Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Προκήρυξη Θέσης Έμμισθου Εκπαιδευόμενου στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας - 06/03/2015


Το Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός έμμισθου εκπαιδευόμενου για πλήρη απασχόληση. Το συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον/την επιτυχών/ούσα υποψήφιο/α θα είναι καθορισμένης διάρκειας, με άμεση ισχύ πρόσληψης και για περίοδο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017.


Οι ακαθάριστες ετήσιες απολαβές θα ανέρχονται στις 12.000 Ευρώ.

Καθήκοντα:

Στον/η εκπαιδευόμενο/η θα ανατεθούν, κατά κύριο λόγο, καθήκοντα αναφορικά με την Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα εν λόγω καθήκοντα αφορούν τη στήριξη του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου για την ανάληψη της εν λόγω Προεδρίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτήν και την υλοποίηση των διαφόρων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι.

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα που άπτονται του Διεθνούς Δικαίου ή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η καλή γνώση της γαλλικής θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

Τα πιο πάνω επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:


(δ) Αποδεδειγμένη πείρα στον τρόπο λειτουργίας συναφών διεθνών ή / και περιφερειακών οργανισμών θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα.

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν διά χειρός το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (στην Ελληνική Γλώσσα) και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), υπόψη κας Χάρις Ορφανού, μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2015.

Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην επιστολή ενδιαφέροντος/βιογραφικό, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/τρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική εξέταση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κατά την προσέλευση τους, θα απαιτείται η προσκόμιση των γνήσιων πρωτότυπων πιστοποιητικών / αποδεικτικών τους για έλεγχο από το Υπουργείο Εξωτερικών.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:55:22 PM