Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση Πρέσβη στις Εξωτερικές Υπηρεσίες - 01/07/2009


(Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 26.6.2009)


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέσεη Πρέσβη, Εξωτερικές Υπηρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001, 58.920, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Πρέσβης στο Εξωτερικό–

Εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε ξένες Κυβερνήσεις ή/και Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους είναι διαπιστευμένος. Προάγει και εξυπηρετεί τα πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και άλλα συμφέροντα της Δημοκρατίας και γενικά προωθεί την ανάπτυξη και βελτίωση των εξωτερικών σχέσεων αυτής. Διαφωτίζει τις ξένες Κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη για τα Κυπριακά πράγματα και προβαίνει σε κάθε είδους συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις και διαβήματα, σύμφωνα με τις κατά καιρούς οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών ή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Υποβάλλει ανελλιπώς εκθέσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω του Γενικού Διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και γενικά τις εξωτερικές σχέσεις της Δημοκρατίας καθώς και για τις δραστηριότητες της Διπλωματικής Αποστολής στην οποία προΐσταται. Προΐσταται των υπηρεσιών της Διπλωματικής Αποστολής του και είναι υπεύθυνος για την καλή και ομαλή της λειτουργία και των υπηρεσιών και Προξενικών Αρχών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που πιθανόν να ανατεθούν σ’αυτόν.

(β) Πρέσβης στην Κεντρική Υπηρεσία–

Προΐσταται μιας ή περισσότερων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή όποτε ανατεθούν σ’αυτόν τέτοια καθήκοντα. Φροντίζει για την προαγωγή των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων συμφερόντων της Δημοκρατίας καθώς και για την ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεών της με τα άλλα Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς.

Κατανέμει, επιβλέπει και κατευθύνει την εργασία στη Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις στις οποίες προΐσταται. Φροντίζει για την αποτελεσματική οργάνωση και ομαλή λειτουργία αυτών και υποβάλλει εκθέσεις για την εργασία και τη γενική απόδοση του υφιστάμενού του προσωπικού.

Υποβάλλει τακτικά αναφορές, υπομνήματα και εισηγήσεις πάνω στα θέματα της αρμοδιότητάς του και μετέχει στη λήψη αποφάσεων για τα κατά καιρούς αναφυόμενα ζητήματα.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που πιθανόν να ανατεθούν σ’αυτόν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

Α. Για Πρώτο Διορισμό–

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα (π.χ. τα νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), τις πολιτικές, οικονομικές, κλασικές επιστήμες κλπ.) καθώς και συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος.
(ii) Άπταιστη γνώση της Ελληνικής ή Τουρκικής και άριστη γνώση της Αγγλικής. Καλή γνώση της Γαλλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους–
(α) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και
(β) Οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(iii) Ευρεία γνώση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων της Κύπρου, ψηλό επίπεδο κατάρτισης και ενημέρωσης πάνω στις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις καθώς και ευρεία γενική μόρφωση.
(iv) Ικανοποιητική πείρα σε θέματα συναφή με τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Β. Για Προαγωγή–

(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα (π.χ. τα νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), τις πολιτικές, οικονομικές, κλασικές επιστήμες, κλπ.).
(ii) Άριστη γνώση της Αγγλικής. Καλή γνώση της Γαλλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
(iii) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.

Γ. Και για τα δύο Α και Β–

Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία, ζήλος και ικανότητα ανάληψης ευθύνης.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 20 Ιουλίου 2009. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέση στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.17.01.06/12)


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:16:36 PM