Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνή Θέματα


Μέτρα κατά της Τρομοκρατίας


ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευθεί να συνεργαστεί με άλλες κυβερνήσεις, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Ο διεθνής συντονισμός και συνεργασία στο συγκεκριμένο θέμα κρίνεται ως σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Κοινότητα γενικότερα. Σε αυτό το κλίμα, η Κύπρος προώθησε, κατά την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ, τη γεωγραφική συζήτηση του θέματος, εισάγοντας σχετική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και από τις μετέπειτα Προεδρίες.


Η Κύπρος πιστεύει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία ή πολιτισμό και θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπουργείο Εξωτερικών

Παρόλο που το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εμπλέκεται άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των εσωτερικών αντιτρομοκρατικών μέτρων, έχει ρόλο στο γενικό συντονισμό και την προώθηση πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Οι αρμόδιες αντιτρομοκρατικές αρχές {Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Νομική Υπηρεσία, Μονάδα για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος (ΜΟΚΑΣ), Γραφείο της Κυπριακής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (ΕΕ και Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας), Τελωνείο, συνεργάζονται στενά για την υιοθέτηση και εφαρμογή των προνοιών των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των Κοινών Θέσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το Υπουργείο Εξωτερικών εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής της Κύπρου αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει επίσης στις Ομάδες Εργασίας για την Τρομοκρατία (COTER) και (COCOP).


ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά της Τρομοκρατίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε δεκατρείς διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα για την τρομοκρατία. Έχει ήδη επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Πυρηνικής Τρομοκρατίας και υποστηρίζει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υιοθέτηση Συνολικής Σύμβασης κατά της Διεθνούς Τρομοκρατίας.


Η Κύπρος είναι πλήρως δεσμευμένη με τις πρόνοιες του Ψηφίσματος 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, υποβάλλει δε τακτικά τις Εκθέσεις της προς την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που υιοθετούνται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και Υπουργεία.


Η απόφαση της Κύπρου τον Ιούνιο 2007 να συμμετάσχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία των ΗΠΑ και Ρωσίας για την Καταπολέμηση της Πυρηνικής Τρομοκρατίας , αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της δέσμευσης της Κύπρου να συμμετέχει ενεργά στα μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.


Μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κύπρος υποστηρίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τους στόχους της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής, όπως η πρόληψη στη ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση, η προστασία των πολιτών και της υποδομής, η εξάρθρωση των υφιστάμενων τρομοκρατικών δικτύων, η αποκοπή της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων ή οργανώσεων/ατόμων που τροφοδοτούν την τρομοκρατία και η βελτίωση στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/06/2016 01:40:11 PM