μαζί με την αίτηση για τη νηολόγηση του πλοίου ή να φθάσουν στο Νηολόγο σε μεταγενέστερη ημερομηνία αλλά πριν από την αποστολή των οδηγιών για την προσωρινή εγγραφή του πλοίου κάτω από την κυπριακή σημαία. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι δεόντως εκτελεσμένα (όπου εφαρμόζεται).


• Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της κυπριακής εταιρείας*,

• Πιστοποιητικά Σύστασης, Διευθυντών και Γραμματέα, Μετόχων και Εγγεγραμμένου Γραφείου της κυπριακής εταιρείας*,

Στην περίπτωση εταιρειών που συστάθηκαν στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ ή εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ αλλά ελέγχονται από πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ, αντί των πιο πάνω εγγράφων μπορεί να υποβληθεί Πιστοποιητικό Πιστοποιούντος Υπαλλήλου ή Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή της χώρας,

• Πρακτικά απόφασης των Διευθυντών της Εταιρείας για αγορά του πλοίου και εγγραφή του στο Κυπριακό Νηολόγιο,

• Πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο θα εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που θα υπογράφει τα αναγκαία έγγραφα εκ μέρους και για λογαριασμό τη Εταιρείας,

• Πωλητήριο Έγγραφο/Πιστοποιητικό Κατασκευαστών,

• Πιστοποιητικό Διαγραφής του πλοίου/Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Ελευθέρων Βαρών από το προηγούμενο νηολόγιο,

• Βεβαίωση Λογιστικής Αρχής (Radio Traffic Accounting Authority)**,

• Βεβαίωση Νηογνώμονα (όπου απαιτείται),

• Μητρώον Διαρκούς Σύνοψης** (με την αρχική αίτηση υποβάλλονται μόνο οι φόρμες),

• Δήλωση Κυριότητας (M.S.3 ή M.S. 2),

• Έντυπο Διορισμού Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου***,

• Δήλωση Εγγραφής Κινητού Ναυτιλιακού Σταθμού (MS 34) και αντίγραφο του «Shore Based Maintenance Agreement»,

• Εγγραφή Στοιχείων για Έρευνα και Διάσωση (MS 45)**,

• Έντυπα ISM (εγκύκλιος 27/2006) όπου αυτό απαιτείται**,

• Στην περίπτωση Παράλληλης Νηολόγησης, Πιστοποιητικό Παράλληλης Νηολόγησης από το αλλοδαπό νηολόγιο,

• Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ από Κοινοποιημένο Οργανισμό και Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην περίπτωση σκαφών αναψυχής κάτω από 24 μέτρα


* Σε περίπτωση ιδιώτη, αυτά τα έγγραφα αντικαθίστανται με το Διαβατήριο ή Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας.

** Δεν εφαρμόζεται για μη-συμβατικά πλοία.

*** Στην περίπτωση εταιρείας που συστάθηκε είτε στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, είτε εκτός ΕΕ και ΕΟΧ αλλά που ελέγχεται από πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ.


Αν το πλοίο εμπίπτει στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για τη Νηολόγηση πλοίων κάτω από την κυπριακή σημαία, τότε οι πρόσθετες απαιτήσεις ή/και όροι που επιβάλλονται από την πολιτική αυτή πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από τη νηολόγησή του.

Εάν η προσωρινή εγγραφή θα πραγματοποιηθεί σε διπλωματική αποστολή ή προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, μερικά από τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν εκεί, μετά από γραπτές οδηγίες του Νηολόγου Κυπριακών Πλοίων.

Με την παραλαβή των απαιτούμενων εγγράφων, ο Νηολόγος, ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας ανάλογα με την περίπτωση, θα προχωρήσει με την προσωρινή νηολόγηση του πλοίου.


Ολοκλήρωση της Προσωρινής Νηολόγησης

Νοουμένου ότι τα σχετικά τέλη έχουν καταβληθεί και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί είτε στο Νηολόγο είτε σε οποιαδήποτε διπλωματική αποστολή ή προξενείο της Δημοκρατίας, ο Νηολόγος ή ο προξενικός υπάλληλος που του είχαν δοθεί οδηγίες να πραγματοποιήσει την προσωρινή εγγραφή του πλοίου θα προχωρήσει σε:


• Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου (έντυπο MS 5), το οποίο ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης,

• Έκδοση προσωρινής άδειας ασυρμάτου,

• Ειδοποίηση του Νηογνώμονα του πλοίου ότι μπορεί να προχωρήσει με την επιθεώρηση και την πιστοποίηση του πλοίου για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης.


Ο πλοιοκτήτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι το πλοίο δεν θα αναχωρήσει από το λιμάνι όπου βρίσκεται έως ότου επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί δεόντως από το Νηογνώμονα για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης.


Παράταση Προσωρινής Νηολόγησης

Μπορεί να δοθεί παράταση στην προσωρινή νηολόγηση του πλοίου κατά 3 μήνες, νοουμένου ότι το προσωρινό πιστοποιητικό του Κυπριακού Νηολογίου δεν έχει λήξει και ότι έχουν καταβληθεί τα ανάλογα τέλη. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον τοπικό δικηγόρο, που ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, μέσω του Νηολόγου, ζητώντας την παράταση της προσωρινής νηολόγησης του πλοίου.

Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλωθεί ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας στον οποίο το Προσωρινό Πιστοποιητικό του Κυπριακού Νηολογίου θα παρουσιαστεί για να ζητηθεί η παράταση. Ο Νηολόγος θα εξετάσει την αίτηση και θα δώσει οδηγίες στον προξενικό υπάλληλο που υποδεικνύεται στην αίτηση να προχωρήσει με την απαραίτητη σημείωση στο Πιστοποιητικό Προσωρινής Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου.


Για περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης και για όλα τα σχετικά έντυπα, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας:

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά
4007, Λεμεσός

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 56193
3305, Λεμεσός
Κύπρος


ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ


Πληροφορίες / Τηλεφωνικό Κέντρο

Αρ. Τηλεφώνου: +357 25 848100
Αρ. Τηλεομοιότυπου: +357 25 848200
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.shipping.gov.cy


Αριθμοί τηλεφώνων για αναφορές επείγουσων περιστατικών (ναυτικά ατυχήματα / συμβάντα)

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης: Αρ. Τηλεφώνου: +357 24 304723 / +357 24 304737
Αρ. Τηλεομοιότυπου: +357 25 643254


Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας: Αρ. Τηλεφώνου: +357 99 645707


Πληροφορίες επικοινωνίας για επείγουσα περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων

Αρ. Τηλεφώνου: +357 99 377988

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: SSAS@dms.mcw.gov.cyΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange