Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
- 20/01/2010Το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία δημόσιας διαβούλευσης που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της πράσινης βίβλου αναφορικά με το περιεχόμενο Κανονισμού που θα θεσπισθεί για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.


Η Πρωτοβουλία εκπηγάζει από το άρθρο 11(4) της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, το οποίο προνοεί ότι τουλάχιστο ένα εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες από σημαντικό αριθμό κρατών μελών μπορούν με πρωτοβουλία τους να καλούν την Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις σε θέματα για τα οποία θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της ΕΕ για εφαρμογή των Συνθηκών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκτιμά ότι η εν λόγω πρόνοια συνιστά μία εκ των πλέον σημαντικών καινοτομιών που έχει εισάξει η Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία θα προωθήσει την άμεση συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του δημοκρατικού της ιστού.

Ως εκ τούτου, καλεί τους Κύπριους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα όπως υποβάλουν τις απόψεις τους επί των ερωτημάτων που εγείρει η Επιτροπή αναφορικά με το περιεχόμενο Κανονισμού που θα υιοθετηθεί για εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_el.htm

Οι απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2010, πρέπει να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση : ECI-Consultation@ec.europa.eu ή με ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση : European Commission, Secretariat General, Directorate E, Unit E.1, B-1049 Brussels.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:23:58 PM