Κυπριακή Δημοκρατία

Συντονισμός με Άλλα Υπουργεία


Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 01.08.2005 και Αρ. 242/2005, τα Υπουργεία, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και άλλες Υπηρεσίες του κράτους καλούνται να τηρούν ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε ταξιδιού ή δραστηριότητας στο εξωτερικό λειτουργών των υπηρεσιών τους ώστε η διπλωματική υπηρεσία να τυγχάνει επαρκούς ενημέρωσης για τις διακρατικές δραστηριότητες άλλων δημόσιων φορέων για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να γίνεται, αν χρειάζεται, η αναγκαία παρακολούθηση (feedback).


Η πιο πάνω ενημέρωση να γίνεται έξι εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού ή/και δραστηριότητας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/05/2016 12:06:23 PM