Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κρασνοντάρ


Πληροφορίες για ΘεωρήσειςΤο Τμήμα Θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου είναι αρμόδιο για να δέχεται και να εξετάζει τις αιτήσεις για έκδοση θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες υποβάλλονται από αλλοδαπούς που επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο.

Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 80 Ευρώ. Τα παιδιά άνω των 6 και κάτω των 12 ετών κάταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 Ευρώ. (το ποσό καταβάλλεται σε ρούβλια βάση της ισοτιμίας) Τα παιδιά κάτω των 6 ετών απαλλάσσονται απο το εν λόγω τέλος..

Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης Σέγκεν (τύπου C, single, double ή multiple entry) και οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει στο χώρο Σέγκεν, σύμφωνα με τους όρους χορήγησης της θεώρησης Σέγκεν που κατέχουν, μπορούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο άνευ εθνικής θεώρησης και να παραμείνουν στη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο του χρόνου παραμονής που προβλέπεται στη θεώρηση που κατέχουν και το αργότερο μέχρι την λήξη της ισχύος αυτής.

Είσοδος και ωράριο

Το Τμήμα είναι ανοικτό για το κοινό Δευτέρα - Παρασκευή, από 9.30π.μ. μέχρι 12.00μ. (για υποβολή αιτήσεων) και από 4.00 μ.μ. μέχρι 4.30 μ.μ. για επιστροφή των διαβατηρίων. Το ωράριο αυτό τηρείται αυστηρά, για να δίδεται η δυνατότητα στο προσωπικό μας να παρέχει την ταχύτερη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η αίτηση για χορήγηση θεώρησης εισόδου δύναται να εξεταστεί μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες.

Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N-VIS)
Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος χρησιμοποιεί ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα πληροφορικής (N.VIS) για τη διαχείριση αιτήσεων θεώρησης.

Τι είναι το VIS;
Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (N.VIS) επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να επεξεργάζεται δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις για θεωρήσεις μικρής διάρκειας για επίσκεψη ή διέλευση μέσω της Κυπριακή Δημοκρατία. Για το σκοπό αυτό, το N.VIS συνδέεται με τον κατάλογο stop-list της αστυνομίας. Στην παρούσα φαση, 38 πρεσβείες και προξενεία χρησιμοποιούν το N.VIS.

Ποιος είναι ο σκοπός του VIS;
(α) Το N.VIS επιτρέπει στο Υπουργείο Εξωτερικών να ελέγχει εάν ένας αιτών θεώρησης κατατίθεται ως απαγορευμένος μετανάστης στον εθνικό κατάλογο stop-list.
(β) Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες να επαληθεύουν εάν ο κάτοχος θεώρησης είναι ο πραγματικός δικαιούχος της.
(γ) Το N.VIS Βοηθά στην πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;
Οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Σε ορισμένες χώρες, οι αιτήσεις θεώρησης υποβάλλονται σε εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (ESP) οι οποίοι τις διαβιβάζουν στη συμβαλλόμενη τοπική πρεσβεία/προξενείο της Κύπρου. Μόλις τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρηθούν στο N.VIS, ξεκινάει διεξαγωγή διαφόρων ελέγχων, μεταξύ άλλων, για να διαπιστωθεί εάν ο αιτών συγκαταλέγεται στον εθνικό κατάλογο stop-list ως παράνομος μετανάστης. Στην περίπτωση καθαρών ελέγχων, στον αιτούντα χορηγείται θεώρηση.

Ποιος έχει πρόσβαση στο VIS;
Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για τη διαχείριση των αιτήσεων θεωρήσεων. Οι αρμόδιες αρχές (η Αστυνομία) μπορούν να χρησιμοποιούν το VIS για να εξετάζουν τις αιτήσεις στα σημεία εισόδου ή / και για σκοπούς επέκτασης θεωρήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία Μετανάστευσης.
Οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και εντός των εθνικών εδαφών έχουν πρόσβαση στο VIS για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των θεωρήσεων.

Θεσμικό πλαίσιο
Οι κύριες πράξεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο του N.VIS είναι:
• Κανονισμός (EΕ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60)
• Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129)

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου στο VIS;
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων - GDPR) και από την εφαρμογή της συναφούς εθνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στα δεδομένα του N.VIS περιορίζεται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το προσωπικό πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων N.VIS περιορίζεται σε απολύτως αναγκαία, κατάλληλη και ανάλογή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αν και το VIS δεν είναι προ βάσιμο από το διαδίκτυο, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα δεδομένα του στο VIS. Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων για τον ίδιο καθώς και τη διαγραφή παράνομα καταγραμμένων δεδομένων.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο N.VIS εποπτεύεται από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αποτελεί την εθνική εποπτική αρχή.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Κάθε άτομο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο N.VIS:
• δικαίωμα να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν τον ίδιο στο VIS,
• δικαίωμα να ζητάει διόρθωση ανακριβών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο στο VIS,
• δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;
Το Υπουργείο Εξωτερικών όρισε έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ο οποίος μπορεί να συμβουλεύει τους δικαιούχους σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση dpo@mfa.gov.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)2018, οι οποίοι ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτείνονται και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο με βάση το Νόμο καθορίζεται ως ‘’υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων’’, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως δημόσιας αρχής, το Υπουργείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικούς ή χειρόγραφους φακέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες της ημεδαπής νομοθεσίας, του Δικαίου της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων. Ο σκοπός επεξεργασίας που διενεργεί το Υπουργείο συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δράσης του:


  - Χορήγηση προξενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της προξενικής προστασίας,

  - Συνεργασία με τις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο και λειτουργία και δράση των Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό,

  - Πιστοποίηση εγγράφων,

  - Έκδοση θεωρήσεων για είσοδο στη Δημοκρατία,

  - Βιντεοσκοπήσεις κλειστού κυκλώματος (CCTV) στην κεντρική Διοίκηση και στις Αποστολές στο εξωτερικό για σκοπούς ασφάλειας.


Το Υπουργείο μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε τρίτα μέρη. Αυτό γίνεται στη βάση των προνοιών του Νόμου. Για παράδειγμα το Υπουργείο μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τρίτα κράτη για σκοπούς προξενικής προστασίας ή χορήγησης προξενικών υπηρεσιών ή στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Το Υπουργείο τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς δράσης του ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής σχετικού αιτήματος εάν :

   · Επιθυμείτε να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο.

   · Επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

   · Επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

   · Επιθυμείτε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

   · Επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mfa.gov.cy ή στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy


- Κατάλογος τρίτων χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Περιορισμοί εισόδου και διέλευσης


KΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

INVEST IN CIPRUS

FLAVOURS OF CYPRUS

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

COVID-19