Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Θέση Προξενικού Λειτουργού στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί


Το Υπουργείο Εξωτερικών, δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη θέση Προξενικού Λειτουργού, για πλήρη απασχόληση με τους όρους επιτόπιου προσωπικού, στην Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί. Ο μηνιαίος μισθός της θέσης είναι $3.700 Δολάρια Αμερικής (η μισθολογική κλίμακα: $3.700X185(10)-5.550, €2.354X118(10)-3.532). Tα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:


2. Καθήκοντα:

(α) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με το «Προξενικό Τμήμα», το «Αρχείο» και το «Τμήμα Επικοινωνιών» της Υπάτης Αρμοστείας της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί.
(β) Διεκπεραιώνει τη σχετική με το Προξενικό Τμήμα και άλλη αλληλογραφία
(γ) Διενεργεί συνεντεύξεις στους αιτητές θεώρησης εισόδου στη Δημοκρατία
(δ) Παραλαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις θεώρησης εισόδου στην Κύπρο
(ε) Εκετελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή με το «Προξενικό Τμήμα», το «Αρχείο» και το «Τμήμα Επικοινωνιών», καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον αρχηγό της Διπλωματικής Αποστολής.

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(β) Καλή γνώση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(γ) Πολύ Καλή γνώση της Ελληνικής και Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Πλεονεκτήματα:

(α) Εκπαίδευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές/ Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονική
(β) Γνώση της τοπικής γλώσσας
(γ) Προηγούμενη πείρα σε παρόμοιας φύσης καθήκοντα


Σημειώσεις:

(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε προφορική ή και γραπτή εξέταση από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εξωτερικών.

(2) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών ή τα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων και να παραδοθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου, 1447 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 08 Σεπτεμβρίου 2008. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά από την ορισμένη ημερομηνία.

(3) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων τα οποία αναφέρονται σε αυτές, περιλαμβανομένου και των βεβαιώσεων πείρας, διαφορετικά αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ημερομηνία: 13 Αυγούστου 2008Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2016 08:27:20 AM