English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΣτεγαστικά σχέδια και επιδοτήσεις για επαναπατριζόμενους πρόσφυγες


Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή, στις 18 Αυγούστου, 1974με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και την παροχή βοήθειας και στήριξης στους εκτοπισθέντες και παθόντες.

Με την πάροδο του χρόνου η ΥΜΑΠΕ περιορίστηκε, κυρίως, στην παροχή στεγαστικής βοήθειας στους εκτοπισθέντες/παθόντες, με βάση τα ακόλουθα τρία σχέδια:

Α. Αυτοστέγαση σε Ιδιόκτητο Οικόπεδο/Επιδιόρθωση Κατοικίας
Β. Αγορά Διαμερίσματος/Κατοικίας
Γ. Επιδότηση Ενοικίου

Τον Νοέμβριο του 1975, με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 14.471, συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής και Κριτηρίων (ΚΕΕΚ), η οποία με την ψήφιση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμου, έχει μετονομασθεί σε Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας (Ε.Σ.Β.), με αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις και να αποφασίζει για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε δικαιούχους εκτοπισθέντες και παθόντες.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίοςενεργεί ως Πρόεδρος,

- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,

- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων,

- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και

- έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσης Παθόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αιτητές, πριν αποφασίσουν για το Σχέδιο στέγασης που θα επιλέξουν, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες είτε από τηλεφώνου είτε μέσω της Ιστοσελίδας της ΥΜΑΠΕ είτε κατόπιν προσωπικής επίσκεψης στην Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί Γραφεία ως ακολούθως:

Οι Λειτουργοί σε όλα τα Γραφεία, είναι στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.

Λευκωσία:

Διεύθυνση:
Ηλία Παπακυριακού 34, 2415 Μακεδονίτισσα, Λευκωσία ή YΜΑΠΕ 1467 Λευκωσία.
Τηλέφωνα:
Πληροφορίες: 22456276,

Λεμεσός/Πάφος:

Διεύθυνση:
Αγκύρας, 31 Τ.Θ. 51014, Τ.Τ. 3500 Λεμεσός
Τηλέφωνα:
25871150
(για σκοπούς επιδότησης ενοικίου: 25827978)

Λάρνακα/Επαρχία Αμμοχώστου:

Διεύθυνση:
Ποταμού Οξού, 4, Κυβερνητικός Οικισμός Αγίου Ιωάννη, Τ.Τ. 6051 Λάρνακα,
Τηλέφωνο; 24821940


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κάθε πολίτης που προσέρχεται για εξυπηρέτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί αναφορικά με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θέτει από καιρού εις καιρόν, με σχετικές Αποφάσεις του σχετικά με τα στεγαστικά Σχέδια, καθώς και να του παρασχεθεί βοήθεια/καθοδήγηση για κατάλληλη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης.

Μετά την παραλαβή της αίτησης, η Υπηρεσία μπορεί με γραπτή ειδοποίηση προς τους αιτητές, να ζητήσει από αυτούς να προσκομίσουν μέσα σε εύλογη προθεσμία, οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίεςείναι δυνατόν να θεωρήσει αναγκαία, για την εξέταση της αίτησής τους.

Σε περίπτωση παράλειψης των αιτητών να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία που έχει καθορισθεί, οποιαδήποτε από τα ζητηθέντα στοιχεία ή πληροφορίες, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή τους.

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν γραπτώς για τυχόν έγκριση / απόρριψη της αίτησής τους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους, δικαιούνται να ζητήσουν γραπτώς την επανεξέτασή της εάν προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής κατά την εξέταση του αιτήματος τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών.

Για να είναι σε θέση η ΥΜΑΠΕ να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς τον προσφυγικό κόσμο όσον το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα, χρειάζεται τη συνεργασία και τη βοήθεια του κοινού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για όλα τα Σχέδια, είναι ο αιτητής να κατέχει τα ακόλουθα:
 • Ταυτότητα Εκτοπισθέντος ή Ειδική Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ή
 • Βεβαίωση Τουρκόπληκτου, η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Βοηθείας Ζημιωθέντων, στην οποία να αναφέρεται ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτήτης κατοικίας σε περιοχή της Δημοκρατίας, η οποία έχει καταστεί απροσπέλαστη λόγω των τουρκικών εχθροπραξιών του 1963, νοουμένου ότι δεν είναι ιδιοκτήτης άλλης κατοικίας σε περιοχή ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο αιτητής αδυνατεί να προσκομίσει την πιο πάνω βεβαίωση, τότε μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στον Διευθυντή της ΥΜΑΠΕ, που να αποδεικνύουν και να δικαιολογούν την ιδιότητά του ως Τουρκόπληκτου, ή
 • Βεβαίωση Παθόντα, η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Ανακούφισης Παθόντων. Στους παθόντες περιλαμβάνονται:

-χήρα ή τέκνο πεσόντος,

-γονέας άγαμου πεσόντος ή αδελφή άγαμου πεσόντος της οποίας αποδεδειγμένα ήταν προστάτης,

-σύζυγος ή τέκνο αγνοουμένου,

-γονέας άγαμου αγνοουμένου ή αδελφή άγαμου αγνοούμενου της οποίας αποδεδειγμένα ήταν προστάτης,

-ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 40% ή μεγαλύτερο και

-θυγατέρα αναπήρου με ποσοστό αναπηρίας 50% ή μεγαλύτερο.


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Σε κάθε δικαιούχο άτομο ή οικογένεια παραχωρείται μία και μόνο στεγαστική βοήθεια. Σημειώνεται ότι άτομα τα οποία λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου, δικαιούνται παραχώρησης στεγαστικής βοήθειας μέσω των άλλων στεγαστικών Σχεδίων, νοουμένου ότι θα τερματιστεί η παροχή του επιδόματος.

Α. Σχέδιο Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητο Οικόπεδο/Επιδιόρθωση Κατοικίας
 • Οι αιτητές για να τύχουν έγκρισης από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανέγερση τους κατοικίας για την οποία αιτούνται στεγαστικής βοήθειας, πριν τον επιτόπιο έλεγχο του χώρου ανέγερσης τους κατοικίας από αρμόδιο Λειτουργό τους Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, ως ημερομηνία αποπεράτωσης τους οικοδομής θεωρείται η ημερομηνία μόνιμης σύνδεσής τους με το δίκτυο τους Α.Η.Κ.
 • Οι αιτήσεις για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.
 • Η καταβολή τους κυβερνητικής χορηγίας γίνεται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση με δόσεις, ανάλογα με την εκτελεσθείσα εργασία.
 • Οι ίδιοι οι αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο μέλος τους οικογένειας τους, δεν θα πρέπει να είναι ή να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, εκτός και αν αυτή χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.
 • Δικαιούχος μπορεί να είναι αιτητής ο οποίος προτίθεται να ανεγείρει ιδιόκτητη κατοικία σε οικόπεδο που ανήκει είτε τους γονείς, είτε στα πεθερικά, είτε στον/στη μη εκτοπισθέντα σύζυγό του. Σε περίπτωση που το οικόπεδο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα των γονέων του μη εκτοπισθέντος μέλους του ζεύγους, θα πρέπει να προσκομισθεί χαρτοσημασμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο, μεταξύ του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του παιδιού του, για το μερίδιο του οικοπέδου που του αναλογεί.
 • Οι πρόσφυγες που ανέγειραν κατοικία σε ιδιόκτητο οικόπεδο με δικά τους έξοδα, χωρίς οποιαδήποτε κυβερνητική βοήθεια, λαμβάνουν το 50% τους οικονομικής βοήθειας εφόσον η κατοικία είχε ανεγερθεί εντός δύο (2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης τους.
 • Παραχωρείται βοήθεια για την επιδιόρθωση κατοικιών, σε αιτητές οι οποίοι δεν έτυχαν βοήθειας για την ανέγερσή τους, νοουμένου ότι οι εν λόγω κατοικίες είναι ηλικίας πέραν των 20 ετών. Το ύψος της βοήθειας για τις επιδιορθώσεις δεν θα υπερβαίνει τις €10.000, νοουμένου ότι κατά την ημέρα της επιτόπου επίσκεψης του αρμόδιου Λειτουργού της Υπηρεσίας Μερίμνης, οι εν λόγω επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις δεν έχουν γίνει.
 • Η έγκριση για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο ισχύει ένα χρόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησής τηςστουςαιτητές.
 • Αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας εξετάζεται μόνον σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Κύπρο.


Β. Σχέδιο Αγοράς Διαμερίσματος/Κατοικίας
 • Οι αιτήσεις για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια.
 • Παραχωρείται ολόκληρη η οικονομική βοήθεια σε δικαιούχους που πραγματοποίησαν την αγορά μέχρι και ένα χρόνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Τους περιπτώσεις που η αγορά πραγματοποιήθηκε μεταξύ ενός και δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, παραχωρείται οικονομική βοήθεια ίση με το 50%.
 • Οι ίδιοι οι αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο μέλος τους οικογένειας τους, δεν θα πρέπει να είναι ή να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, εκτός και αν αυτή χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.
 • Οι εγκριθέντες καλούνται να προσκομίσουν εντός τους έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης τους έγκρισής τους από την ΥΜΑΠΕ, αγοραπωλητήριο έγγραφο/τίτλο ιδιοκτησίας του αγορασθέντος ή τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου και άδεια οικοδομής συνοδευόμενη από κάτοψη αρχιτεκτονικού σχεδίου, διαφορετικά η έγκρισή τους ακυρώνεται. Σε περίπτωση που θα αγοράσουν διαμέρισμα/κατοικία από τους γονείς/ πεθερικά τους, καλούνται να προσκομίσουν τίτλο ιδιοκτησίας αντί αγοραπωλητήριο έγγραφο, νοουμένου ότι θα μεταβιβαστεί ολόκληρη η αγοραζόμενη κατοικία στο όνομά του αιτητή ή του/ τους συζύγου του.
 • Η έγκριση για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας ισχύει ένα χρόνο από την ημερομηνία γνωστοποίησής τηςστουςαιτητές.
 • Αίτηση για παροχή στεγαστικής βοήθειας εξετάζεται μόνον σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Κύπρο.


Ε. Σχέδιο ΕπιδότησηςΕνοικίου
 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται, υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται και ψηφίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • Για να τύχει έγκρισης, ο αιτητής δεν πρέπει να έχει επωφεληθεί άλλου στεγαστικού Σχεδίου.
 • Οι ίδιοι οι αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο μέλος τους οικογένειάς τους, δεν θα πρέπει να είναι ή να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας.
 • Το επίδομα ενοικίου που καταβάλλεται, καλύπτει καταβληθέντα ενοίκια από την ημέρα υποβολής της αίτησης.


ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων αλλά και επικαιροποιημένες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://www.moi.gov.cy
  No documents found  (Τελευταία Ενημέρωση: 3/2/2016)

  © 2006 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου