Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη

Ταξιδιωτικές πληροφορίες για Κύπριους


Kύπριοι στο Εξωτερικό και Υπηρεσίες για το Κοινό


Oι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό πατροτρύνονται όπως διατηρούν ηλεκτρονικό αντίγραφο του διαβατηρίου, πολιτικής ταυτότητας, ταξιδιωτικής ασφάλειας και χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τους για το ενδεχόμενο απώλειας ή κλοπής.


Οι Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, συμβουλεύονται επίσης όπως μη μεταφέρουν άγνωστα αντικείμενα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.


Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσωπικών αντικειμένων, οι Κύπριοι πολίτες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε σχετική καταγγελία προς την αστυνομία της χώρας, στην οποία βρίσκονται. Αν βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
συμβουλεύονται όπως κρατήσουν αντίγραφο της αστυνομικής έκθεσης ως απόδειξη του συμβάντος.

Οι Κύπριοι ταξιδιώτες στο εξωτερικό θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η εγκυρότητα του διαβατηρίου τους επεκτείνεται για 6 μήες πέρν από τη λήξη του ταξιδιού τους.


Θα πρέπει να είναι ενήμεροι των ποινών που επιβάλλονται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, που κυμαίνονται από χρηματικές ποινές, σε μακροχρόνιες φυλακίσεις ακόμη και θανατικές ποινές σε κάποιες χώρες..


Ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, οι Κύπριοι πολίτες δεν πρέπει να ψεύδονται ή να παραπληροφορούν τις αρχές της χώρας φιλοξενίας των. Αντιθέτως, θα πρέπει να υπακούον και να σέβονται τους νόμους και κανονισμούς των χωρών που επισκέπτονται. Σε περίπτωση που κατά την παρουσία τους σε ξένη χώρα, Κύπριοι πολίτες παραβιάσουν τους νόμους και καταδικαστούν σε φυλάκιση ή σε θάνατο, η δυνατότητα παρέμβασης από τις κυπριακές αρχές είναι πολύ περιορισμένη.


Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις διεθνείς εξελίξεις και τις περιπτώσεις όπου λόγω κρίσεων σε τρίτες χώρες, ελλοχεύουν κίνδυνοι για Κύπριοι πολίτες. Με στόχο την προστασία των Κυπρίων πολιτών και τη διευκόλυνσή τους, από καιρού εις καιρόν, το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει σχετικές Ταξιδιωτικές Οδηγίες.


Οι Ταξιδιωτικές Οδηγίες αντανακλούν μια προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες και βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνει το Υπουργείο. Με σκοπό την ενημέρωσή τους για ενδεχόμενη Ταξιδιωτική Οδηγία, πριν ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι Κύπριοι πολίτες ενθαρρύνονται να επισκεφθούν τον πιο κάτω ιστότοπο: https://mfa.gov.cy/el/travel-adcvice


Πριν το ταξίδι στο εξωτερικό

Πριν να ταξιδέψουν, οι Κύπριοι πολίτες συμβουλεύονται όπως εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «connect2cy» (https://www.connect2cy.gov.cy/), η οποία παρακολουθείτε από το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να επικοινωνεί μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσιμης κατάστασης στη χώρα ταξιδιού τους.

Αποτελεί επίσης ευθύνη των Κυπρίων πολιτών που έχουν σκοπό να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό, να ενημερωθούν έγκαιρα από τις αρχές της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν, για το κατά πόσο χρειάζονται ή δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου.


Έκτακτη ανάγκη ή κίνδυνο Κύπριου ταξιδιώτη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σε περίπτωη προσωπικής έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου Κύπριου πολίτη που βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κάρος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια τηλεφωνώντας δωρεάν στο 112 ή/και να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη κυπριακή Διπλωματική Αποστολή. Πέραν των προαναφερμένων, ο/η Κύπριος ταξιδιώτης μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Σένγκεν, Προξωνικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο +357 22 80 1000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cycc@mfa.gov.cy
Επείγοντα Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Κύπριοι πολίτες των οποίων τα διαβατήρια έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για να δηλώσουν την απώλεια ή να καταγγείλουν την κλοπή. Αφού

Λάβον αντίγραφο της δήλωσης/καταγγελίας των, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την πλησιέστερη κυπριακή Διπλωματική Αποστολή, για να εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (laisser-passr). To εν λόγω έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου που θα κάνει χρήση του και ισχύει για ένα ταξίδι επιστροφής προς την Κύπρο.

Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου, το αιτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει στη Διπλωματική Αποστολή:


    · Την αστυνομική έκθεση για την απώλεια ή κλοπή του διαβατηρίου.

    · Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης M9 G

    · Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 3×4 μμ

    · Αποδεικτικό ταυτότητας (για παράδειγμα πρωτότυπο άδεια άδεια οδήγησης, αντίγραφο διαβατηρίου που έχει απολεσθεί/κλαπεί, πρωτότυπο πολιτικής ταυτότητας, αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης)

Στις περιπτώσεις όπου το διαβατήριο έχει απολεσθεί ή κλαπεί σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ, τότε ο/η Κύπριος ταξιδιώτης έχει την εναλλακτική επιλογή να επιστρέψει στην Κύπρο με την πολιτική ταυτότητα του/της. Αυτό δεν απαλλάσσει τον/την
Κύπριο ταξιδιώτη από την υποχρέωση να δηλώσει την απώελια ή κλοπή στην αστυνομία της χώρας επίσκεψής του/της. Με την επιστροφή του/της στην Κύπρο θα πρέπει να καταθέσει την αστυνομική έκθεση της ξένης χώρας στην Κυπριακή Αστυνομία μαζί με σχετική ένορκη δήλωση. Βάσει των προαναφερομένων, η κυπριακή αστυνομία θα ετοιμάσει δική της έκθεση, την οποία θα πρέπει να ακολούθως ο/η Κύπριος ταξιδώτης να υποβάλει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με την αίτησή του/της για απόκτηση νέου διαβατηρίου.


Στις περιπτώσεις ανηλίκων, θα πρέπει η αίτηση για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου να υπογραφεί και από τους δύο γονείς ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Αν ένας εκ των δύο γονέων αδυνατεί να είναι παρών, η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί από τον παρόντα γονέα και να συνοδεύεται από γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση του γονέα που απουσιάζει.

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον/την κηδεμόνα, συνοδευόμενη από Διάταγμα Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει την κηδεμονία.

Με την επιστροφή στην Κύπρο, το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να παραδοθεί στις αρχές του αεροδρομίου/λιμανιού.

Tα τέλη για έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου ανέρχονται σε €20.
Υπηρεσίες για Κύπριους Πολίτες


Η Πρεσβεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς Κύπριους υπηκόους που ταξιδεύουν ή/και που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω διαθέσιμες πληροφορίες, αφού σε αυτές, ίσως βρείτε απαντήσεις σε πολλές από τις απορίες σας. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες ή ερωτήσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.


Για πληροφορίες και έντυπα για τα κάτωθι ζητήματα (κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός) παρακαλείστε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών: https://mfa.gov.cy/el/cyprus-citizens-abroad/


Έκδοση/Επανέκδοση Βιομετρικών Διαβατηρίων

Έκδοση/Επανέκδοση Βιομετρικών Ταυτοτήτων

Παραλαβή Αιτήσεων για Απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας

Πιστοποίηση Εγγράφων

Αιτήσεις για την έκδοση πρωτότυπων πιστοποιητικών γεννήσεως

Aιτήσεις για την έκδοση προξενικών πιστοποιητικών γεννήσεως

Aιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών θανάτου

Μεταφορά σορού στην Κύπρο

Μεταφορά Ζώων
Έντυπα για υπηρεσίες προς Κύπριους πολίτες στο εξωτερικό


Αίτηση για έκδοση Διαβατηρίου (M9)

Αίτηση εγγραφής προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό (M121)

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογραφήσεως (M127)

Δήλωση στην περίπτωση απώλειας/κλοπής/καταστροφής Διαβατηρίου (διατίθεται στην Αγγλική)

Αίτηση για έκδοση/ανανέωση/αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας
No documents found


Πλατφόρμα Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Cyprus on Film

Peri Kuprou

Higher Education

Ιnternational Gender Champions

Cyprus Weather

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

CTO

KYPE