Κυπριακή Δημοκρατία

Κυρώσεις


ΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Α. Εισαγωγή

Οι κυρώσεις, ή περιοριστικά μέτρα, αποτελούν διπλωματικό μέσο, το οποίο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης με στόχο να μεταβάλει ή/και να περιορίσει δραστηριότητες ή πολιτικές, όπως παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών που δεν σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Πρόκειται για ένα προληπτικό και μη τιμωρητικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των αρνητικών πολιτικών αλλαγών και εξελίξεων, καθώς και την αποστολή ηχηρών πολιτικών μηνυμάτων.

Μέτρα όπως το εμπάργκο οπλισμού και άλλων εμπορικών συναλλαγών, (απαγορεύσεις σε εισαγωγές/εξαγωγές), οι χρηματοδοτικοί και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί, η δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων, καθώς και η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων είναι ορισμένα (και τα πιο εύχρηστα) μέσα για την επίτευξη των ανωτέρω, αναλόγως της περίπτωσης.

Κατά κανόνα, οι κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα στρέφονται κατά κυβερνήσεων τρίτων χωρών ή μη κρατικών οντοτήτων και ατόμων, εστιάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτούς που ευθύνονται για απαράδεκτες πολιτικές και δράσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό, καθώς και στις νόμιμες δραστηριότητες στην, ή/και με την εκάστοτε στοχευμένη χώρα.

Τόσο η θέσπιση, όσο και η εφαρμογή των κυρώσεων γίνονται πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ιδίως τις νόμιμες διαδικασίες και το δικαίωμα άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής. Συνεπώς, τα επιβαλλόμενα μέτρα είναι, όσο το δυνατόν, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο τους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει:

(α) Τις διεθνείς κυρώσεις που υιοθετούνται με έκδοση σχετικής Απόφασης/Ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΚΧΗΕ).

(β) Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω έκδοσης σχετικών Αποφάσεων και Κανονισμών, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο «περιοριστικά μέτρα» (restrictive measures), ενώ το ΣΑ/ΟΗΕ τον όρο «κυρώσεις» (sanctions). Οι δυο όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλάξ.


Β. Νομικό Πλαίσιο

Β1. Νομική βάση υιοθέτησης περιοριστικών μέτρων ΕΕ

Στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο της Ε.Ε. δύναται να αποφασίζει την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά τρίτων χωρών, οντοτήτων ή προσώπων. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να συνάδουν προς τους στόχους της ΚΕΠΠΑ, οι οποίοι περιγράφονται στο Άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το Συμβούλιο εκδίδει πρώτα απόφαση ΚΕΠΠΑ δυνάμει του Άρθρου 29 ΣΕΕ. Τα προβλεπόμενα στην εν λόγω απόφαση μέτρα εφαρμόζονται, είτε σε επίπεδο Ε.Ε., είτε σε εθνικό επίπεδο. Μέτρα, όπως το εμπάργκο οπλισμού, ή οι περιορισμοί εισδοχής, εφαρμόζονται άμεσα από τα κράτη μέλη, τα οποία δεσμεύονται νομικά να ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Άλλα μέτρα τα οποία διακόπτουν ή μειώνουν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις οικονομικές σχέσεις με τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, εφαρμόζονται μέσω κανονισμού, ο οποίος εκδίδεται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο, ύστερα από κοινή πρόταση του Υπάτου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα ΚΕΠΠΑ και της Επιτροπής, δυνάμει του Άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ενημερώνεται σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Β2. Κυρώσεις Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ - Ενσωμάτωση Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και Περιοριστικών Μέτρων Ε.Ε. στην κυπριακή έννομη τάξη

Οι Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ, οι οποίες υιοθετούνται δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη ΗΕ (ΚΧΗΕ) και αφορούν την επιβολή κυρώσεων λόγω απειλής της ειρήνης και της ασφάλειας είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του ΚΧΗΕ, δεσμευτικές για τα κ-μ ΟΗΕ με άμεση εφαρμογή. Η μεταφορά των προνοιών τους στην εσωτερική έννομη τάξη εναπόκειται στα ίδια τα Κράτη Μέλη ΟΗΕ.

Η Ε.Ε., αν και δεν είναι η ίδια μέλος του ΟΗΕ, μεταφέρει και ενσωματώνει, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη – και κατ’ επέκταση στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών ΕΕ - τις πρόνοιες των Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις), με την έκδοση σχετικών Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε., το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση μέτρων που εφαρμόζουν Αποφάσεις/Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι νομικές πράξεις της ΕΕ πρέπει να συνάδουν προς τις εν λόγω Αποφάσεις/Ψηφίσματα. Η Ε.Ε. δύναται παράλληλα, και έχει άλλωστε, αποφασίσει την επιβολή περαιτέρω αυτόνομων και αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιπτώσεις Ιράν και Λαϊκής Δημοκρατίας Κορέας).

Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει, τις δεσμευτικές πρόνοιες των Αποφάσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, μέσω των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε.


Γ. Δεσμευτικότητα

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) διέπεται από ειδικούς κανόνες και διαδικασίες. Χαράσσεται και υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποφασίζουν με ομοφωνία, πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι Συνθήκες ορίζουν άλλως (Άρθρο 24 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ).

Οι Κανονισμοί και Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε. που υιοθετούνται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα και ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ), αποτελούν στην ολότητά τους μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο υπερισχύει της οποιασδήποτε εσωτερικής νομοθεσίας. Κατά συνέπειαν, είναι νομικά δεσμευτικές πράξεις στην ολότητά τους για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με τους Κανονισμούς να έχουν άμεση και απευθείας εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών της Ε.Ε. (δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω νομοθετική ή διοικητική πράξη).

Σύμφωνα με το Άρθρο 297 (2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), οι Αποφάσεις και Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ε.Ε. που υιοθετούνται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους.


Σχετικά έγγραφα:

1. Βασικές Αρχές για τη χρήση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεις), της 7ης Ιουνίου 2004, (Αρ. Εγγράφου 10198/1/2004):

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010198%202004%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F04%2Fst10%2Fst10198-re01.en04.pdf
2. Επικαιροποίηση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/9C5708436D9BEEDAC2257F95002BB37B/$file/ST-8519-2018-INIT-EN%20(1)-best%20practices.pdf

3. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 15ης Ιουνίου 2012, αριθμός εγγράφου 11205/12 και της 30ης Απριλίου 2013 (νέα στοιχεία), αριθμός εγγράφου 9068/13: (Είδατε Παράρτημα Ι).


Δ. Ενημέρωση και Άντληση Πληροφοριών

Δ1. Κυρώσεις ΣΑ/ΟΗΕ

Μέχρι στιγμής, υφίστανται δεκαπέντε (15) διαφορετικά καθεστώτα κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και συνεπώς δεκαπέντε (15) αντίστοιχες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Για εννέα (9) καθεστώτα κυρώσεων έχουν επιπλέον δημιουργηθεί εννέα (9) αντίστοιχες Ομάδες Εμπειρογνωμόνων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, συνεπικουρούν το έργο των αρμόδιων Επιτροπών Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ.

Για ευκολία αναφοράς, παρατίθεται ως Παράρτημα ΙΙ καθοδηγητικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο απαριθμούνται τα δεκαπέντε καθεστώτα κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, οι σχετικές με αυτά Αποφάσεις ΣΑ/ΟΗΕ, οι αντίστοιχες αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων, οι αρμόδιες Ομάδες Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι σχετικοί επίσημοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι του ΣΑ/ΟΗΕ.

Για άμεση, έγκαιρη, και συνεχώς επικαιροποιούμενη ενημέρωση σχετικά με προσθήκες, διαγραφές και τροποποιήσεις που γίνονται στους καταλόγους φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, δυνάμει σχετικών Αποφάσεων ΣΑ/ΟΗΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν καθημερινά στους σχετικούς επίσημους ηλεκτρονικούς συνδέσμους του ΣΑ/ΟΗΕ, όπως αυτοί καταγράφονται στο καθοδηγητικό έγγραφο. Υπενθυμίζεται, ότι οι εν λόγω επικαιροποιήσεις γίνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ, οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί δυνάμει σχετικών Αποφάσεων ΣΑ/ΟΗΕ, με σκοπό να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εφαρμογή των διαφόρων καθεστώτων κυρώσεων.

Η ιστοσελίδα του ΣΑ/ΟΗΕ, όπου μπορούν να αντληθούν όλες οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας κατ’ έτος:
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

Κυρώσεις: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information

Ενωποιημένος κατάλογος κυρώσεων Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listΔ2. Περιοριστικά μέτρα Ε.Ε.

Για έγκαιρη ενημέρωση και άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, παρατίθενται κάτωθι οι σχετικοί ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι της Ε.Ε.:
    § Διαδικτυακός Χάρτης Κυρώσεων ΕΕ. Σκοπός του Χάρτη είναι όπως διευκολύνει, μεταξύ άλλων, το κοινό, τις υπηρεσίες, και οικονομικούς φορείς, στο διαδικτυακό εντοπισμό πληροφοριών για τις κυρώσεις/περιοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ στην ΕΕ. Ο Χάρτης είναι απλός, περιεκτικός και εύχρηστος. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί επίσημο κατάλογο κυρώσεων και δεν έχει νομική ισχύ, και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ. Δύναται να ανευρεθεί στον πιο κάτω ιστότοπο:

§ Ενοποιημένος Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα Ε.Ε. (οικονομικές κυρώσεις). Βάση δεδομένων η οποία έχει δημιουργηθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ομοσπονδία Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Ε.Ε. (EU Credit Sector Federations), και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα επικαιροποιημένο ενοποιημένο κατάλογο όλων των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα Ε.Ε. (οικονομικές κυρώσεις). Ο κύριος λόγος δημιουργίας του ενοποιημένου καταλόγου είναι για να διευκολυνθεί η διαδικασία εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων από τους σχετικούς φορείς. Μπορείτε να ανατρέξετε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο για πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
§ Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., όπου δημοσιεύονται όλες οι νέες, τροποποιητικές και εφαρμοστικές νομικές πράξεις του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Αποφάσεις και Κανονισμοί), και κατ’ επέκταση αποτελούν δημόσια πληροφορία. Σημειώνεται, ότι η Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. δημοσιεύεται (σχεδόν) καθημερινώς, και από την 1η Ιουλίου 2013, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) No 216/2013, η ηλεκτρονική έκδοσή της είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=en (στην αγγλική γλώσσα),
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el (στην ελληνική γλώσσα).

§ Ο ιστότοπος της Ε.Ε., όπου καταγράφονται όλες οι χώρες, που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα Ε.Ε., καθώς και όλες οι σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορούν την εκάστοτε χώρα:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Το Υπουργείο Εξωτερικών εισηγείται όπως επισκέπτεσθε επί τακτικής βάσεως τους ανωτέρω ηλεκτρονικούς συνδέσμους.


Ε. Αρμόδιες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και εποπτεία εφαρμογής κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και περιοριστικών μέτρων Ε.Ε.:

Οι Κανονισμοί του Συμβουλίου Ε.Ε. για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων προβλέπουν την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων από τις αρμόδιες αρχές των κ-μ Ε.Ε. Οι αρχές που ορίζονται ως αρμόδιες από κάθε κ-μ Ε.Ε. είτε περιλαμβάνονται σε παράρτημα του Κανονισμού, είτε αναφέρονται με έμμεσο τρόπο, με τη συμπερίληψη σε παράρτημα του Κανονισμού των ιστοσελίδων κάθε κ-μ Ε.Ε., στις οποίες περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις οικείες αρμόδιες αρχές του.

Οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής των κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. παρατίθενται πιο κάτω:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τις κυρώσεις του ΣΑ/ΟΗΕ και τα περιοριστικά μέτρα της Ε.Ε. καθορίζεται ως συντονιστικός και αντιπροσωπευτικός.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών:

- Συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επιβολή περιοριστικών μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως για κυρώσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Κατά τη διαδικασία υιοθέτησης περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά, όπου αυτό είναι εφικτό, τις απόψεις και εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και αρχών της Δημοκρατίας προκειμένου να διαμορφωθεί εθνική θέση·

-
Προβαίνει σε προληπτική ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών της Δημοκρατίας όταν υιοθετούνται ή/και τροποποιούνται ή/και παύουν να ισχύουν συγκεκριμένες κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή/και περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα αιτήματα ή/και ερωτήματα των υπηρεσιών και αρχών της Δημοκρατίας ·

- Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., όπου αυτό απαιτείται, αιτήματα για αποδεσμεύσεις κεφαλαίων στο εξωτερικό ή στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία δεσμεύθηκαν λόγω κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και περιοριστικών μέτρων Ε.Ε.·

- Ενημερώνει τις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., για την εφαρμογή των εξαιρέσεων που προνοούνται στις Αποφάσεις ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τους Κανονισμούς και Αποφάσεις Συμβουλίου Ε.Ε.·

- Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ, όπου αυτό απαιτείται ή/και αιτείται, εκθέσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με εφαρμογή των κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ από τις υπηρεσίες και αρχές της Δημοκρατίας·

- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να δίνει εγκρίσεις/άδειες ή/και επίσημες απόψεις/συμβουλές για θέματα κυρώσεων, ούτε να ερμηνεύει τα νομικά κείμενα, με τα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις ΣΑ/ΟΗΕ και τα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε..

Υπουργείο Εξωτερικών
Διεύθυνση: Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου, 1447, Λευκωσία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:: +357-22 651 000
Τηλεομοιότυπο: +357-22 661 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΟΚΑΣ)

- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Διεύθυνση: Τ.Θ.: 23768, 1686 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 446 018
Τηλεομοιότυπο: +357 22 317 063
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mokas@mokas.law.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.law.gov.cy/mokas

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.
Ιστοσελίδα: http://www.law.gov.cy

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

- Συναρμόδια αρχή για την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών περιορισμών και σχετικών εξαιρέσεων·
- Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατ’ εφαρμογή των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και των Αποφάσεων/ Ψηφισμάτων ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια αρχή για μεταβιβάσεις κεφαλαίων, καθώς και για τις αιτήσεις και κοινοποιήσεις χορήγησης άδειας σχετικά με τη μεταβίβαση κεφαλαίων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια αρχή για τις μεταφορές (ηλεκτρονικές και μη) κεφαλαίων, καθώς και για τις αιτήσεις και κοινοποιήσεις χορήγησης άδειας σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων, βάσει των προνοιών των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια αρχή για ενημέρωση, κοινοποίηση και παροχή σχετικών πληροφοριών, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., όταν αυτό προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.
- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.
- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Διεύθυνση Εποπτείας
Διεύθυνση: Τ.Θ.: 25529, 1395, Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνα Επικοινωνίας: + 357 22 714 380, + 357 22 714 396
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 714 955
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
BSRD.compliance@centralbank.cy
Ιστοσελίδα:
https://www.centralbank.cy/el/licensing-supervision/prevention-and-suppression-of-money-laundering-activities-and-financing-of-terrorism-1


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ)

- Το Υπουργείο Οικονομικών προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), η οποία εξετάζει αιτήματα αποδέσμευσης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων, τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις/παρεκκλίσεις που προνοούνται από τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις). Κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων, προβαίνει σε σχετικές γνωματεύσεις και συστάσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος, ως Προεδρεύων της ΣΕΟΚ, λαμβάνει και την τελική απόφαση για έγκριση ή όχι της αποδέσμευσης. Η σύσταση (συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές), καθώς και ο ρόλος της ΣΕΟΚ καθορίζονται σε σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

- Το Υπουργείο Οικονομικών προεδρεύει της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.
- Αρμόδια αρχή για την κοινοποίηση χορήγησης άδειας ή πρόθεσης χορήγησης άδειας και έγκρισης αιτήματος ή πρόθεσης έγκρισης αιτήματος, σχετικά με αποδεσμεύσεις κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., όταν αυτό προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις), καθώς και παροχής σχετικών πληροφοριών.

Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1439, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 601 172
Τηλεομοιότυπο: +357 22 602 748
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: registry@mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy

Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201607/10/docs/monada_efarmogis_kirosewn.pdf

Τμήμα Τελωνείων

- Συναρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στους τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό έδαφος, σε πρόσωπα, αποσκευές, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα για τον εντοπισμό διακίνησης αγαθών, υλικών και τεχνολογιών των οποίων η μεταφορά, εισαγωγή ή/και εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Αρμόδια υπηρεσία για την απαγόρευση της παροχής υπηρεσιών καυσίμων ή τροφοδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με τον τομέα αρμοδιότητάς της εξυπηρέτησης σε πλοία και αεροσκάφη·
- Συναρμόδια υπηρεσία για την επιθεώρηση πλοίων και αεροσκαφών, εάν υφίστανται πληροφορίες βάσει των οποίων ενδέχεται βάσιμα να αληθεύει ότι το φορτίο τους περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Συναρμόδια αρχή για την κατάσχεση, κράτηση, απόσυρση, διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια προβλέπεται από τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και τις σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα), φορτίου που περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της υποχρέωσης για συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση αγαθών που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτό, όταν αυτό απαιτείται από τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).
- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων από τους περιορισμούς που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προνοούνται στις σχετικές τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).

Υπουργείο Οικονομικών
Τμήμα Τελωνείων
Διεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου 1440, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 601 705, 22 60 16 70, 22 60 16 80
Τηλεομοιότυπο: +357 22 302 018
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
headquarters@customs.mof.gov.cy
andronikou@customs.mof.gov.cy
sconstantinou@customs.mof.gov.cy
rconstantinou@customs.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/ce

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

- Αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία των ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εργασίες ασφάλισης ή αντασφάλισης, ή διακανονισμού ή διαμεσολάβησης και μέριμνας για την εξασφάλιση της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεών τους που απορρέουν από σχετικές Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα)·
- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων από τους περιορισμούς που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προνοούνται στις σχετικές Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης
- Συναρμόδια υπηρεσία για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων σχετικά με πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα), και υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου και διακίνησης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διέλευσης μέσω αυτού (
STOP LIST).

Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Διεύθυνση: 1457, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 804 405
Τηλεομοιότυπο: +357 22 403 961
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: migration@crmd.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία ανήκει ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, των οποίων οι οικονομικοί πόροι έχουν δεσμευθεί, δυνάμει των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).

Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Διεύθυνση: Οδός Μιχαλακοπούλου 29, 1455, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 804 900, 22 804 817
Τηλεομοιότυπο: +357 22 804 928
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
ccharalambous@dls.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/dls


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ)

- Συναρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. που αφορούν τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, και συγκεκριμένα των μέτρων που σχετίζονται με τα υπό κυπριακή σημαία πλοία·
- Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή των περιορισμών/απαγορεύσεων στις μεταφορές φορτίου από τα υπό κυπριακή σημαία πλοία με είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή των περιορισμών/απαγορεύσεων στις μεταφορές, από τα υπό κυπριακή σημαία πλοία, φορτίου που ανήκει ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα)·
- Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή των περιορισμών/απαγορεύσεων στην παροχή υπηρεσιών νηολόγησης (
flagging services) πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο (εγγραφή/διαγραφή, μεταβίβαση ιδιοκτησίας)·
- Αρμόδια υπηρεσία για ενημέρωση και κοινοποίηση πληροφοριών, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., όταν αυτό προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις/Ψηφίσματα ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα), σχετικά με την αλλαγή του ονόματος ή/και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πλοίου εγγεγραμμένου στο κυπριακό νηολόγιο που ανήκει ή ελέγχεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα)·
- Συναρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση/δέσμευση των υπό κυπριακή σημαία πλοίων και των οικονομικών τους πόρων, εάν αυτά ανήκουν ή ελέγχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Διεύθυνση: Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 25 848 100
Τηλεομοιότυπο: +357 25 848 200
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.shipping.gov.cy

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

- Αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. που αφορούν τον τομέα των εναέριων μεταφορών·
- Αρμόδια υπηρεσία, η οποία εκδίδει άδειες, ενημερώνεται, συντονίζει και κατευθύνει αεροσκάφη, πολιτικά ή/και άλλα, για υπερπτήσεις από τον εθνικό εναέριο χώρο της Δημοκρατίας ή/και ολόκληρου του εναέριου χώρου Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (
NICOSIA FIR
- Αρμόδια υπηρεσία, η οποία εκδίδει άδειες προσγείωσης/απογείωσης σε πολιτικά ή/και άλλα αεροσκάφη, κυπριακά και ξένα, που χρησιμοποιούν τους αερολιμένες της Δημοκρατίας·
- Αρμόδια υπηρεσία, η οποία παραχωρεί άδειες σε κυπριακούς και ξένους αερομεταφορείς για άσκηση εμπορικών δικαιωμάτων (π.χ. επιβάτες, φορτίο), από/προς τους αερολιμένες της Δημοκρατίας.

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
Διεύθυνση: Οδός Πινδάρου 27, Alpha Business Center, 1429 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 404 122, 22 404 136
Τηλεομοιότυπο: +357 22 766 547
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: mioannou@dca.mcw.gov.cy , sstephanou@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/DCA/DCA.nsf


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

- Αρμόδια υπηρεσία (Κλάδος Εταιρειών) για την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, αλλοδαπών εταιρειών, συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών·
- Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αφερέγγυων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι νομικοί του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων χειρίζονται τις αναγκαίες δικαστικές υποθέσεις για την διεξαγωγή της διαδικασίας πτώχευσης ή εκκαθάρισης·
- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Διεύθυνση: Γωνία Λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ & οδού Καρπενησίου, Μέγαρο «ΞΕΝΙΟΣ», 1427 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 404 301, 22 404 302
Τηλεομοιότυπο: +357 22 304 887
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy , eterion@drcor.mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/drcor

Υπηρεσία Εμπορίου (Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής)

- Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού και αγαθών και τεχνολογιών διττής χρήσης·
- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου (Κλάδος έκδοσης αδειών εισαγωγής/εξαγωγής)
Διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 867 100, 22 867 332, 22 867 197
Τηλεομοιότυπα: +357 22 375 120, 22 375 443
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: xxenopoulos@mcit.gov.cy , pevgeniou@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/ts

Υπηρεσία Ενέργειας

- Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της Δημοκρατίας στον τομέα της ενέργειας, η οποία διασφαλίζεται με την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν βάσει των Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα).

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Ενέργειας
Διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 867 100
Τηλεομοιότυπα: +357 22 375 120, 22 304 759
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: perm.sec@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlenergyservice_gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Διεύθυνση Δικαιοσύνης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσης 125, 1461 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22 805 920/1
Τηλεομοιότυπο: +357 22 805 969
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: registry@mjpo.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mjpo.gov.cy


ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕ.Ε. & Δ.Α.Σ.)

- Αρμόδια Διεύθυνση (σημείο επαφής) της Αστυνομίας Κύπρου για τον συντονισμό των συναρμόδιων τμημάτων της Αστυνομίας για θέματα κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και περιοριστικών μέτρων Ε.Ε.

Αστυνομία Κύπρου
Αρχηγείο Αστυνομίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 607 825
Τηλεομοιότυπο: +357 22 607 894
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: euipcd@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α. & Μ.), Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

- Συναρμόδια αρχή για την εφαρμογή των απαγορεύσεων/περιορισμών εισόδου και διακίνησης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διέλευσης μέσω αυτού, προσώπων, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των σχετικών Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα)·
- Συναρμόδια υπηρεσία για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων σχετικά με πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στα παραρτήματα των Αποφάσεων/Ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις) και Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα), και υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου και διακίνησης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή διέλευσης μέσω αυτού (STOP LIST).

Αστυνομία Κύπρου
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 808 867
Τηλεομοιότυπο: +357 22 495 244
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aidhq.registry@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

Λιμενική & Ναυτική (Λ. & Ν.Α) Αστυνομία Κύπρου
- Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση των διερχομένων, στο πλαίσιο του καθορισμένου πεδίου ευθύνης της, σκαφών και πλοίων εάν υπάρχουν πληροφορίες βάσει των οποίων ενδέχεται βάσιμα να αληθεύει ότι το φορτίο τους περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Συναρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των διερχομένων, στο πλαίσιο του καθορισμένου πεδίου ευθύνης της, σκαφών και πλοίων, εάν υπάρχουν πληροφορίες βάσει των οποίων ενδέχεται βάσιμα να αληθεύει ότι το φορτίο τους περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.·
- Συναρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία και σκάφη, κατά την άφιξη ή αγκυροβόλησή τους σε λιμάνι ή αγκυροβόλιο της Δημοκρατίας, εάν υπάρχουν πληροφορίες βάσει των οποίων ενδέχεται βάσιμα να αληθεύει ότι το φορτίο τους περιέχει είδη, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, μεταβίβαση, εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει των κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ και των περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε.

Αστυνομία Κύπρου
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 25 805 350/1
Τηλεομοιότυπο: +357 25 805 614
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: limmarine@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy


ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΛΚ)

- Αρμόδια αρχή για την παραχώρηση άδειας κατάπλου ή/και απόπλου σε πλοία από τους λιμένες της Δημοκρατίας·
- Αρμόδια αρχή για τις φορτοεκφορτώσεις πλοίων, την πλοήγηση/ρυμούλκηση, τη διαχείριση φορτίων, το διαμετακομιστικό εμπόριο, τη διακίνηση επιβατών και την παραχώρηση αδειών σε τρίτους εντός των λιμένων της Δημοκρατίας.

Κεντρικά Γραφεία Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ)
Διεύθυνση: Κρήτης 23, 1061 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 817 200
Τηλεομοιότυπο: +357 22 765 420
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cpa@cpa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cpa.gov.cy


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

- Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και εποπτεία των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), των Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου·
- Αρμόδια αρχή, η οποία διασφαλίζει, ότι οι εποπτευόμενες εταιρείες και οργανισμοί της συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές πρόνοιες των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και των Αποφάσεων/ Ψηφισμάτων ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται από τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Αρμόδια αρχή για ενημέρωση, κοινοποίηση και παροχή σχετικών πληροφοριών, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στις αρμόδιες Επιτροπές Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ ή/και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., όταν αυτό προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. (περιοριστικά μέτρα) και τις Αποφάσεις/Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ (κυρώσεις)·
- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ), συμφώνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αριθμό 72.222Α και ημερομ. 17ης Ιουνίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25ης Μαΐου 2012.

- Μέλος της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 2016.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διεύθυνση: Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 24996, 1306 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 506 600
Τηλεομοιότυπο: +357 22 506 700
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: supervision@cysec.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cysec.gov.cy


ΣΤ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι Κανονισμοί και Αποφάσεις που υιοθετούνται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα και ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ), αποτελούν στην ολότητά τους μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου και η δεσμευτική και άμεση εφαρμογή τους στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών ΕΕ καλύπτει:

- Την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

- Τις αρχές και τις υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας·

- Αεροσκάφη ή πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας·

- Πολίτες κ-μ ΕΕ·

- Εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο των κ-μ ΕΕ, και λειτουργούν στην επικράτεια της Ε.Ε., καθώς και όπου ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

- Τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Νόμος (Ν. 58(Ι)/2016) προβλέπει για την εφαρμογή των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4564, 25/04/2016).

Σύμφωνα με το Άρθρο 3(1), «Εκτός αν με νόμο, κανονιστική διοικητική πράξη ή/και απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας προβλέπεται διαφορετικά, το υπουργείο ή τμήμα αυτού, η κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία, καθώς και οι εποπτικές αρχές που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, έχει αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) που εμπίπτουν στους τομείς για τους οποίους το εν λόγω υπουργείο ή τμήμα αυτού ή η ανεξάρτητη υπηρεσία ή οι εποπτικές αρχές έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας.»

Σύμφωνα με το Άρθρο 4(1), «Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), είναι ένοχο αδικήματος και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διατάξεως νόμου που προβλέπει μεγαλύτερη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται: (α) εάν είναι φυσικό πρόσωπο, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, (β) εάν είναι νομικό πρόσωπο, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000)».

Επισημαίνεται δε, ότι αποτελεί ευθύνη του κάθε πολίτη της Ε.Ε. να βεβαιωθεί και να διασφαλίσει, ότι οι οποιεσδήποτε δραστηριότητές του δεν παραβιάζουν ή/και καταστρατηγούν τις κυρώσεις του ΣΑ/ΟΗΕ και τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Όσοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε χώρα που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τις σχετικές με την δραστηριότητά τους αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για περισσότερη πληροφόρηση ή/και αποταθούν στους Νομικούς τους Συμβούλους για νομική συμβουλή.


Σχετικά Αρχεία:

JOINT PLAN OF ACTION IRAN - LATEST UPDATE SEPT 2017 - EL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 952,46Kb)

faqs_post_isc_clean_el-ελληνικό-συρία.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 766,8Kb)

1_act_part1_v3_el-ρωσία - ελληνικό κείμενο.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 700,51Kb)

ST-8519-2018-INIT-EL (1).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 649,46Kb)Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/07/2018 09:41:34 AM


No documents found