Ελληνικά | Български
Embassy of the Republic of Cyprus in Sofia Logo: Embassy of the Republic of Cyprus in Sofia
       The Republic of Cyprus Emblem
REPUBLIC OF CYPRUS

Home Page | FAQ | Site Map | Links | Contact Us 

Search: Search
Advanced Search           

Latest News
PrintPrint
Ελληνικά   Български
ANNOUNCEMENT FOR THE POSITION OF DRIVER/MESSENGER at the Embassy of the Republic of Cyprus in Sofia
ОБЯВА ЗА ПОЗИЦИЯ ШОФЬОР/КУРИЕР
в Посолството на Република Кипър в София

Посолството на Кипър в София приема кандидатури за една (1) свободна позиция при условията на местния персонал на пълен работен ден за шофьор/куриер.

Трудовият договор ще бъде съгласно Указанията за наемане на местен персонал. Брутното месечно възнаграждение за тази позиция е в размер на 1372 лв. (700 евро) - начална заплата и с 29 годишни надбавки по 49 лв. (25 евро) на година.

Изплащане на надбавка за извънреден труд
Също така ще се изплаща месечна надбавка за извънреден труд 500 лв. (255,10 евро).

Задължения и отговорности:
Избраното лице ще изпълнява задълженията на шофьор/куриер, както и други задължения, свързани с длъжността.

Необходими квалификации и качества:
· Завършено средно образование.
· Добри познания по английски език.
· Почтеност, дискретност и благонадежност - Чисто съдебно минало (свидетелство за съдимост трябва да бъде представено преди наемане на работа).

В допълнение към горното, ще се счита за предимство:

• Предишен опит, свързан със задълженията на горепосочената позиция.

Желаещите се умоляват да изпратят автобиография и мотивационно писмо, както и копия от всички съответни сертификати относно изискваните квалификации, на електронната поща на посолството: sofiacyprus@mfa.gov.cy

Крайният срок за подаване на заявленията е 09.02.2024 г.

--------------------------------------------


ANNOUNCEMENT FOR THE POSITION OF DRIVER/MESSENGER
at the Embassy of the Republic of Cyprus in Sofia

The Embassy of Cyprus in Sofia is accepting applications for one (1) full-time position of Driver/Messenger, under local staff terms.

The employment contract will be subject to the Guidelines for the employment of local staff. The gross monthly salary for this position is 1372 leva (700 euros) - initial scale and with 29 annual increments of 49 leva (25 euros).

Payment of Overtime Allowance
In addition, an overtime allowance of 500 leva (255.10 euros) per month will be paid.

Duties and responsibilities:
The person selected will perform the duties of driver/messenger, as well as other duties related to the position.

Required Qualifications:
- Graduate of secondary education.
- Good knowledge of English.
- Integrity of character, confidentiality and credibility – Clean Criminal Record (must be presented prior to employment).

In addition to the above, it will be considered as an advantage:
• Prior experience relevant to the duties of the above mentioned position.

Those interested are kindly requested to submit a curriculum vitae and a cover letter, as well as copies of all relevant certificates regarding the required qualifications, by e-mail to the Embassy at:
sofiacyprus@mfa.gov.cy


The deadline for submitting applications is 09.02.2024

---------------------------------------------------
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Οδηγού/Κλητήρα στην Πρεσβεία
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια

Η Πρεσβεία της Κύπρου στη Σόφια δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Οδηγού/Κλητήρα για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Η σύμβαση εργασίας θα υπόκειται στις Οδηγίες για την εργοδότηση επιτόπιου προσωπικού. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχονται στα 1372 λέβα (700 ευρώ) -αρχική κλίματα και με 29 ετήσιες προσαυξήσεις των 49 λέβα (25 ευρώ).

Καταβολή Επιδόματος Υπερωριακής Εργασίας
Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται επίδομα υπερωριακής εργασίας ύψους 500 λέβα (255,10 ευρώ) μηνιαίως.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εκτελεί καθήκοντα οδηγού /κλητήρα όπως και άλλα συναφή με την θέση καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:
· Απόφοιτη/ος σχολής Μέσης εκπαίδευσης.
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
· Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία - Λευκό Ποινικό Μητρώο (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν από την πρόσληψη).

Πέραν των πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα:
· Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της αναφερόμενης πιο πάνω θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, καθώς και αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών σ’ ότι αφορά τα απαιτούμενα προσόντα, ηλεκτρονικά στην Πρεσβεία στη διεύθυνση:
sofiacyprus@mfa.gov.cy


Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 09.02.2024.