Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κοπεγχάγη

Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)2018, οι οποίοι ρυθμίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτείνονται και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο με βάση το Νόμο καθορίζεται ως ‘’υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων’’, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του ως δημόσιας αρχής, το Υπουργείο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικούς ή χειρόγραφους φακέλους σύμφωνα με τις πρόνοιες της ημεδαπής νομοθεσίας, του Δικαίου της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων. Ο σκοπός επεξεργασίας που διενεργεί το Υπουργείο συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δράσης του:

- Χορήγηση προξενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της προξενικής προστασίας,
- Συνεργασία με τις Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Κύπρο και λειτουργία και δράση των Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό,
- Πιστοποίηση εγγράφων,
- Έκδοση θεωρήσεων για είσοδο στη Δημοκρατία,
- Βιντεοσκοπήσεις κλειστού κυκλώματος (CCTV) στην κεντρική Διοίκηση και στις Αποστολές στο εξωτερικό για σκοπούς ασφάλειας.

Το Υπουργείο μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε τρίτα μέρη. Αυτό γίνεται στη βάση των προνοιών του Νόμου. Για παράδειγμα το Υπουργείο μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή τρίτα κράτη για σκοπούς προξενικής προστασίας ή χορήγησης προξενικών υπηρεσιών ή στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Το Υπουργείο τηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς δράσης του ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής σχετικού αιτήματος εάν :

· Επιθυμείτε να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο.
· Επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
· Επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
· Επιθυμείτε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
· Επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mfa.gov.cy ή στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση.

Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy
CY Flight Pass

Application for visa

Visit Cyprus

Coronavirus 2019

Study in Cyprus/Σπουδές στην Κύπρο

Invest in cyprus

Κύπρος - Σταυροδρόμι Πολιτισμών (Αγγλικά)

13th International Short Film Festival of Cyprus 7/10/2023 - 13/10/2023