Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας


Οι αιτήσεις για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας καθώς και παραχώρηση βεβαίωσης καθορισμού της υπηκοότητας υποβάλλονται μέσω της Πρεσβείας στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών στη Λευκωσία και ακολούθως διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Τα συνοδευτικά έγγραφα όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, δηλαδή θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE».


1) Απόκτηση υπηκοότητας λόγω καταγωγής


Οι τύποι αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας λόγω καταγωγής καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα έχουν ως εξής:


ΑΝΗΛΙΚΟΙ


Αίτηση για Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μ121)


Υποβάλλεται από άτομα είτε ανήλικα είτε ενήλικα (άνω των 18 ετών), τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ήταν Κύπριος πολίτης καθώς και από άτομα που γεννήθηκαν μετά τις 11 Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα ήταν Κύπρια πολίτιδα κατά τη στιγμή της γέννησης τους.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ

• Χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο στην αίτησηΑίτηση για Εγγραφή Aνηλίκων (τύπος Μ126)


Υποβάλλεται για ανήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 11 Ιουνίου 1999 είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτιδα και ο πατέρας αλλοδαπός ή ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννηση τους.

Επιπρόσθετα η αίτηση αυτή υποβάλλεται για ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα

• Δήλωση του αλλοδαπού γονέα υπογεγραμμένη ενώπιον Προξένου ότι συγκατατίθεται στην παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο ανήλικο τέκνο του. Η δήλωση δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο Κύπριος γονέας έχει βάσει σχετικής δικαστικής απόφασης την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανηλίκου, όμως θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης

• Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ

• Ένα χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο επί της αίτησης


Στις περιπτώσεις τέκνων Κυπρίων υπηκόων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη θα πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάπτονται:

• Πιστοποιητικό Εγγραφής ή Πολιτογράφησης του Κύπριου γονέα

• Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης φοίτησης σε σχολείο

• Φωτοαντίγραφο έγκυρης άδειας προσωρινής παραμονήςΕΝΗΛΙΚΕΣ


Αιτήσεις Μ70 ή Μ71


Υποβάλλονται από άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 16 Αυγούστου 1960, είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και των πρώην αποικιών του και κατάγονται εξ αρρενογονίας από την Κύπρο.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γεννήσεως πατέρα αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ

• Χαρτόσημο αξίας 1.71 ευρώ επικολλημένο στην αίτησηΑίτηση Μ121 (Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως)


Υποβάλλεται από άτομα είτε ανήλικα είτε ενήλικα (άνω των 18 ετών) τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ήταν Κύπριος πολίτης καθώς και από άτομα που γεννήθηκαν μετά τις 11 Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα ήταν Κύπρια πολίτιδα κατά τη στιγμή της γέννησης τους.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ

• Χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο στην αίτησηΑίτηση Μ123


Υποβάλλεται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτιδα και ο πατέρας αλλοδαπός.

Επιπρόσθετα, υποβάλλονται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και κατάγονται από πρόσωπο που κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943 ή από πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο μετά την 5η Νοεμβρίου 1914 και προ της 16ης Αυγούστου 1960.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 50 ευρώ

• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ.Αίτηση Μ124


Υποβάλλεται από ενήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν είτε πριν είτε μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και είναι Βρετανοί πολίτες ή πολίτες οποιουδήποτε κράτους της Κοινοπολιτείας και έχουν συμπληρώσει ένα έτος νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώ

• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ.2) Απόκτηση υπηκοότητας λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη (Μ125)


Οι αιτήσεις Μ125 υποβάλλονται από αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων υπηκόων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια παραμονής στη Δημοκρατία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας μπορούν να υποβάλουν και οι σύζυγοι απόδημων Κυπρίων, αφού έχουν συμπληρώσει απαραιτήτως τουλάχιστον τρία χρόνια γάμου. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει επιπρόσθετα να συνοδεύονται από επιστολή του ζεύγους που να επεξηγεί με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους αιτείται ο/η αλλοδαπός/ή σύζυγος την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας. Σε περίπτωση που το ζεύγος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί δεν είναι απαραίτητη η επισύναψη της επιστολής.

Συνοδευτικά έγγραφα:

• Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/ αιτούσας

• Πιστοποιητικό γάμου

• Πιστοποιητικά γεννήσεως παιδιών του ζεύγους

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας

• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Κύπριου/Κύπριας συζύγου

• Πιστοποιητικό εγγραφής του/της Κύπριου/ας συζύγου (όπου εφαρμόζεται)

• Δήλωση αρμονικής συμβίωσης ζεύγους υπογεγραμμένη ενώπιον λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης

• Βεβαίωση συμβίωσης από οικείο κοινοτάρχη

• Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ έκαστο.

• Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη ευρώ 300 ευρώ


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M71.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M121.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M123.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M124.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M125.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat M126.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word M121 (English).doc
Κατεβάστε το αρχείο Word M126 (Greek).docΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange