Κυπριακή Δημοκρατία

Διεθνείς Οργανισμοί


Η Κύπρος και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός


Η Κύπρος είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization – ΔΝΟ) από το 1978 και μέλος του Συμβουλίου του Οργανισμού από το 1987. Στις εκλογές για ανάδειξη των νέων μελών του Συμβουλίου του Οργανισμού το Νοέμβριο 2013, η Κύπρος εξασφάλισε την επανεκλογή της, για διετή θητεία, στην κατηγορία "C", με σύνολο 132 ψήφων.


Η Κύπρος αποδίδει μεγάλη σημασία στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΔΝΟ στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, στη διατήρηση και εδραίωση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τη ναυτιλία, και ιδιαίτερα στην επίτευξη υψηλών προτύπων ασφάλειας στον τομέα της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας, καθώς επίσης και στην αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεισφορά της Κύπρου στο έργο του ΔΝΟ υπήρξε συνεπής και εκτεταμένη. Στηρίχθηκε στη μακροχρόνια πολιτική της χώρας για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών, των κρατών σημαίας και κρατών λιμένα, καθώς και την επίτευξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός του ΔΝΟ.

Η σημασία που αποδίδει η Κύπρος στο ΔΝΟ καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΔΝΟ και έχει επικυρώσει όλες σχεδόν τις διεθνείς Συμβάσεις που ετοίμασε ο Οργανισμός για την ασφάλεια της ναυτιλίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και για νομικά θέματα.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Οργανισμού, είτε μέσω της Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο είτε μέσω των καλά οργανωμένων αποστολών από την Κύπρο, κυρίως από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο είναι το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια πλοίων και την προστασία και πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

Η Κύπρος υποστηρίζει θερμά και έχει συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της νέας στρατηγικής του Οργανισμού. Ως προεδρεύουσα της συντακτικής Επιτροπής της Διπλωματικής Διάσκεψης, η Κύπρος διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επεξεργασία των τροποποιήσεων του 2002,για την ενσωμάτωση θεμάτων ασφάλειας (Security) στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (Safety of Life at Sea Convention SOLAS 74).

Τέλος, η Κύπρος είναι ένθερμος υποστηρικτής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του ΔΝΟ, και συγκεκριμένα του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου (WMU) στο Μάλμε της Σουηδίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Νομικού Ινστιτούτου (IMLI). Κύπριοι φοιτητές συμμετέχουν σε προγράμματα των πιο πάνω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Κύπρος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του WMU και το στηρίζει οικονομικά.Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2016 03:11:54 PM