Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
αναφορικά με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για ολοκληρωμένη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
13 Φεβρουαρίου 2019Κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των πολιτικών και οικονομικών οφελών από τη συμμετοχή στην ΕΕ, με βάση την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα 15 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σύσταση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας αποσκοπεί ανάμεσα σε άλλα στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για θέματα ΕΕ, στη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής των εθνικών θέσεων που καταθέτει η Κύπρος στις Βρυξέλλες, στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας της προεργασίας και της ανάλυσης που γίνεται για τη διαμόρφωση και υποβολή θέσεων, ενώ εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την προοπτική δημιουργίας συμμαχιών με άλλα Κράτη Μέλη, ενδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση της Κύπρου για επίτευξη εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων.

Κύριες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας θα είναι, μεταξύ άλλων, να προωθεί τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για ευρωπαϊκά θέματα και να διασφαλίζει την υλοποίησή της, ως επίσης τον συντονισμό μεταξύ όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών για ευρωπαϊκά θέματα. Θα μεριμνά για τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης και για τη διαμόρφωση θέσεων για θέματα ΕΕ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και τις Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου σε χώρες ΕΕ και θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη για ευρωπαϊκά θέματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρίως για την προετοιμασία της συμμετοχής του στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και σε Άτυπες Συνόδους του ΕΣ.

Σύμφωνα με την Απόφαση, η Γενική Γραμματεία θα είναι περαιτέρω επιφορτισμένη με τον συντονισμό για την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό σύστημα, ως επίσης για τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την προώθηση της επαρκούς στελέχωσης των οργάνων αυτών με Κύπριους, ενώ θα παρέχει γραμματειακή και άλλη υποστήριξη στην Υπουργική Επιτροπή για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, η οποία συστήνεται παράλληλα στη βάση της ίδιας Απόφασης με Επικεφαλής των Υπουργό Εξωτερικών. Η Επιτροπή θα εξετάζει θέματα στρατηγικής και σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα οριζόντιας πολιτικής, με κύρια επιδίωξη τον συγκερασμό απόψεων, ούτως ώστε να διαμορφώνονται εθνικές θέσεις πάνω σε διατομεακά ζητήματα.

Παράλληλα και ενισχυτικά προς τους στόχους της Γενικής Γραμματείας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανασύσταση και ενδυνάμωση των Κλιμακίων Ευρωπαϊκών Θεμάτων που είχαν δημιουργηθεί για σκοπούς της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012, ώστε να μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων, στον συντονισμό για θέματα ΕΕ, όπως επίσης στη ροή πληροφοριών εντός των Υπουργείων.Τελευταία Ενημέρωση στις: 15/02/2019 01:28:08 PM