Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο

Κενές ΘέσειςΤο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Νηολογούσας Αρχής για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Τα προσόντα της θέσης περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

1. Προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυτιλιακές Σπουδές (εξαιρούμενης της Μηχανικής και Ναυπηγικής), Νομικά (περιλαμβανόμενου του Barrister-at-Law), Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

β) πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

2. Καθήκοντα:

α) Να βοηθά στην διεκπεραίωση πράξεων του Κυπριακού Νηολογίου και να ετοιμάζει ή/και να ελέγχει σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

β) Να παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους αναφορικά με την νηολόγηση πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο.

γ) Να βοηθά στην προώθηση της κυπριακής σημαίας (marketing) σε ναυτιλιακές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

δ) Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή από Επιθεωρητή Πλοίων ή Λειτουργό Εμπορικής Ναυτιλίας που υπηρετεί στο Ναυτιλιακό Γραφείο της Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου.

3. Αιτήσεις - Ημερομηνίες και προθεσμίες

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη κάτωθι διεύθυνση και να συμπεριλάβουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα αντίγραφα των σχετικών Πανεπιστημιακών διπλωμάτων ή τίτλων, Μεταπτυχιακών διπλωμάτων, Πιστοποιητικών/Αποδεικτικών, συνοδευόμενα από επιστολή υποβολής ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση:
   Maritime Section, Cyprus High Commission, 13 St. James’s Square, London SW1Y 4LB, UNITED KINGDOM.
    Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις.
    Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018.
     Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

     Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να παρουσιάσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου κατά την ημέρα της εξέτασης.

     4. Όροι απασχόλησης - Ωφελήματα:

     Ο μηνιαίος μισθός της θέσης είναι Stg £2.559,11 (Group III, Grade 8, Step-10) (που αντιστοιχεί σε Stg £30.709,32 χωρίς 13ο μισθό) με βάση τις Κλίμακες της Αντιπροσωπείας της ΕΕ. Προβλέπονται τα σχετικά με τις διατάξεις του νόμου επιδόματα/φιλοδωρήματα.     Κατάλογος επιτυχόντων για πλήρωση κενών θέσεων στην Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου.     Σχετικά Αρχεία:

     Κατάλογος Γραπτών - Επιτυχόντων Τελικοί Βαθμοί κ σειρά επιτυχίας.docx
     Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 14,81Kb)

     EU - UK Agreement on EU Citizens' Rights in the UK

     VACANCY

     Follow us on Facebook

     Follow us on Twitter

     STUDY IN CYPRUS