Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για τη θέση Λειτουργού/Συνεργατη στη Μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την 4η Ιουλίου 2014 - 01/07/2014


Σε σχέση με τη γνωστοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4779 και ημερομηνία 20.6.2014, με τον Αριθμό 291 και υπό τον τίτλο «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», επισημαίνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 4.7.2014.


Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή/και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο δεικνύει την κατοχή κυπριακής υπηκοότητας, καθώς επίσης και αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και των άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται στην προκήρυξη της θέσης, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για προηγούμενη πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους χωρίς αυτή να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, παρακαλούνται όπως τα υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 4.7.2014.


Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που μέχρι την 31.12.2016 παραστεί ανάγκη εργοδότησης πρόσθετου προσωπικού, αυτό θα μπορεί να επιλεγεί από τον Πίνακα που θα καταρτιστεί με τους επιτυχόντες της παρούσας διαδικασίας. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται γύρω στις 60.000 ευρώ, ετησίως.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας, τη σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων, τη προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Κυπριακή υπηκοότητα.
  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή άλλων διεθνών διαδεδομένων ξένων γλωσσών θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.
  • Πολύ καλή γνώση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων.
  • Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), υπόψη κας Μαρίας Συμεωνίδου, μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2014.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδίου / διαμονής στη Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:51:14 PM