Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι

Οικονομία

Βασικά χαρακτηριστικά Οικονομίας

H οικονομία της Κύπρου μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή, ανοικτή και δυναμική, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί την κινητήρια δύναμή της. Από την προσχώρηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος έχει υποβληθεί σε σημαντικές οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν αλλάξει το οικονομικό τοπίο. Τα επιτόκια έχουν απελευθερωθεί, ενώ έχουν αρθεί οι έλεγχοι στις τιμές και οι περιορισμοί στις επενδύσεις με την πλήρη απελευθέρωση στο καθεστώς των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο. Επιπλέον, έχουν προωθηθεί άλλες ευρύτερου φάσματος διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που καλύπτουν τους τομείς του ανταγωνισμού, του χρηματοοικονομικού και του επιχειρηματικού τομέα.

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ για το 2011 ανέρχεται περίπου στο 80,5%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταδιακή μετατροπή της κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων την περίοδο 1961-73 και εξαγωγέα μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του '70 και τις αρχές της δεκαετίας του '80, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής υπηρεσιών κατά τις δεκαετίες του '80, του '90 και του 2000. Ο δευτερογενής τομέας (βιομηχανία) προσέφερε περίπου το 17,1% του ΑΕΠ το 2011. Ο πρωτογενής τομέας (γεωργία και αλιεία) συρρικνώνεται συνεχώς και έφτασε μόλις το 2,4% του ΑΕΠ το 2011.

Η οικονομία της Κύπρου είναι ανοικτή, όπως φάνηκε από το μερίδιο των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών επί του ΑΕΠ, που έφτασε περίπου το 90% το 2011. Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο χώρες που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την οικονομική κρίση.

Ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο κυριαρχούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατέχει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος της κυβέρνησης είναι κυρίως η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και η ρύθμιση των αγορών, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, μέσω της δημιουργίας του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και συνθηκών που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει παρουσιάσει άνοδο του βιοτικού επιπέδου, όπως φαίνεται από το υψηλό επίπεδο πραγματικής σύγκλισης με την ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έφτασε περίπου στο 98% του αντίστοιχου μέσου όρου των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009.

Νομισματική και Συναλλαγματική πολιτική


Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008 είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αυτονομίας της νομισματικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει γίνει μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το οποίο, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ασκεί νομισματική πολιτική για το σύνολο της Ευρωζώνης, με βάση τις συνθήκες που ισχύουν στον εν λόγω τομέα.


Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Κεντρική Τράπεζα: www.centralbank.gov.cy
Υπουργείο Οικονομικών: 
www.mof.gov.cy
Τμήμα Φορολογίας: www.mof.gov.cy
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη: 
www.mcit.gov.cy/drcor
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας: 
www.shipping.gov.cy
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: www.news.ccci.org.cy


COME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ