Κυπριακή Δημοκρατία

Προξενικές Υπηρεσίες για Κύπριους Ταξιδιώτες/Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού


Πιστοποίηση Δημόσιων και Ιδιωτικών Εγγράφων μέσω Υπουργείου Εξωτερικών και Διπλωματικών Αποστολών


Τα Προξενεία/ Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να επικυρώσουν τη σφραγίδα ή την υπογραφή υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας διαπίστευσης τους. Πιστοποιούν επίσης την αυθεντικότητα του αντίγραφου με την προσκόμιση του πρωτότυπου εγγράφου. Τέλος, προβαίνουν σε πιστοποιήσεις υπογραφών. Η υπογραφή πρέπει να γίνει ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου του/της Προξενείου/ Πρεσβείας.

Σημειώνεται ότι ο προξενικός λειτουργός, πιστοποιεί μόνο την υπογραφή του συναλλασσόμενου και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου.Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/08/2016 11:58:28 AMΠιστοποίηση Εγγράφων για Χρήση στο Εξωτερικό (Outgoing Documents)
Μεταφράσεις εγγράφων
Δημόσια Έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα Apostille
Πιστοποίηση αλλοδαπών εγγράφων για χρήση στην Κύπρο (Incoming Documents)