Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ


Απαιτούμενα ΈγγραφαΑ. Έντυπα που απαιτούνται από ΟΛΟΥΣ τους αιτητές


1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον αιτητή (ή τον νόμιμο κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου) με δύο συνημμένες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.


2. Έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο (εθνικό/διπλωματικό/υπηρεσιακό διαβατήριο ή άλλο) με ισχύ τριών τουλάχιστον μηνών πέραν από την ισχύ της αιτούμενης θεώρησης και με δύο τουλάχιστον κενές σελίδες. Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν ηλεκτρονική θεώρηση (προβίζα) θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το διαβατήριό τους δεν λήγει σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο αιτητής κατέχει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων της προτιθέμενης παραμονής στην Κύπρο (τραπεζική κατάσταση, ταξιδιωτικές επιταγές, επιβεβαιωμένη πληρωμή του κόστους ολόκληρου του ταξιδιού, βεβαίωση εργασίας με πληροφορίες για τον μισθό του).Β. Επιπρόσθετα έγγραφα που υποβάλλονται ανάλογα με τον σκοπό του ταξιδιού


1. Για τουρισμό:

Αν η επίσκεψη γίνεται σε φίλους ή συγγενείς, να συμπληρώνεται από τον οικοδεσπότη το σχετικό έντυπο Ανάληψης Ευθύνης. Η υπογραφή του οικοδεσπότη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών λειτουργό ή προξενικό λειτουργό της Δημοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας του οικοδεσπότη. Αν ο οικοδεσπότης είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να υποβάλλεται απόδειξη νόμιμης παραμονής του στην Κύπρο.

Αν ο αιτητής είναι κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό έγγραφο (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς/συμβόλαιο πώλησης) της υπό αναφορά ιδιοκτησίας. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει πρωτότυπα έγγραφα.

Αν ο αιτητής θα επισκεφθεί την Κύπρο για τουρισμό, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι θα διαμένει σε ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλυμα, καθώς και έγγραφο σχετικά με το δρομολόγιο.2. Για επαγγελματικούς σκοπούς/επίσημες αντιπροσωπείες:

Αν ο αιτητής είναι μέλος επίσημης αντιπροσωπείας πρέπει να υποβάλει επιστολή από την αρμόδια Ρωσική υπηρεσία η οποία θα επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής είναι μέλος της αντιπροσωπείας της που θα ταξιδέψει στην Κύπρο, καθώς και αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης.

Αν ο αιτητής θα επισκεφθεί την Κύπρο για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να παρουσιάσει γραπτή πρόσκληση από τη φιλοξενούσα αρχή/εταιρία ότι ο αιτητής θα λάβει μέρος σε συναντήσεις, συνέδρια ή άλλα γεγονότα που σχετίζονται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.KΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

INVEST IN CIPRUS

FLAVOURS OF CYPRUS

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

COVID-19