Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βουκουρέστι
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Εξαίρεση από τη Στρατιωτική Θητεία για Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Εξαίρεση από τη Στρατιωτική Θητεία για Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού


Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού σύμφωνα με το Άρθρο 2(α) του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικεί στο εξωτερικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού [Άρθρο 23 (1) (δ)].

α. Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στα κατά τόπους ΣΓ ή στο Υπουργείο Άμυνας ή στις πρεσβείες ή προξενεία της Κύπρου στη χώρα που διαμένουν.

β. Οι αιτήσεις συνοδεύονται με Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποίας ο αιτητής είναι μόνιμος κάτοικος. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση εξαίρεσης και για έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής

- Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον είναι ενήλικος.


- Πρόσφατο πιστοποιητικό ατομικών στοιχείων στα αγγλικά με ημερ. άφιξης/αναχώρησης στην/από Ρουμανία/ Μολδαβία, για τον αιτούντα, τον πατέρα του και τη μητέρα του. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία διαζυγίου καθώς και ποιος έχει τη γονική μέριμνα του αιτούντα από την ημερομηνία του διαζυγίου μέχρι την ενηλικίωσή του. (
Προσοχή! Τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τη ρουμανική αρχή, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα, να είναι υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο λειτουργό της και δεόντως επικυρωμένα από συμβολαιογράφο (notar public) που να φέρουν τη σφραγίδα “Apostille”).

- Αντίγραφο διαβατηρίου αιτητή


- Αντίγραφο διαβατηρίου γονέων καθώς και δελτίου ταυτότητας του Κύπριου γονέα 


- Μετά την υποβολή πλήρους αίτησης, εκδίδεται από την Πρεσβεία στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής. Για την πληρωμή του χαρτοσήμου που επικολλάται στο εν λόγω πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά ισότιμο με €8,54 ποσό σε RON ανάλογα με τη μηνιαία ισοτιμία.


- Η αίτηση μαζί με το Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδει το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Eναλλακτικά, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ήδη στο εξωτερικό, η αίτηση διαβιβάζεται από την Πρεσβεία στο Υπουργείο Άμυνας, το οποίο εφόσον εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό, το αποστέλλει στη συνέχεια στη διεύθυνση του αιτητή στο εξωτερικό. 


Συνεπώς, οι απόδημοι που έχουν εξαιρεθεί υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, παρουσιάζουν κατά την αναχώρησή τους από την Κύπρο το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης, νοουμένου ότι η διαμονή τους στην Κύπρο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την άφιξή τους. Πέραν διαμονής τριών μηνών στην Κύπρο, χρειάζονται Άδεια Εξόδου από το Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Εξόδου του Υπουργείου Άμυνας στη Λευκωσία. 


Απόδημοι στρατεύσιμης ηλικίας 15-26, θα πρέπει, εκτός από το Πιστοποιητικό Μονίμου Διαμονής που εξασφαλίζουν από την Πρεσβεία, να εξασφαλίζουν πριν από την αναχώρησή τους από την Κύπρο, ειδική Άδεια Εξόδου από το Υπουργείο Άμυνας ή τα επαρχιακά στρατολογικά γραφεία.


Στοιχεία Επικοινωνίας: 


Υπουργείο Άμυνας
Εμμανουήλ Ροΐδη 4, 
1432 
Λευκωσία 
Tel.(Exit Permits, Deferments, Exemptions): +357 22 807542-3
Fax:+357 22 362605
Email: 
defense@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: 
www.mod.gov.cy


Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας – Κερύνειας - Μόρφου: Τηλ.22417131 

Στρατολογικά Γραφεία Λάρνακας - Αμμοχώστου: Τηλ.24411302 

Στρατολογικά Γραφεία Λεμεσού: Τηλ.25413367 

Στρατολογικά Γραφεία Πάφου: Τηλ.25413916
 
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Application for Military Exemption.pdfCOME Banner

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙΚΑΔΕ

Invest Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ