English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Προσωρινές / Μόνιμες Άδειες Παραμονής και Εισόδου και Άδειες Εργασίας για Ξένους (από ΕΕ και Τρίτες χώρες) Πολίτες


Η αρμόδια αρχή η οποία χειρίζεται τη χορήγηση Αδειών Εισόδου καθώς επίσης και Προσωρινών και / ή Μόνιμων Αδειών Παραμονής σε πολίτες της ΕΕ και πολίτες Τρίτων Χωρών είναι το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπήκοοι των Κρατών Μελών της ΕΕ έχουν το δικαίωμα εισόδου στη Κύπρο με την επίδειξη απλώς ενός έγκυρου διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας χωρίς να έχουν την υποχρέωση εγγραφής με την άφιξή τους. Αν υπάρχει πρόθεση παραμονής πέραν των τριών μηνών (και / ή απασχόλησης) τότε οφείλουν να:
  • Υποβάλουν αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την άφιξή τους για την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Έγγραφης Αλλοδαπού (ARC) στο τοπικό Κλάδο Μετανάστευσης της Αστυνομίας και να καταβάλουν το σχετικό τέλος (£20).
  • Υποβάλουν αίτηση για αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων για την εξασφάλιση απασχόλησης στην Κύπρο (αν πρόκειται να απασχοληθούν- παρακαλούμε δείτε επίσης το μέρος 3 πιο κάτω).
  • Υποβάλουν αίτηση για άδεια παραμονής (η αίτηση να υποβάλλεται προτού λήξει η τρίμηνη περίοδος προς το Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης, μέσω του τοπικού Κλάδου Μετανάστευσης της Αστυνομίας). Η εν λόγω άδεια παραμονής εκδίδεται εντός έξη μηνών από της ημερομηνίας της αίτησης και της υποβολής του απαιτούμενων έγγράφων από τον αιτητή (παρακαλούμε σημειώστε ότι επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης).

Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση Άδειας Παραμονής (Προσωρινής ή Μόνιμης) βάσει μίας εκ των κατηγορών που αναφέρονται στον Κανονισμό 5 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών του 1972.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πιέστε ΕΔΩ.

1. Διαδικασία για την Εξασφάλιση και / ή Ανανέωση Εισόδου και Απασχόλησης για Ξένους (μη-ΕΕ) Εργάτες και Οικιακούς Βοηθούς

Η διαδικασία για την παραχώρηση αδειών εργασίας διέπεται από το Νόμο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής υπεύθυνης για θέματα που αφορούν του Αλλοδαπούς.

Οι σχετικές αιτήσεις για την έκδοση Αδειών Εισόδου και Απασχόλησης υποβάλλονται στον Διευθυντή του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών από τον προτιθέμενο Εργοδότη ενώ οι ξένοι εργάτες βρίσκονται ακόμη στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από συμβόλαιο απασχόλησης, σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης, οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καλής διαγωγής και τραπεζική εγγύηση για τη κάλυψη πιθανών εξόδων επαναπατρισμού. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Διευθυντή του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Αν δεν προκύψει οτιδήποτε που να εμποδίζει την είσοδο των ξένων στην Κύπρο, τότε οι σχετικές άδεις εισόδου και εργασίας εκδίδονται.

Η ίδια διαδικασία τηρείται για ξένους που απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί με μόνη διάφορα στην προκειμένη περίπτωση το συμβόλαιο απασχόλησης δεν σφραγίζεται από το Τμήμα Εργασίας επειδή τα κριτήρια για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, ή απασχόληση ξένων οικιακών βοηθών επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι, εισφέροντας έτσι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν παιδιά κάτω των 9 ετών.
  • Όταν η οικογένεια έχει δηλωμένο καθαρό εισόδημα πέραν των £30,000 ετησίως.
  • Όταν το ξένο οικιακό προσωπικό πρόκειται να φροντίζει ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες ή άτομα που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια η οποία τα εμποδίζει να φροντίζουν τον εαυτό τους.
  • Όταν το ξένο οικιακό προσωπικό θα απασχολείται στην κατοικία Διευθυντών ή Ανώτερων υπαλλήλων υπεράκτιων εταιρειών καθώς επίσης σε ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(1) Ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου του αλλοδαπού.

(2) Τραπεζική Εγγύηση ενόψει των πιθανών εξόδων επαναπατρισμού.

(3) Πιστοποιητικά Γεννήσεως των τέκνων (όπου υπάρχουν).

(4) Βεβαίωση για την Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(5) Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (όπου εφαρμόζεται).

(6) Ιατρικό πιστοποιητικό για άτομα που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια και χρειάζονται φροντίδα.

(7) Συμβόλαιο απασχόλησης, σφραγισμένο από τον Έφορο Τελών Χαρτοσήμου.

Για την εξασφάλιση άδειας εισόδου και για την ανανέωση προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας, το σχετικό έντυπο πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το τέλος των £20.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την απασχόληση υπηκόων Τρίτων Χωρών (μη-ΕΕ) μπορείτε να βρείτε στο σχετικό τμήμα των ιστοσελίδων του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασίας) στους πιο κάτω (απευθείας) συνδέσμους, αντίστοιχα:

Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασίας)

2. Πληροφοριακό δελτίο για γυναίκες, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες εισέρχονται στη Δημοκρατία για απασχόληση ως καλλιτέχνιδες σε χώρους διασκέδασης (καμπαρέ)

Αγγλική έκδοση
Ρωσική έκδοση
Βουλγάρικη έκδοση
Ρουμάνικη έκδοση

3. Απασχόληση Πολιτών της ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασίας)- για τον απευθείας σύνδεσμο παρακαλούμε πιέστε EΔΩΟκτώβριος 2006


No documents found(Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2008)

© 2006 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου