ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας / Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ / ΚΠΑΑ)

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
Η ΚΕΠΠΑ δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1993 και παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή όλων των πτυχών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας των κρατών-μελών ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΚΕΠΠΑ έχει τους παρακάτω θεμελιώδεις στόχους:

α) τη διαφύλαξη των αξιών της, των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς της,
β) την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου,
γ) τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
δ) την προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,
ε) την προώθηση της ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ άλλων και μέσω της προοδευτικής κατάργησης των περιορισμών του διεθνούς εμπορίου,
στ) τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των παγκόσμιων φυσικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης,
ζ) την παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, και
η) την προώθηση διεθνούς συστήματος που θεμελιώνεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση.


Μια σειρά θεσμών εμπλέκονται στη διαμόρφωση της ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων:
  • η Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΕΠΠΑ
  • το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ο Πρόεδρος του ΕΣ και οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων)
  • το Συμβούλιο Υπουργών (οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ)
  • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ουσιαστικά η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ) που συνεπικουρεί την Ύπατο Εκπρόσωπο στο έργο της
  • Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (γνωστή ως COREPER II, που αποτελείται από τους Πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής)
  • η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (γνωστή και ως ΕΠΑ/PSC).
  • οι Ομάδες Εργασίας της ΚΕΠΠΑ αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής σε γεωγραφικούς (π.χ. Ασία, Αφρική) ή θεματικούς (π.χ. τρομοκρατία, θέματα ΟΗΕ) σχηματισμούς.


Η Ένωση ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας:

α) καθορίζοντας τους γενικούς της προσανατολισμούς,

β) εκδίδοντας αποφάσεις που καθορίζουν:
i) τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ένωση,
ii) τις θέσεις που λαμβάνει η Ένωση,
iii) τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των αποφάσεων των σημείων i) και ii), και
γ) ενισχύοντας τη συστηματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την άσκηση της πολιτικής τους.


Συμβούλιο της ΕΕ – ΚΕΠΠΑ


Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

Η ΚΠΑΑ (πρώην ΕΠΑΑ) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και πρόληψη συγκρούσεων διεθνώς, στα πλαίσια του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) δημιουργήθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας το 1999, ενώ τον επόμενο χρόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας έλαβε την απόφαση για τη σύσταση των πολιτικο-στρατιωτικών οργάνων της ΕΠΑΑ. Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας από 1η Δεκεμβρίου 2009, η ΕΠΑΑ μετονομάστηκε σε ΚΠΑΑ.

H EE έχει σταδιακά αναπτύξει τις απαραίτητες στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες (capabilities), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στη διαχείριση κρίσεων σε τρίτες χώρες / περιοχές. Οι δυνατότητες αυτές συγκροτούνται από συνεισφορές των κρατών μελών. Οι μη στρατιωτικές Αποστολές της ΚΠΑΑ αφορούν, μεταξύ άλλων, σε Αποστολές ενίσχυσης του κράτους δικαίου (rule of law), της δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξης αστυνομικών δυνατοτήτων μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας κοκ.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά στρατιωτικών και μη στρατιωτικών Αποστολών στα πλαίσια της KΠΑΑ, ενώ αριθμός Αποστολών έχει ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Μέσα στα πλαίσια της επιδίωξής της για υποστήριξη της ΚΠΑΑ και των διεθνών προσπαθειών διαχείρισης κρίσεων, η Κύπρος έχει συμμετάσχει σε σειρά Αποστολών. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει στις Αποστολές ARTEMIS, EUFOR RD Congo και EUSEC Congo στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, στην EU Support to AMIS II στο Σουδάν/Νταρφούρ, στην EUPOL PROXIMA στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη EUFOR Tchad/RCA στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην EUBAM Moldova-Ukraine. Αυτή τη στιγμή, η Κύπρος συμμετέχει στις Αποστολές EUPM Bosnia-Herzegovina και EUNAVFOR ATALANTA Somalia.

H Κύπρος συνεισφέρει επίσης στα Πολυεθνικά Συγκροτήματα Μάχης της ΕΕ (EU Battlegroups). Πρόκειται για πολυεθνικά στρατιωτικά συγκροτήματα ταχείας ανάπτυξης, μεγέθους περίπου 1500 μελών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε από μόνα τους ως μια Επιχείρηση ΚΠΑΑ είτε να αποτελέσουν την πρώτη φάση μιας ευρύτερης Επιχείρησης. Η Κύπρος συμμετέχει σε ΠΣΜ μαζί με την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το οποίο βρισκόταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και το πρώτο εξάμηνο του 2009.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)
Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος του ΕΟΑ από τη σύστασή του τον Ιούλιο του 2004. Κύρια αποστολή του είναι η υποστήριξη των κρατών-μελών και του Συμβουλίου στην προσπάθειά τους για βελτίωση των ευρωπαϊκών αμυντικών τους δυνατοτήτων προς υποστήριξη της ΚΠΑΑ.

Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ
Η Κύπρος είναι επίσης πλήρες μέλος του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ - EUSC) που ασχολείται με την παραγωγή και αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων γεωσκόπησης, με στόχο την υποστήριξη της ΚΕΠΠΑ. Το Δορυφορικό Κέντρο έχει ως έδρα το Torrejón de Ardoz, στην Ισπανία.

Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΚΑΑ)
Σκοπός του ΕΚΑΑ, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2005, είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφαλείας. Προσφέρει σειρά μαθημάτων που καλλιεργούν κοινή αντίληψη της ΚΠΑΑ στο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό προσωπικό των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του ΕΚΑΑ, τόσο με την παρακολούθηση των παρεχόμενων μαθημάτων όσο και με την συμβολή στη διοργάνωσή τους.

Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, είναι επίσης μέλος του Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙΣΜΕΕ - ISS). Το ΙΣΜΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΚΕΠΠΑ με τη διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας και την εκπόνηση μελετών, καθώς και την ενθάρρυνση και εμβάθυνση του διαλόγου για τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας που αφορούν την Ένωση.

Μάιος 2010


No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής