Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Απόσπαση Λειτουργών του Δημοσίου στο Υπουργείο Εξωτερικών - 04/02/2015


Λόγω της διεύρυνσης των θεμάτων πολιτικής με τα οποία ασχολείται το Υπουργείο Εξωτερικών και τη δημιουργία νέων Διευθύνσεων εντός του Υπουργείου, αλλά και λόγω της τοποθέτησης Διπλωματικών Λειτουργών σε άλλα Υπουργεία, υπάρχει ανάγκη κάλυψης των αναγκών που έχουν προκύψει από τους πιο πάνω λόγους. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση με επιπρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα αποσπαστεί από άλλα Υπουργεία/Υπηρεσίες, με βάση το άρθρο 47 (1) (ε) των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2014, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.


2. Σημειώνεται ότι οι δημόσιοι λειτουργοί που θα επιλεγούν, θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα :

    • να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος σε κατάλληλο θέμα: ήτοι, κατά προτίμηση, στα Νομικά, στις Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες, στις Διεθνείς Σχέσεις και στα θέματα Ενέργειας
    • να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη στη Δημόσια Υπηρεσία
    • να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

3. Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών σε κατάλληλο θέμα, ως διευκρινίζεται στο σημείο (2) πιο πάνω, καθώς και η γνώση πρόσθετης ευρωπαϊκής γλώσσας θα συνεκτιμηθούν με τα άλλα προσόντα των ενδιαφερομένων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους με επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία να αποστείλουν με τηλεομοιότυπο (αρ. : 22662965) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: aeliades@mfa.gov.cy), το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, επισυνάπτοντας με αυτήν και το βιογραφικό τους σημείωμα.

5. Σχετική επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αποσταλεί προς όλα τα Υπουργεία και Υπηρεσίες.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:42 PM