Κυπριακή Δημοκρατία

Πολιτική Θεωρήσεων Εισόδου


Κριτήρια και Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Θεώρησης Εισόδου


(Κατηγορία C - Θεώρηση Σύντομης παραμονής και θεώρηση Πολλαπλών εισόδων):

1. Οι προξενικοί λειτουργοί στη Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, αξιολογούν το σκοπό του ταξιδιού και την προθυμία/ βούληση του αιτητή/αιτήτριας να επιστρέψει στη χώρα του/της.

2. Οι αιτούντες θεώρηση πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για θεώρηση και τα υποστηρικτικά έγγραφα στην αρμόδια, διαπιστευμένη ή πιο εύκολα προσβάσιμη Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα της συνήθους διαμονής τους (ή αλλού), ή στη χώρα την οποία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ως χώρα διαμετακόμισης/ διέλευσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς Κύπρο.

3. Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 3 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο.

4. Έγκυρη απόδειξη τόπου κατοικίας (θεώρηση/δελτίο μόνιμης διαμονής/διαβατήριο).

5. Κάθε αιτητής οφείλει να συμπληρώσει δεόντως και να υπογράψει το έντυπο αίτησης θεώρησης. Με την υπογραφή του/της, ο/η αιτών/αιτούσα βεβαιώνει ότι γνωρίζει τις νομικές συνέπειες για παροχή ψευδών /εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας θεώρησης.

6. Μια φωτογραφία, μεγέθους διαβατηρίου, θα πρέπει να επικολλάται στο έντυπο της αίτησης θεώρησης.

7. Τέλη θεώρησης. Το τέλος θεώρησης δεν επιστρέφεται και πρέπει να καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Τύποι Θεωρήσεων
Τέλη (ευρώ)
Θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (Κατηγορία A)
15
Θεώρηση Μικρής/σύντομης παραμονής (1-90 ημέρες) (Κατηγορία C)
20
Θεώρηση Πολλαπλών Εισόδων (μέχρι 5 έτη) (Κατηγορία C)
60
Θεώρηση εκδοθείσα κατά την άφιξη/στα Σύνορα (Κατηγορία C)
20
Παράταση Θεώρησης (Κατηγορία C)
30
Θεώρηση μακράς διαρκείας (Κατηγορία D)
60
  8. Επιστολή πρόσκληση από την εταιρία/επιχείρηση/συνεργάτη υποδοχής εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έντυπο Ανάληψης Ευθύνης είναι πάντοτε απαραίτητο. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από την εταιρία/επιχείρηση/συνεργάτη υποδοχής και να πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο.

  9. Προκράτηση αεροπορικής πτήσης και κράτηση ξενοδοχείου ή απόδειξη τόπου διαμονής- ο/η αιτητής/τρια συνιστάται να μην προχωρήσει στην αγορά αεροπορικού εισιτηρίου πριν την έγκριση και έκδοση της θεώρησης εισόδου.

  Η υποβολή των προαναφερθέντων εγγράφων δεν εγγυάται την αυτόματη έκδοση της θεώρησης. Η Διπλωματική Αποστολή (ή Προξενείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεώρησης, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα.

  Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Τραπεζική εγγύηση, με ισχύ για δέκα χρόνια πατήστε Μετανάστευση και Ελεύθερη διακίνηση στην ΕΕ εκδοθείσα στο όνομα του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Το πρωτότυπο της τραπεζικής εγγύησης πρέπει να υποβληθεί στο προαναφερθέν Τμήμα, ενώ ένα αντίγραφο του, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά έγγραφα της αίτησης θεώρησης.
  • Απόδειξη/ Αποδεικτικά στοιχεία/ τεκμήριο απασχόλησης αιτητή/αιτήτριας, δηλαδή την πιο πρόσφατη φορολογική δήλωση, βεβαίωση απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου του εργοδότη, πλήρης διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, κωδικού περιοχής) όσον αφορά στη θέση ή επάγγελμα αιτητή/αιτήτριας, το εισόδημα, τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης, επιστολή των εγκεκριμένων αδειών απουσίας υπογραμμένη από τον εργοδότη ή απόδειξη εγγραφής και εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας του αιτητή/αιτήτρια (για αυτοεργοδοτούμενους) στη χώρα διαμονής, π.χ. φόρου εισοδήματος, τραπεζικές βεβαιώσεις, έγγραφα λογαριασμών της εταιρίας, κ.α.
  • Απόδειξη επαρκών οικονομικών πόρων/μέσων, τόσο για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής όσο και επιστροφής στη χώρα ιθαγένειας του αιτητή/αιτήτριας ή στη χώρα συνήθους διαμονής, ή για τη διέλευση προς τρίτη χώρα από την οποία κατέχει έγκυρη θεώρηση ή άδεια παραμονής (3 μηνών τραπεζικών λογαριασμών, αποταμιεύσεις).
  • Ανήλικοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες, που θα εξουσιοδοτούν/επιτρέπουν στον ανήλικο/η να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ του ανήλικου και του/των προσώπου/ων που εξουσιοδοτούν (αποδεκτά έγγραφα: αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του κάθε γονέα, συνοδευόμενο από αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του/της ανήλικου/ης στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των γονέων, πιστοποιητικό θανάτου, όπου ισχύει, και, στην περίπτωση αποκλειστικής επιμέλειας, ένα αντίγραφο δικαστικού εγγράφου που να το πιστοποιεί).
  • Προσωπικά αποδεικτικά στοιχεία: απόσπασμα από οικογενειακό αρχείο ή βιβλίο, προηγούμενα διαβατήρια ή δήλωση διαβατηρίου από την Υπηρεσία Μετανάστευσης.

  Ειδικές Περιπτώσεις

  Σε περίπτωση μη ύπαρξης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας ιθαγένειας ή/και της χώρας συνήθους διαμονής του αιτητή/τριας, ή σε περίπτωση απουσίας Διπλωματικής Αποστολής της Κύπρου στη χώρα ιθαγένειας ή/και της χώρας συνήθους διαμονής του αιτητή/τριας, η αίτηση θεώρησης μπορεί να υποβληθεί στην πιο προσιτή Διπλωματική Αποστολή ή Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αιτήσεις θεώρησης μπορούν να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου DHL, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές λεπτομέρειες έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τη Διπλωματική Αποστολή της Κύπρου.

  Προσοχή

  Η κατοχή έγκυρης θεώρησης εισόδου δεν παρέχει στον κάτοχο της το απόλυτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί να ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει / παρουσιάσει ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία κατά την άφιξη.  Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/09/2016 02:04:25 PM  No documents found