Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Προκήρυξη θέσης έμμισθου εκπαιδευόμενου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο) - 09/02/2015


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Στρασβούργο) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός έμμισθου εκπαιδευόμενου για πλήρη απασχόληση. Το συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον/την επιτυχών/ούσα υποψήφιο/α θα είναι καθορισμένης διάρκειας, με άμεση ισχύ πρόσληψης και για περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017.


Οι ακαθάριστες ετήσιες απολαβές θα ανέρχονται στις 14.400 Ευρώ.

Καθήκοντα:

Στον/η εκπαιδευόμενο/η θα ανατεθούν καθήκοντα, κυρίως αναφορικά με :

Το σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το σχεδιασμό και εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυπριακής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων σχετικών κειμένων, θέματα Πρωτοκόλλου.

Απαιτούμενα Προσόντα

- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι

- Κάτοχοι Πανεπιστημιακού Τίτλου. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με τα πιο πάνω καθήκοντα θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Η καλή γνώση της αγγλικής θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

- Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή και εργαλείων Office (Word, Excel)

- Γνώσεις διαχείρισης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφείς με τα καθήκοντα τομείς ή εμπειρία στον τρόπο λειτουργίας Διπλωματικής Αποστολής ή γνώση πολιτιστικής διάστασης Κύπρου θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν διά χειρός επιστολή ενδιαφέροντος για τη θέση, βιογραφικό τους σημείωμα και πιστοποιημένα αντίγραφα των τίτλων/προσόντων που θα δηλώσουν, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας Στρασβούργου, Representation Permanente de Chypre, 20 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, France, υπόψη κας Πέτροβιτς, μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην επιστολή ενδιαφέροντος/βιογραφικό, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/τρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική εξέταση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στο Στρασβούργο.

Διευκρινίζεται ότι, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία (Υπουργείο Εξωτερικών) δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου/διαμονής στο Στρασβούργο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή μετέπειτα).

Σε περίπτωση που κατά την πιο πάνω διαδικασία δεν εξευρεθεί κατάλληλος υποψήφιος που να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία, διατηρεί το δικαίωμα να επαναπροκηρύξει την θέση.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:50 PM