ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέματα Πολιτικής

Αειφόρος Ανάπτυξη
Τα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμπουργκ, υιοθέτησε την πρώτη Στρατηγική της ΕΕ για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ), η οποία ανανεώθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και απειλές. Ο συνολικός στόχος της ανανεωμένης ΣΑΑ της ΕΕ είναι η αναγνώριση και ανάπτυξη δράσεων, για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές, μέσω της δημιουργίας αειφόρων κοινοτήτων, ικανών να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τους πόρους αποδοτικά και να αξιοποιούν τη δυναμική της οικολογικής και κοινωνικής ευρηματικότητας της οικονομίας, διασφαλίζοντας την ευημερία, περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική συνοχή.

Η Κύπρος χαιρετίζει την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της ΣΑΑ της ΕΕ, βασισμένης σε συμμετοχική διαδικασία που αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Κύπρος συμφωνεί με τις κατευθυντήριες αρχές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής κοινωνίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Η πετυχημένη εφαρμογή των βασικών στόχων της ανανεωμένης στρατηγικής, θα εξαρτηθεί από την επακόλουθη σύμπραξη μεταξύ της ανανεωμένης ΣΑΑ της ΕΕ και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η Κύπρος συμφωνεί με τους βασικούς στόχους που παρατίθενται στην ανανεωμένη στρατηγική, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ορθολογισμό της υδατικής διαχείρισης, την αποδοτική χρήση της γεωργικής γης και τον αειφόρο αστικό προγραμματισμό.

Διεύρυνση

Η Κύπρος διαχρονικά υποστηρίζει τη διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε, θεωρώντας ότι αυτή παρέχει τα μέσα για επίτευξη του στόχου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εντός αυτού του πλαισίου, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρετίζει την κατάληξη των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή στις 9 Δεκεμβρίου 2011 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κροατίας στην Ε.Ε. Η Συνθήκη Προσχώρησης της Κροατίας επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 3 Μαΐου 2012.

Η Κύπρος θεωρεί ότι η Κροατία μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η ένταξή της στην Ε.Ε, η οποία προγραμματίζεται για την 1η Ιουλίου 2013, μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στις άλλες χώρες της περιοχής.

Αδιαμφισβήτητα, η διαδικασία της Διεύρυνσης δεν τερματίζεται και δεν πρέπει να τερματιστεί με την ένταξη της Κροατίας. Η μοίρα όλων των χωρών της περιοχής είναι αλληλένδετη με την Ε.Ε. εφόσον οι χώρες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μη ολοκληρωθέντος ακόμη σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003) και η «ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση», ως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006, παραμένουν οι φάροι για επίτευξη του στόχου της Διεύρυνσης της Ε.Ε.

Η ένταξη στην Ε.Ε μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ικανοποιηθούν πλήρως, με πλήρη συμμόρφωση του υποψήφιου προς ένταξη κράτους με το κοινοτικό κεκτημένο, με την προσήλωση στις πρακτικές και τις αρχές της Ε.Ε. και ειδικά στην αρχή των καλών γειτονικών σχέσεων και της περιφερειακής συνεργασίας. Η αυστηρή αιρεσιμότητα είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υποψήφιες χώρες και για τους δυνάμει υποψήφιους που θα κριθούν βάσει της δικής τους αξίας.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική της Ισλανδίας η οποία, πέραν της γεωγραφικής διάστασης που δύναται να προσδώσει, θα συμβάλει στην αναγκαία ισορροπία της διαδικασίας διεύρυνσης της Ε.Ε. Σε αυτό το πνεύμα, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ικανοποιημένη με την έως τώρα επιτευχθείσα πρόοδο και ελπίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες άρχισαν στις 27 Ιουλίου 2010, θα προχωρήσουν με θετικό τρόπο. Η Κύπρος αποσκοπεί συνάμα στην ουσιώδη συμβολή της προς την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2005. Δεκατρία Διαπραγματευτικά Κεφάλαια έχουν ανοίξει μέχρι σήμερα, ενώ ένα Κεφάλαιο έχει κλείσει προσωρινά. Ως αποτέλεσμα της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει πλήρως το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, το Συμβούλιο αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2006 ότι 8 Διαπραγματευτικά Κεφάλαια δεν θα ανοίξουν και κανένα Κεφάλαιο δεν θα κλείσει προσωρινά, μέχρι η Τουρκία να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της προχώρησαν στην έκδοση Δήλωσης, την 21η Σεπτεμβρίου 2005, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι “η αναγνώριση όλων των Κρατών Μελών αποτελεί αναγκαία συνιστώσα της διαδικασίας προσχώρησης”. Κατά συνέπεια, “η ΕΕ υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ”.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας υπό την προϋπόθεση ότι ως υποψήφια χώρα, σέβεται πλήρως και εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της ΕΕ. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης και δεν έχει επιδείξει πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αν η Τουρκία εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της ως υποψήφια χώρα και συνεργαστεί με την ΕΕ, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου τότε θα υπάρξει μια σημαντική ώθηση στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων της.

ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέδωσε καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η Κύπρος υποστηρίζει την περαιτέρω πρόοδο στην ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ. Ωστόσο, η εξεύρεση λύσης επί του ονοματολογικού είναι αναγκαία προκειμένου το Συμβούλιο/ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Στις 26 Ιουνίου 2012 το Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012. Η απόφαση επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 Ιουνίου 2012.

Θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι η απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο θα δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική, όχι μόνο του Μαυροβουνίου, αλλά και ολόκληρης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

ΣΕΡΒΙΑ

Η Σερβία είναι χώρα-κλειδί στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή της προοπτική. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η Σερβία έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ως επίσης και ως προς την πλήρη συνεργασία της με το “Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία”. Αυτές οι θετικές εξελίξεις οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο να αποδώσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Σερβία, τον Μάρτιο του 2012. Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογεί αυτή την εξέλιξη ως ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον παρέχει το κατάλληλο μομέντουμ για περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής, όχι μόνο της Σερβίας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει ότι η Σερβία θα συνεχίσει αφενός τις μεταρρυθμίσεις, και αφετέρου θα διατηρήσει εποικοδομητική στάση στον διάλογο Βελιγραδίου- Πρίστινας για το Κοσσυφοπέδιο, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο στο Συμβούλιο/ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει στο εγγύς μέλλον την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Ωστόσο, η Αλβανία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εκπλήρωση των δώδεκα προτεραιοτήτων οι οποίες καθορίσθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Γνώμη (Avis) που εξέδωσε για τη χώρα το 2010, οι οποίες επαναβεβαιώθηκαν τον Δεκέμβριο 2011 από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εντός αυτού του πλαισίου, η Κύπρος προσδοκεί σε μια μελλοντική θετική Έκθεση Προόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα επιτρέψει στο Συμβούλιο/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποδώσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία.

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης (Β-Ε). Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει επίσης πλήρως την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η ενίσχυση της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων σε θέματα που σχετίζονται με την Ε.Ε και η ευθυγράμμιση της Β-Ε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (22 Δεκεμβρίου 2009) στην υπόθεση Sejdić και Finci εναντίον της Β-Ε, παραμένουν ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Β-Ε.

Συγκεκριμένα, απτή πρόοδος σχετικά με την προαναφερθείσα απόφαση ΕΔΑΔ θα βοηθήσει ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ η “Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός, και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης αφετέρου”, η οποία υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια θα συμβάλει στην υποβολή από την κυβέρνηση της Β-Ε μιας αξιόπιστης αίτησης για ένταξη στην Ε.Ε.

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (βάσει του ψηφίσματος 1244/99 του ΣΑ ΟΗΕ)

Η πολιτική της Ε.Ε έναντι του Κοσσυφοπεδίου καθοδηγείται από το διεθνές νομικό πλαίσιο που παρέχει το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ και από τα σχετικά Συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υποστηρίζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου, η οποία είναι αλληλένδετη με την ευρωπαϊκή προοπτική της ευρύτερης περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αριθμός Κρατών Μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν αναγνωρίζει την μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, αυτή η στήριξη θα πρέπει να συνεχίσει να εκφράζεται από το Συμβούλιο με έναν τρόπο ουδέτερο ως προς το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου.

Διαδικασία Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθεί τις εξελίξεις του Παλαιστινιακού Ζητήματος με βαθιά ανησυχία. Η μακρόχρονη θέση της Κύπρου υπήρξε εξ ολοκλήρου συνεπής και σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα 242 και 338 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος υποστηρίζει έντονα τις προσπάθειες του Κουαρτέτου και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την πλήρη εφαρμογή του Οδικού Χάρτη του Κουαρτέτου. Η Κύπρος συμμερίζεται την προσδοκία ότι μια περιεκτική και βιώσιμη λύση του Παλαιστινιακού Ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων θα οδηγήσει στην ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη δύο δημοκρατικών κρατών μέσα σε διεθνώς αναγνωρισμένα και ασφαλή σύνορα.

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ανησυχεί ιδιαίτερα για την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και καταδικάζει όλες τις ενέργειες που συμβάλλουν στη συνέχιση του φαύλου κύκλου βίας, που οδηγεί στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και του περιβάλλοντος ασφάλειας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των άριστων σχέσεών της με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της σπουδαιότητας που προσδίδει στην επικράτηση της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, συμβάλλει ενεργά στη επαναπροσέγγιση των Αράβων και των Ισραηλινών, ενισχύοντας τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης.

Το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με ενδιαφέρον και ανησυχία. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα ανάπτυξης της πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, η σταθερή θέση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σύμφωνη με την αρχή της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της δημιουργίας στη Μέση Ανατολή μιας ζώνης χωρίς ΟΜΚ.

Η Κύπρος υποστηρίζει την πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται από την EΕ3 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης σε αυτό το ζήτημα και υπογραμμίζει την ανάγκη να μη φεισθούν προσπαθειών, προκειμένου να φθάσουν σε μια διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Επιπλέον, η Κύπρος ανησυχεί ότι η κλιμάκωση της έντασης γύρω από το θέμα αυτό όχι μόνο θα είχε σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις στην ασφάλεια και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, αλλά θα είχε επίσης τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια ειρήνη και οικονομία.

Λίβανος

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Λίβανο τον Ιούλιο του 2006, η Κυπριακή Δημοκρατία κάλεσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στην απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Ταυτόχρονα, η Κύπρος καταδίκασε την απαγωγή των δύο ισραηλινών στρατιωτών και απαίτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε προσφέρει όλη τη διαθέσιμη υποδομή και τους πόρους της για την εκκένωση του Λιβάνου από τους αλλοδαπούς και τους ξένους υπηκόους Λιβανικής καταγωγής, καθώς επίσης και για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του Λιβάνου.

Η Κύπρος υποστήριξε έντονα την ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε, που έθεσε τέλος στην αδιάκριτη απώλεια ζωών και στην αδικαιολόγητη καταστροφή της μη στρατιωτικής υποδομής. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στο Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες του Λιβάνου, ενισχύει την Κυβέρνηση του Λιβάνου και στηρίζει τις εσωτερικές διαδικασίες του Λιβανικού λαού για εθνική ενότητα. Η Διεθνής Κοινότητα δεν πρέπει να χάσει από τα μάτια τα Έγγραφα Εθνικής Συμφιλίωσης Taef και τις αξιέπαινες προσπάθειες, ούτε και τα αποτελέσματα του Λιβανικού Εθνικού Διαλόγου.

Προς στήριξη της εφαρμογής του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της UNIFIL στο Λίβανο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει στη διάθεση της UNIFIL τα Λιμάνια της Λάρνακας και Λεμεσού, καθώς επίσης και τη αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά της να συμμετάσχει στην προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) με δύο Αξιωματικούς της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή τμημάτων του νησιού από την Τουρκία.


Όπλα Μαζικής Καταστροφής

1. Παγκόσμιες προσπάθειες για τη μη-διάδοσή τους.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Διεθνής Κοινότητα, γνωρίζοντας και συνειδητοποιώντας τους κινδύνους που προέρχονται από τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (πυρηνικά, βιολογικά και χημικά), έχει λάβει πρακτικά μέτρα, όπως η σύνταξη και η υιοθέτηση διαφόρων Συνθηκών και Συμβάσεων, σκοπός των οποίων είναι ο έλεγχος, η περιστολή και εν τέλει , η εξάλειψη του κινδύνου που προκύπτει από τη διάδοση τέτοιων όπλων.

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικά. Όλο και περισσότερες χώρες έχουν γίνει συμβαλλόμενα μέρη στις διεθνείς αυτές Συνθήκες και Συμβάσεις. Από την αρνητική πλευρά, ειδικά όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, δεν έχουν επιτευχθεί αρκετά προς τη κατεύθυνση μείωσης του πυρηνικού οπλοστασίου.

2. Η θέση της Κύπρου.

Από την ίδρυση της ως ανεξάρτητο κράτος το 1960, η Κύπρος έχει ταυτιστεί με όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στον παγκόσμιο αφοπλισμό και τη μη-διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, έχει επικυρώσει τις ακόλουθες σημαντικές Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις:

(α) Συνθήκη μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων του 1968
(β) Σύμβαση για τα Βιολογικά και Τοξικά Όπλα του 1972
(γ) Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα του 1993
(δ) Συνθήκη για την Ολοκληρωτική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών του 1996.

Επιπλέον, η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει πρόσφατα σε διάφορες άλλες Πρωτοβουλίες και Καθεστώτα, σκοπός των οποίων είναι να ελαχιστοποιηθεί και, άν είναι δυνατόν, να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος από τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Τέτοιες Πρωτοβουλίες και Καθεστώτα είναι:

(α) Αυστραλιανή Ομάδα (συστάθηκε το 1985), για τον έλεγχο υλικών διπλής χρήσης, ήτοι βιολογικής και χημικής φύσεως (Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ομάδας τον Σεπτεμβριο 2000).
(β) Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (συστάθηκε το 1974), που στοχεύει στον έλεγχο της εμπορίας υλικών που δυνατό να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πυρηνικής σχάσης. (Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος τον Απρίλιο 2000).
(γ) Πρωτοβουλία Ασφάλειας Διάδοσης, PSI (συστάθηκε το 2003 στην Κρακοβία της Πολωνίας). Στις 25 Ιουλίου 2005 η Κύπρος υπέγραψε διμερή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βάση της οποίας εγκαθιδρύθηκε αμοιβαία συνεργασία για το δικαίωμα νηοψίας πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία. Η Συμφωνία εμπίπτει εντός του πλαισίου καταπολέμησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.
(δ) Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενάντια στη Διάδοση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής, που υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 12 Δεκεμβρίου 2003.

Τρομοκρατία

Η Κύπρος θεωρεί τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας μια προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής και συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες ενάντια στην τρομοκρατία, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα.

Η Κύπρος έχει επικυρώσει και τις δώδεκα διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα των Η.Ε σχετικά με την τρομοκρατία και έχει εφαρμόσει τις ειδικές συστάσεις της Ομάδας Χρηματο-Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Συμμετέχει στις προσπάθειες για την υιοθέτηση μιας Γενικής Σύμβασης κατά της τρομοκρατίας και για την εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών στρατηγικών των Η.Ε και της ΕΕ.

Η τρομοκρατία δεν πρέπει να συσχετίζεται με οποιαδήποτε θρησκεία, υπηκοότητα ή εθνική ομάδα και ο εναντίον της αγώνας πρέπει να στρέφεται, τόσο ενάντια στις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται, όσο και στα γενεσιουργά της αίτια, αλλά και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών.

Ενεργώντας με την πεποίθησή της ότι ο διάλογος μεταξύ των εθνών, των πολιτισμών και των θρησκειών μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας, η Κύπρος φιλοξένησε τον Δεύτερο ASEM Διαθρησκευτικό Διάλογο (Λάρνακας, 3 έως τις 5 Ιουλίου, 2006) στον οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από περισσότερα των σαράντα κρατών της ΕΕ και της Ασίας, καθώς και διεθνών οργανισμών (σύνδεσμος Προγράμματος Δράσης Λάρνακας).

Καταπολεμώντας το Διεθνές Έγκλημα / Μέτρα Αγώνα Κατά της Τρομοκρατίας

Εκλογικές Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση της εκδημοκρατικοποίησης αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι Ομάδες Εκλογικών Παρατηρητών που αποστέλλει η ΕΕ σε τρίτες χώρες συνιστούν ακριβώς την έμπρακτη αποτύπωση της πολιτικής αυτής.

Η ΕΕ αποστέλλει Ομάδες Παρατηρητών σε τρίτες χώρες από το 1993, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι γύρω στις 120 Αποστολές. Κατά μέσο όρο οργανώνονται 13 Αποστολές κάθε χρόνο. Στις Ομάδες συμμετέχουν Παρατηρητές από τα 27 κράτη μέλη, όπως επίσης και από την Ελβετία, Νορβηγία και Καναδά. Η κύρια βαρύτητα δίδεται στην παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας πριν, κατά και μετά την ψηφοφορία, της εγγραφής των ψηφοφόρων, της διαφανούς λειτουργίας των ΜΜΕ, της ελεύθερης παρουσίας της αντιπολίτευσης, της ελέυθερης πρόσβασης ειδικών ομάδων πληθυσμών στις εκλογές – όπως είναι οι γυναίκες σε κάποιες περιπτώσεις. Οι Παρατηρητές απαρεγκλίτως τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ, που είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο Κώδικα άλλων Διεθνών Οργανισμών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για παράδειγμα, και ο οποίος προνοεί την κάλυψη και παρατήρηση των Εκλογών με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και ουδετερότητα προς τη μία ή την άλλη Παράταξη. Η ΕΕ παρατηρεί τόσο Εθνικές Εκλογές (Βουλευτικές και Προεδρικές), όσο και τοπικές (π.χ. στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη το 2005) και Δημοψηφίσματα (π.χ. στη Ρουάντα το 2003).

Οι Αποστολές συνίστανται από την βασική Ομάδα, τους Παρατηρητές Μακράς διαρκείας και τους Παρατηρητές Μικρής διάρκειας. Η βασική ομάδα αποτελείται συνήθως από 5 ή περισσότερους εμπειρογνώμονες (ειδικό για νομικά θέματα, πολιτικό αναλυτή, Λειτουργό για θέματα ΜΜΕ, Ανάλυσης Φύλου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Επικεφαλής της βασικής αυτής Ομάδας τίθεται πάντοτε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Παρατηρητές Μακράς διαρκείας, παραμένουν στη χώρα ένα μήνα πριν και μετά την εκλογική διαδικασία, επιβλέπουν την εγγραφή των ψηφοφόρων, προχωρούν σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων κτλ, ενώ οι Παρατηρητές Μικρής διάρκειας επιβλέπουν την εκλογική διαδικασία πριν και μετά την ψηφοφορία, την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και ανάμειξη με τους τοπικούς αξιωματούχους του τομέα ευθύνης τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη επιλογής και εκπαίδευσης των Κυπρίων Παρατηρητών. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο Παρατηρητής να έχει κυπριακή υπηκοότητα και να πληρεί τα κριτήρια που υπάρχουν εδώ http://eueom.eu/how-to-become-an-eu-observer . Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Σημείο Επαφής της Κύπρου με τις Αποστολές (email: kpogiatzis@mfa.gov.cy, αρ.τηλ. 22-401016) ή στην ιστοσελίδα των Αποστολών (www.eueom.eu).


Οικονομικές προοπτικές

Ιστοσελίδα Οικονομικής Προοπτικής: http://ec.europa.eu/financial_perspective/index_en.htm

Ιούλιος, 2012 (ενημερώθηκε η Διεύρυνση και τα Δυτικά Βαλκάνια)

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής