Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου (με όρους επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο - 05/02/2015


Το Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου με πλήρη απασχόληση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον/την επιτυχόντα/ούσα υποψήφιο/α θα είναι καθορισμένης διάρκειας, θα έχει άμεση ισχύ και διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που οι σχετικές με την Προεδρία εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, το Υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της απασχόλησης μέχρι την ολοκλήρωσή τους.


Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις 56.000 ευρώ. Ο επιτυχών/ούσα θα απασχοληθεί με όρους επιτόπιου προσωπικού.

2. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

    • Προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία.
    • Παρακολούθηση των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).
    • Παρακολούθηση εργασιών της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων νομικών ομάδων
    • Παροχή νομικής συμβουλής σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο και άλλα συναφή θέματα.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα που άπτονται του Διεθνούς Δικαίου ή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και πολύ καλή γνώση μίας εκ των δύο επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικής ή Γαλλικής) και καλή γνώση της άλλης εκ των δύο.

Τα πιο πάνω επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/06E14BE15E137ADBC2257D88002898EB?OpenDocument

(δ) Εμπειρία υπηρεσίας ή εκπροσώπησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης ή σε άλλους συναφείς Διεθνείς Οργανισμούς θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα (πρέπει να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις / στοιχεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή).

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν διά χειρός το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (στην Ελληνική Γλώσσα) και πιστοποιημένα αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), υπόψη κας Χάρις Ορφανού, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015.

Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά / πιστοποιητικά, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.

Η πρόσληψη θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του υποψηφίου σε προφορική εξέταση / συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Διευκρινίζεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδίου / διαμονής στην Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:47 PM