Κυπριακή Δημοκρατία

Συνορεύουσα Ζώνη


Δυνάμει του Άρθρου 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και του περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόμου του 2004 (Ν. 63(Ι)/2004), η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κηρύξει συνορεύουσα ζώνη, το εσωτερικό όριο της οποίας ταυτίζεται με το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το εξωτερικό όριό της εκτείνεται μέχρι 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης. Η συνορεύουσα ζώνη της Κύπρου αποτελεί θαλάσσια ζώνη εύρους 12 ναυτικών μιλίων, η οποία συμπίπτει με μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, χωρίς να επηρεάζεται το καθεστώς της τελευταίας.


Πέραν της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται στη θαλάσσια αυτή περιοχή ως μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρόσθετα δικαιώματα άσκησης ελέγχου σε σχέση με ορισμένες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στη συνορεύουσα ζώνη η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δικαίωμα να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο για-

(α) να εμποδίζει την παραβίαση στο έδαφός της ή στη χωρική της θάλασσα των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών της νόμων και κανονισμών.

(β) να τιμωρεί παραβιάσεις νόμων και κανονισμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο που διαπράχθηκαν μέσα στο έδαφος ή στη χωρική της θάλασσα, και

(γ) να ελέγχει την εμπορία αντικειμένων αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα που βρέθηκαν στη ζώνη αυτή. Σε σχέση με τα αντικείμενα αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα, ο Νόμος προβλέπει, επίσης, ότι η ανέλκυσή τους από το βυθό της θαλάσσιας αυτής ζώνης χωρίς την έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας (ήτοι του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, δυνάμει του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, Κεφ. 31 έως 2014), αποτελεί παραβίαση των νόμων και των κανονισμών της, σύμφωνα με το άρθρο 303§2 της Σύμβασης του 1982.Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/09/2016 01:37:27 PMNo documents found