Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Τουρισμός στην ΚύπροΤο Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση Υφυπουργείου Τουρισμού, τον Διορισμό Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για συναφή θέματα του 2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο, ο στόχος ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι η σύσταση στρατηγικής και εποπτικής αρχής με εξουσίες χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, προώθηση και προβολή της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός, καθώς και εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κύριες αρμοδιότητες:

- Χάραξη, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών. 
- Στήριξη των επενδύσεων στον Τουρισμό.
- Προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
- Εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και εποπτεία του τουριστικού τομέα.

   Contact information of Moscow Office:

   9 Povarskaya str., bld. 2, Moscow, Russia, 121069
   Tel.: 007 (499) 575 03 40
   Fax: 007 (499) 575 03 19
   E-mail :
   moscowcto@yandex.ru
   Web site:
   www.visitcyprus.org.cy

   Office hours: Monday-Friday: 9:00-16:30

   Contact information of Saint Petersburg CTO Office:


   17 prospect Chernyshevskogo, apart. 56, St. Petersburg, Russia, 191123
   Tel.: (812) 332-58-08
   Fax: (4812) 332-58-09
   E-mail:
   spbcto@yandex.ru
   Web site:
   www.visitcyprus.org.cy

   Office hours: Monday-Friday: 9:00-16:30


KOT

about cyprus

cipa