Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Διορισμός Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών - 08/10/2013


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, δυνάμει των εξουσιών που του απονέμονται από τους Καν. 4(2) και 5(2)(β) των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης θέσεως) Κανονισμών του 1966 έως 2008, αποφάσισε να τοποθετήσει στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον κ. Αλέξανδρο Ν. Ζήνων, Πρέσβη, ο οποίος και αναλαμβάνει καθήκοντα από τις 7 Οκτωβρίου 2013.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:46:52 PM