Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων: Ολοκλήρωση Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος 2011 - 10/10/2013


Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το κεκτημένο Schengen που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των συναφών με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων δράσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση αριθμού σημαντικών προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παρόν στάδιο, υλοποιούνται οι δράσεις που αφορούν στα ετήσια προγράμματα 2012 και 2013.


Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, στις 30 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των πιο κάτω δράσεων:

1. Εγκατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης προγραμματίστηκε να γίνει σε δύο ενότητες, η πρώτη εκ των οποίων (Α΄ Ενότητα) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η δεύτερη (Β΄ Ενότητα) θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012. Εντός της Α΄ Ενότητας εξασφαλίστηκε μηχανογραφικός εξοπλισμός και λογισμικό με στόχο την επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (ΕΣΘΔ), γνωστού ως VIS (Visa Information System), που είναι εγκατεστημένο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το 75% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και το 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Διενέργεια κτιριακών τροποποιήσεων και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης για τη συγκεκριμένη περίοδο (Ετήσιο Πρόγραμμα 2011), ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούσαν σε κτιριακές τροποποιήσεις και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβειας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κουβέιτ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους προξενικούς λειτουργούς που επιλαμβάνονται της εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου. Επιπρόσθετα, διασφαλίστηκε πιο ορθολογιστική διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κώδικα Θεωρήσεων, το Εγχειρίδιο για επεξεργασία αιτήσεων θεώρησης και τον κατάλογο Schengen που περιέχει ‘Συστάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές’. Το 75% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και το 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.



Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:46:55 PM