Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα


Κενές ΘέσειςΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη (1) ατόμου στην θέση «Προξενικού Λειτουργού», με όρους επιτόπιου προσωπικού και αρχική διάρκεια εργοδότησης ενός έτους.

Ο καθορισμένος αρχικός μισθός της θέσης ανέρχεται στα ₽142.723,00 (ακάθαρτος). Ο μισθός τυγχάνει ετήσιας αναθεώρησης βάσει των μισθολογικών κλιμάκων της ΕΕ στη Μόσχα. Παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σύμφωνα με Ρωσική νομοθεσία και 13ο μισθό.

Καθήκοντα θέσης:

- Εκτέλεση Προξενικών καθηκόντων
- Παρακολούθηση και συμμόρφωση με εκάστοτε ισχύουσες Προξενικές Διατάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Παρακολούθηση και συμμόρφωση με εκάστοτε ισχύουσες Προξενικές Διατάξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας
- Προώθηση συνεργασίας με τουριστικούς και λοιπούς οργανωμένους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή τουριστική βιομηχανία
- Συνεργασία με λοιπά μέλη Πρεσβείας, υπό τις οδηγίες του Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής
- Άλλα συναφή με τη θέση καθήκοντα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
3. Λευκό ποινικό μητρώο από τις Αρμόδιες Αρχές Χώρας
4. Πολύ Καλή Γνώση (προφορικής/γραπτής) της Ρωσικής, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
5. Γνώση πλατφόρμας Microsoft Windows Office
6. Καθεστώς μόνιμης διαμονής και εργασίας στη Ρωσική Ομοσπονδία
7. Κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή Υπηκοότητα

Τα ακόλουθα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Εργασιακή εμπειρία σε Προξενικά θέματα, τουλάχιστον 2 ετών
2. Εμπειρία σε εργασία σε Υπουργείο/Διπλωματική Αποστολή/ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα προσμετρηθεί, αναλόγως, ως πλεονέκτημα

Οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα (9, Povarskaya Ulitsa) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Πρεσβείας (adm.moscow@mfa.gov.cy) το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2023 και η ώρα 12:00 μ.μ. (Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεχτές). Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά και να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υποστηρικτικά προς την αίτηση έγγραφα και πιστοποιητικά (δύνανται να υποβληθούν και κατά τη διαδικασία συνέντευξης).

Αριθμός ενδιαφερόμενων δυνατό να κληθούν σε προφορική συνέντευξη, καθώς και σε γραπτή εξέταση προς διαπίστωση των πιο αναγκαίων προσόντων.

Τα κριτήρια, τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και η τελική επιλογή κατάλληλου ατόμου ή/και η ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης, επαφίονται στην κρίση της Διπλωματικής Αποστολής Μόσχας.


No documents foundKOT

cipa

COVID-19

Facebook