Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Σένγκεν και θεωρήσεις ΕισόδουΕθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N-VIS)

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος χρησημοποιεί ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα πληροφορικής (N.VIS) για τη διαχείριση αιτήσεων θεώρησης.

Τι είναι το VIS;

Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N.VIS) επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να επεξεργάζεται δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση μέσω της Κυπριακή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό, το N.VIS συνδέεται με τον κατάλογο stop-list της αστυνομίας. Στην παρούσα φαση, 38 πρεσβείες και προξενεία χρησιμοποιούν το N.VIS.

Ποιος είναι ο σκοπός του VIS;
(α) Το N.VIS επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να ελέγχει εάν ένας αιτών θεώρησης κατατίθεται ως απαγορευμένος μετανάστης στον εθνικό κατάλογο stop-list.
(β) Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες να επαληθεύουν εάν ο κάτοχος θεώρησης είναι ο πραγματικός δικαιούχος της.
(γ) Το N.VIS Βοηθά στην πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;
Οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Σε ορισμένες χώρες, οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (ESP) οι οποίοι τις διαβιβάζουν στη συμβαλλόμενη τοπική πρεσβεία / προξενείο της Κύπρου. Στη Ρωσική Ομοσπονδία οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στις κατά τόπους προξενικές αρχές (Προξενείο Μόσχας, Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης, Γενικό Προξενείο Αικατερινούπολης, Γενικό Προξενείο Κρασνοντάρ). Μόλις τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρηθούν στο N.VIS, ξεκινάει διεξαγωγή διαφόρων ελέγχων, μεταξύ άλλων, για να διαπιστωθεί εάν ο αιτών συγκαταλέγεται στον εθνικό κατάλογο stop-list ως παράνομος μετανάστης. Στην περίπτωση καθαρών ελέγχων, στον αιτούντα χορηγείται θεώρηση.

Ποιος έχει πρόσβαση στο VIS;

Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διαχείριση των αιτήσεων θεωρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές (η Αστυνομία) μπορούν να χρησιμοποιούν το VIS για να εξετάζουν τις αιτήσεις στα σημεία εισόδου ή / και για σκοπούς επέκτασης θεωρήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία Μετανάστευσης.
Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και εντός των εθνικών εδαφών έχουν πρόσβαση στο VIS για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των θεωρήσεων.

Θεσμικό πλαίσιο

Οι κύριες πράξεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο του N.VIS είναι:
• Κανονισμός (EΕ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60)
• Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129)

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου στο VIS;

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων - GDPR) και από την εφαρμογή της συναφούς εθνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στα δεδομένα του N.VIS περιορίζεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το προσωπικό πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων N.VIS περιορίζεται σε απολύτως αναγκαία, κατάλληλη και αναλογή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αν και το VIS δεν είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα δεδομένα του στο VIS. Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων για τον ίδιο καθώς και τη διαγραφή παράνομα καταγραμμένων δεδομένων.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο N.VIS εποπτεύεται από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αποτελέι την εθνική εποπτική αρχή.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Κάθε άτομο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο N.VIS:
• δικαίωμα να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν τον ίδιο στο VIS,
• δικαίωμα να ζητάει διόρθωση ανακριβών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο στο VIS,
• δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Το Υπουργείο Εξωτερικών όρισε έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ο οποίος μπορεί να συμβουλεύει τους δικαιούχους σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση dpo@mfa.gov.cy


No documents foundKOT

cipa

COVID-19

Facebook