Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Formulär / dokument Förvärv av cypriotiskt medborgarskap

Formulär / dokument


Förvärv av cypriotiskt medborgarskap


Ansökningar för att förvärva eller avsäga sig cypriotiskt medborgarskap, samt erhålla medborgarskapscertifikat, lämnas via ambassaden till folkbokförings- och migrationsavdelningen (Civil Registry and Migration Department) vid inrikesdepartementet i Nicosia, där de handläggs av medborgarskapsenheten.


OBS! På alla ansökningar skall medföljande dokument från svenska myndigheter vara vidimerade, dvs ha en s.k. apostillestämpel.1) Förvärv av medborgarskap på grund av cypriotiskt ursprung

Följande ansökningsblanketter och medföljande dokument krävs:


Minderåriga (yngre än 18 år)


Ansökan om konsulärt födelsebevis (blankett M121)


Ansökningar lämnas in av minderåriga eller vuxna (äldre än 18 år), födda utanför Cypern efter den 16:e augusti 1960 och om fadern vid deras födelse var cypriotisk medborgare och av personer födda efter den 11:e juni 1999 vilkas moder vid deras födelse var cypriot.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) av den sökande
• Vigselbevis av den sökandes föräldrar
• Kopia av den sökandes och dess föräldrars pass
• Cypriotiskt registreringscertifikat från den förälder som är Cypriot (om möjligt)
• Avgift på € 20
• Stämpelavgift på € 8.54Ansökan om registrering av minderåriga (blankett M126)


Ansökan kan lämnas in av minderåriga:

• Födda före den 11:e juni 1999 i eller utanför Cypern, vilkas moder är cypriot och fader utlänning, eller
• Om fadern förvärvade cypriotiskt medborgarskap efter barnets födelse.
• Om fadern eller modern har förvärvat cypriotiskt medborgarskap genom ansökan (naturalisation) eller registrering på grund av giftermål med cypriotisk medborgare.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) för den sökande
• Vigselbevis av den sökandes föräldrar
• Kopia av den sökandes och dess föräldrars pass
• Kopia av bevis för cypriotiskt medborgarskap från den cypriotiska föräldern (om tillämpligt)
• Skriftlig försäkran underskriven inför konsul av den utländska föräldern som ger sitt medgivande för att barnet blir cypriotisk medborgare. Försäkran krävs inte om den cypriotiska föräldern efter domstolsbeslut har ensam vårdnad av barnet. Kopia av domstolsbeslutet skall då bifogas.
• Avgift på € 80
• Stämpelavgift på €8.54
• Två fotografier i passformat


Ansökningar för minderåriga vilkas föräldrar är cypriotiska medborgare och förvärvat medborgarskap genom naturalisation eller registrering på grund av giftermål med cypriot skall lämnas in med följande handlingar:

• Registrerings- eller naturalisationsbevis från cypriotisk förälder
• Kopia av intyg om skolgång
• Kopia av barnets giltiga tidsbegränsade uppehållstillståndVuxna (över 18 år)


Ansökningsblankett M70 eller M71

Personer födda före den 16.e augusti 1960 som är medborgare i Storbritannien och dess tidigare kolonier och som kommer från Cypern på faderns sida.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) av den sökande
• Vigselbevis av den sökandes fader
• Kopia av den sökandes pass
• Avgift på € 20
• Stämpelavgift på € 1.71


Ansökningsblankett M121 (konsulärt födelsebevis), se ovan


Ansökningsblankett M123


Den lämnas in av vuxna:

• Födda efter den 16.e augusti 1960 om modern är cypriot och fadern utlänning.
• Födda efter den 16:e augusti 1960 som kommer från person som blev brittisk medborgare i enlighet med annektering av Cypern i rådets förordning från 1914 till 1943 eller person född på Cypern efter den 5:e november 1914 och före den 16:e augusti 1960.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) av den sökande
• Vigselbevis av den sökandes föräldrar
• Kopia av den sökandes och fdess föräldrars pass
• Cypriotiskt registreringscertifikat från den förälder som är Cypriot (om tillämpligt)
• Avgift på € 50
• Ansökan lämnas in i två exemplar varav ett bär två stämpelavgifter värda € 8.54 var


Ansökningsblankett M124

Den kan lämnas in av vuxna födda antingen före eller efter den 16:e augusti 1960 och är brittiska medborgare eller medborgare i någon av samväldets stater, och som lagligen bott ett år i Cypern.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) av den sökande
• Utdrag ur brottsregistret
• Kopia av den sökandes pass
• Avgift på € 80
• Ansökan lämnas in i två exemplar varav ett har två stämpelavgifter värda € 8.54 var2) Förvärv av medborgarskap på grund av äktenskap med cypriotisk medborgare (blankett M125)

Ansökningar lämnas in av utländska makar/makor till cypriotiska medborgare vilka t.o.m. ansökningstillfället varit gifta i minst tre år och bott på Cypern i minst två år.

Utländska makar/makor till cypriotiska medborgare som bor utomlands kan lämna in sina ansökningar efter att ha varit gifta i minst tre år. Brev från det äkta paret som förklarar varför den utländska maken/makan ansöker om cypriotiskt medborgarskap bifogas ansökan. Om det äkta paret varit gifta i minst fem år och har minst ett barn, behövs inte detta brev.


Grundläggande handlingar:

• Födelsebevis (personbevis) av den sökande
• Utdrag ur brottsregistret
• Vigselbevis
• Födelsebevis av parets barn
• Kopia av den sökandes pass
• Kopia av den cypriotiska makans/makens pass
• Bevis av cypriotiskt medborgarskap från cypriotisk maka/make (om tillämpligt)
• Intyg om harmonisk samlevnad underskriven inför distrikttjänsteman på Cypern eller konsul vid beskickning
• Intyg om samlevnad på lokal myndighet på Cypern
• Ansökan lämnas in i två exemplar varav ett har två stämpelavgifter värda € 8.54 var
• Avgift på € 300
För mer information vänligen kontakta ambassadens konsulära avdelning.

Related Files:

Download file type Word Form M121 (English).doc
Download file type Word Form M121 (Greek).doc
Download file type Word Form M126 (English).doc
Download file type Word Form M126 (Greek).doc
Download file type Word Form M123 (Greek).doc
Download file type Word Form M125 (Greek).doc
Download file type Acrobat M71.pdf
Download file type Acrobat M124.pdfOIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange