Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για Εμπορικά και Οικονομικά Θέματα με όρους επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενεύη - 14/09/2015


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη για Εμπορικά και Οικονομικά Θέματα, στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Ο μικτός ετήσιος μισθός της θέσης ανέρχεται σε CHF6.500/μήνα και επιπλέον θα παρέχεται και 13ος μισθός.


Καθήκοντα

i. Εκπροσωπεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα τη Γενεύη, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, σε Συμβούλια, ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές που έχουν σχέση με την οικονομική και εξωτερική εμπορική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής και εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που σχετίζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τους λοιπούς εμπορικούς και οικονομικούς Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα τη Γενεύη. Eτοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

iii. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο, στο πλαίσιο του θεματολογίου που καλύπτει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία.

Απαιτούμενα Προσόντα

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα, ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law), Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες.
Σημείωση: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

ii. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

iii. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και σε ευρωπαϊκά θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας (STAGE) ή πρακτικής άσκησης (internship) σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ή σε άλλο συναφή Διεθνή Οργανισμό θα αξιολογηθεί και θα ληφθεί υπόψη ανάλογα.

iv. Καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των πανεπιστημιακών τους τίτλων ή διπλωμάτων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση vacancy@cyprusmission.ch. Τα σχετικά πιστοποιητικά πανεπιστημιακών τίτλων ή διπλωμάτων θα πρέπει να υποβληθούν επιπρόσθετα και σε έντυπη μορφή «hard copy» κατά το στάδιο της συνέντευξης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία μέχρι και την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015, δεδομένης της χρονικής πίεσης λόγω επειγουσών υπηρεσιακών υποχρεώσεων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη, στο τηλέφωνο +41 22 5665410.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:57:32 PM