ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνή Θέματα


Ανθρώπινα Δικαιώματα


Ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδη προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος εργάζεται αδιάλειπτα για τη βελτίωση της κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθεί συστηματικά αριθμό πρωτοβουλιών, νομοθεσιών και πολιτικών. Η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε όλα τα βασικά όργανα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποβάλλει τακτικά τις εκθέσεις της στα Συμβατικά Σώματα και μελετά προσεκτικά τις συστάσεις και παρατηρήσεις των εν λόγω οργάνων, στην προσπάθειά μας να ενδυναμώσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.


Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται στον ύψιστο βαθμό στην Κύπρο. Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας διασφαλίζει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα οποία προστατεύονται και από τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Σύνταγμα εγγυάται το σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών στον καθένα και σε όλους, χωρίς διάκριση μεταξύ πολιτών και μη πολιτών της Δημοκρατίας ή μεταξύ πολιτών της Δημοκρατίας, χωρίς διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, την εθνικότητα ή στη βάση άλλων διακρίσεων.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήματος του ΟΗΕ, η Κύπρος επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετέχει ενεργά στα πολυμερή φόρα, περιλαμβανομένων της 3ης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ). Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται στενά με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σεβασμό των Διεθνών Συμβάσεων και την υλοποίηση των συστάσεων των ειδικών επιτροπών του ΟΗΕ.

Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις προσπάθειές της για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται για την ενημέρωση και εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει. Η μεγαλύτερη πρόκληση στο μέλλον είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών και την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων που προωθούν ανθρώπινα δικαιώματα.

Εξέταση της Δημοκρατίας από την Οικουμενική Περιοδική Αναθεώρηση (ΟΠΑ)

Στις 4 Φεβρουαρίου 2013, η Δημοκρατία θα παρουσιάσει για δεύτερη φορά, την έκθεσή της με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη Γενεύη, στο πλαίσιο της 18ης Συνόδου της Οικουμενικής Περιοδικής Αναθεώρησης, του θεμελιώδους μηχανισμού του ΟΗΕ για την αναθεώρηση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το σύνολο των κρατών μελών του ΟΗΕ. Η ΟΠΑ αποτελεί μια διακρατική διαδικασία, υπό το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΟΠΑ παρέχει την ευκαιρία στα κράτη να παρουσιάζουν την πρόοδο στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει κατά την εφαρμογή τους. Η Κύπρος θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις και συστάσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που εξετάζεται η Κύπρος από το μηχανισμό της ΟΠΑ, έπειτα από την πρώτη της εξέταση, το Νοέμβριο 2009. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας είναι η Επίτροπος Νομοθεσίας, κα Λήδα Κουρσουμπά η οποία θα παρουσιάσει την έκθεση της Κύπρου στην ΟΠΑ.

Η Δημοκρατία ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και θα μελετήσει με προσοχή τις συστάσεις που θα προκύψουν κατά την εξέτασή της και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο εποικοδομητικός διάλογος στο πλαίσιο της ΟΠΑ θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Κύπρο να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές της και να προωθήσει νέες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Cyprus:

http://www.olc.gov.cy

UN Fora

http://www.un.org
http://www.ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

EU

http://europa.eu/

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής