Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πλήρωσης της θέσης ενός Νομικού Συμβούλου (με όρους επιτόπιου προσωπικού) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στο Στρασβούργο - 02/03/2015


Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί εκ των υποψηφίων δεν έχουν υποβάλει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών, ειδικότερα όσον αφορά το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προκήρυξη, τα καθορισμένα προσόντα απαιτούν γνώση και των δύο επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου (Αγγλικά και Γαλλικά). Η μία εκ των δύο απαιτεί πολύ καλή γνώση και η άλλη καλή, σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:


Αναφέρεται σχετικά ότι, μεταξύ των αποδεκτών τεκμηρίων για την καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, αποτελεί και το Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού, που περιλαμβάνει το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη υποβολή όλων των σχετικών πιστοποιητικών / αποδεικτικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσκληση του/της αιτητή/τριας σε συνέντευξη, παρακαλούμε όπως όσοι δεν το έχουν πράξει, υποβάλουν αντίγραφα όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών / αποδεικτικών μέχρι την Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015.

Παρακαλούμε όπως τα εν λόγω αντίγραφα πιστοποιητικών / αποδεικτικών παραδοθούν δια χειρός στη Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), υπόψη κας Χάρις Ορφανού ή αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση corphanou@mfa.gov.cy.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα αντίγραφα των πιστοποιητικών / αποδεικτικών, ο/η αιτητής/τρια θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:55:13 PM