Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Έκδοση πολιτικής ταυτότηταςΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταυτότητες με Βιομετρικά Στοιχεία

Οι βιομετρικές ταυτότητες είναι ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία φέρουν σε μικροψηφίδα (microchip) τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου και αντικαθιστούν τις παλιού τύπου πολιτικές ταυτότητες που εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται στη μικροψηφίδα (microchip) αποτελούνται από τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη βιομετρική φωτογραφία και τη ψηφιακή υπογραφή έκαστου προσώπου και είναι μοναδικά, μετρήσιμα, φυσικά γνωρίσματα του κάθε προσώπου. Τα βιομετρικά στοιχεία πιστοποιούν αφενός την ταυτότητα του κατόχου του εγγράφου και αφετέρου συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων χρήσης πλαστών εγγράφων. Οι βιομετρικές ταυτότητες εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία από τις 24.2.2015.

Διαδικασία έκδοσης / αντικατάστασης Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας:

Η απόκτηση και κατοχή Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε δικαιούχο έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) του χρόνια.

Δελτία Πολιτικής Ταυτότητας εκδίδονται μόνο στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για τους Κύπριους Πολίτες που διαμένουν στην Γερμανία αίτηση για έκδοση Πολιτικής Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλλεται αυτοπροσώπως (μετά από διευθέτηση ραντεβού) στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο. Κατά την παράδοση της αίτησης, θα λαμβάνονται, από τον Λειτουργό παραλαβής σε ειδικό χώρο στην Πρεσβεία, η φωτογραφία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα της υπογραφής του αιτούντα.
Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Απαιτούμενα έγγραφα:
  • Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας που θέλει να αλλάξει το επίθετό της ή Διαζυγίου, σε περίπτωση διαζευγμένης.
  • Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη εκτός από Κυπριακή Υπηκοότητα.
  • Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Κυπριακή Ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
  • Καταβολή του τέλους με βάση την κείμενη νομοθεσία. Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:

Tέλη

Τέλος έκδοσης: €30

Έκδοση ταυτότητας σε ανήλικους:

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπα κάτω των 18 χρόνων πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα, ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής.

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο εξωτερικό, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία και θα πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας του ανήλικου παιδιού του.

Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα.
investment

Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκοναι
στο εξωτερικό-

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

education

pafos

ypex

government

pio

aboutcyprus

aspects

cyprusonfilm

psccyprus

presidence

Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

isolation

investorsguide

window