Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν η Πολιτική Διεύρυνσης καθώς και η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου.


Σε ότι αφορά τη Διεύρυνση, το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε ομοφωνία λόγω του ότι η Αυστρία δεν ήταν σε θέση να συναινέσει επί του τελικού συμβιβαστικού κειμένου των κρατών μελών. Αποδέχθηκε, όμως, όπως το κείμενο παρουσιαστεί ως Δήλωση της Προεδρίας.

Στο σύνολό του, το κείμενο κρίνεται ως θετικό καθότι περιλαμβάνει ισχυρά μηνύματα σε σχέση με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας και έχει ενδυναμωθεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Τουρκίας στη διαδικασία των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Στο κείμενο αναφέρεται, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ενώ τονίζεται ότι η Τουρκία δεν έχει σημειώσει πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί βασικό συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας και γίνεται αναφορά στην Αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Κύπρου.

Επαναλαμβάνεται η ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και επί του εναερίου χώρου τους, και της αποφυγής απειλών ή ενεργειών εναντίον κρατών μελών. Δύο άλλα σημαντικά στοιχεία είναι η αναφορά σε σχέση με την ένταξη των κρατών μελών της Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και η ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, αφού καλωσορίζεται η δέσμευση των μερών στις συνομιλίες αναφέρεται ότι ο ρόλος και η συνεισφορά της Τουρκίας στη διαδικασία παραμένει κρίσιμης σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται η Τουρκία να στηρίξει ενεργώς τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και επί τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ.

Φέτος, κατά την προπαρασκευαστική συζήτηση σε υπηρεσιακό επίπεδο, επιτεύχθηκε προσθήκη αναφοράς για τους τουρκικούς περιορισμούς έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την Τελωνειακή Ένωση, οι οποίοι για όσο παραμένουν σε ισχύ θα διατηρηθούν τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το 2006. Παράλληλα, στην παράγραφο για το Κυπριακό επιτεύχθηκε προσθήκη σε σχέση με την ανάγκη όπως η Τουρκία προβεί στα αναγκαία βήματα για δημιουργία θετικού κλίματος στις εν εξελίξει συνομιλίες.

Κατά τη σημερινή συζήτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε και έγιναν αποδεκτά επιπρόσθετα νέα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στην αναφορά ότι το Συμβούλιο σημειώνει την προπαρασκευαστική εργασία που διεξάγεται εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, έχει προστεθεί σημείο το οποίο διευκρινίζει ότι αυτό γίνεται χωρίς να προκαταλαμβάνεται η θέση των κρατών μελών. Επιπρόσθετα, στην παράγραφο για το Κυπριακό, προστέθηκε ρητή αναφορά στην ανάγκη όπως η λύση είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2016 11:33:33 AM