Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη
Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα Έκδοση Διαβατηρίου

Έντυπα Αιτήσεων / Έγγραφα


Έκδοση Διαβατηρίου


Kυπριακό Διαβατήριο δικαιούνται όλοι οι Κύπριοι πολίτες.


Τι είναι το Βιομετρικό Διαβατήριο;

Τα βιομετρικά διαβατήρια είναι ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία αποθηκεύονται τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου, ως η ονομασία τους.

Τα βιομετρικά διαβατήρια εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από τις 13/12/2010 βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και βάσει των διεθνών προτύπων όπως αυτά καθορίζονται από τον I.C.A.O (Ιnternational Civil Aviation Organization).

Τα βιομετρικά διαβατήρια φέρουν μια μικροψηφίδα (microchip) στην οποία βρίσκονται αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, βιομετρική φωτογραφία και η ψηφιακή υπογραφή του.

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων, τα όποια είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα του κάθε ατόμου, πιστοποιεί αφενός την ταυτότητα του κατόχου του διαβατήριου και αφετέρου συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων χρήσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τα παραπάνω βιομετρικά στοιχεία (βιομετρική φωτογραφία, ψηφιακή υπογραφή και δακτυλικά αποτυπώματα) συλλέγονται στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη, επομένως είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου.


Aπαιτούμενα Έγγραφα

Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν Kυπριακό Βιομετρικό Διαβατήριο ή Tαξιδιωτικό Έγγραφο για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Aίτηση (Tύπος M. 9G/T - βλ. τέλος σελίδας)

(β) Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)

(γ) Πιστοποιητικό Γάμου (για παντρεμένες γυναίκες)

(δ) Πιστοποιητικό Kυπριακής Iθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Kυπριακή Iθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)

(ε) Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας.


Η χρονική ισχύς των βιομετρικών διαβατηρίων είναι 10 χρόνια για ενήλικους και 5 για ανήλικους.


Απώλεια Διαβατηρίου

Σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου, μαζί με την αίτηση για αντικατάσταση υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω:

(α) βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για απώλεια Διαβατηρίου

(β) ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου (βλ. σχετικό έγγραφο στο τέλος σελίδας).


Αν πρόκειται για πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ απώλεια ή φθορά ή κλοπή τα τέλη θα είναι διπλάσια της προηγούμενης έκδοσης.


Έκδοση Διαβατηρίου σε ανήλικους

Σε ανήλικους εκδίδονται Διαβατήρια νοουμένου ότι

(α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

(β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ή

(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ή

(δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο άνευ γάμου και είναι αγνώστου πατρός.


Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη παραλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση Διαβατηρίων από Κύπριους πολίτες που διαμένουν ή ταξιδεύουν στη Σουηδία, Νορβηγία και Λετονία.


Tέλη

Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:

Προσωρινό Διαβατήριο €20

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία €70

Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος (για ανήλικους) €45


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση για διαβατήριο.pdfocx Statement in case of lost passport.docxΟΙΚΑΔΕ

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Οδηγός για Επαναπατρισθέντες

Η Κύπρος με μια ματιά

Πολυθρησκευτική Κύπρος

The Republic of Cyprus - An Overview

Κυπριακή Δημοκρατία - Από το 1960 μέχρι σήμερα

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange