Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - 22/09/2009Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πρόσληψη Γραφέων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.


Α. Κύρια Καθήκοντα:

Καθήκοντα γραμματέα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, επιτελική υποστήριξη λειτουργών, συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, δακτυλογράφηση επιστολών, εκθέσεων στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική Γλώσσα, χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου, διατήρηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού αρχείου και βάσης δεδομένων, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς όπως βελγικές αρχές, προμηθευτές και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς τουλάχιστον μίας εκ των πιο κάτω:

Αγγλική, Γαλλική, Φλαμανδική γλώσσα.

(β) Μεταλυκειακή μόρφωση με αναγνωρισμένο δίπλωμα ή 3 χρόνια πείρα σε συναφείς τομείς

(γ) Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών Microsoft office Word, Excel, Power Point

(δ) Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα καθώς και ομαδικά

(ε) Καλή γνώση των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ. Αμοιβή:

Η αμοιβή βασίζεται σε επιτόπια μισθοδοτική κλίμακα με ετήσιες προσαυξήσεις.

Σημειώνεται ότι η απασχόληση θα γίνεται με ειδική σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, για αρχική περίοδο ενός έτους και με δικαίωμα ανανέωσης από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες της Μόνιμης Αντιπροσωπείας. Επίσης, αναφέρεται σχετικά ότι για τις εν λόγω θέσεις δεν δίδονται οποιαδήποτε πρόσθετα ωφελήματα πέραν από αυτά που προνοούν οι Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού.

Το Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στα Ελληνικά με αντίγραφο στα Αγγλικά ή Γαλλικά) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2009 στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Avenue de Cortenbergh 61, Β-1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο ή ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση zdarla@mfa.gov.cyΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:21:16 PM