ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίσκεψη / Εργασία στην Κύπρο


Είσοδος Ζώων Συντροφιάς στην Κύπρο


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Σημεία εισόδου

Τα σημεία εισόδου για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς είναι τα ακόλουθα:

• Οι Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου

• Οι Λιμένες και οι μαρίνες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου

Η είσοδος ζώου συντροφιάς από οποιοδήποτε άλλο σημείο, εκτός των ανωτέρω, απαγορεύεται.

Ζώα τα οποία ανήκουν σε είδη που καλύπτονται από τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), επιτρέπεται να εισέλθουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μόνο μέσω των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου και των Λιμένων Λεμεσού και Λάρνακας.


Γνωστοποίηση άφιξης

Ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για ζώο συντροφιάς, προερχόμενο από τρίτη χώρα, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο του σημείου εισόδου του ζώου στην Κύπρο, τουλάχιστον 48 ώρες προ της άφιξης, την ημερομηνία και την ώρα άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης ή την ονομασία του πλοίου με το οποίο το ζώο θα αφιχθεί στην Κύπρο.ΣΚΥΛΟΙ, ΓΑΤΕΣ, ΚΟΥΝΑΒΙΑ


Α. Γενικές απαιτήσεις


1. Ταυτοποίηση


Κάθε ζώο πρέπει να είναι ταυτοποιημένο. Ταυτοποιημένο θεωρείται ένα ζώο, το οποίο φέρει είτε

• ευανάγνωστη δερματοστιξία (τατουάζ), είτε
• ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (αποκριτή πομποδέκτη) εμφυτευμένη στο σώμα του.

Ανεξαρτήτως της μεθόδου ταυτοποίησης, πρέπει να γίνεται μνεία στοιχείων για τον προσδιορισμό του ονόματος, του επωνύμου και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη του ζώου. Ο αποκριτής πομποδέκτης (μικροπλακέτα) αναγνώρισης πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή αναγνώρισης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Στην περίπτωση που ο αποκριτής πομποδέκτης δεν είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο πρόσωπο για το ζώο οφείλει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ραδιοαναγνώριση του εμφυτευθέντος στο σώμα του ζώου αποκριτή πομποδέκτη. Το τατουάζ ως μέθοδος ταυτοποίησης του ζώου είναι αποδεκτό μόνο εάν αυτό έγινε πριν από τις 03/07/2011. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των συνοδευτικών εγγράφων του ζώου ότι η ταυτοποίηση προηγήθηκε ημερολογιακά ενός τουλάχιστον εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας.


2. Εμβολιασμός κατά του ιού της λύσσας


Το ζώο πρέπει να έχει εμβολιασθεί κατά του ιού της λύσσας σε ηλικία όχι μικρότερη των τριών μηνών. Ο εμβολιασμός ή ο τακτικός επανεμβολιασμός, κατά περίπτωση, πρέπει να έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής του εμβολίου είτε με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση με βάση το πρότυπο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, είτε με ανασυνδυασμένο εμβόλιο που εκφράζει την ανοσολογική γλυκοπρωτεΐνη του ιού της λύσσας σε ένα ζωντανό ιικό φορέα. Η χρήση εμβολίου κατά της λύσσας με ζωντανό τροποποιημένο ιό, απαγορεύεται. Στην περίπτωση του πρώτου εμβολιασμού, το πρωτόκολλο εμβολιασμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την επιβίβαση του ζώου στο μέσο μεταφοράς του στην Κύπρο. Στην περίπτωση επανεμβολιασμού, αυτός ισχύει από την ημερομηνία διενέργειάς του, εφόσον το εμβόλιο χορηγείται εντός της περιόδου ισχύος που αναφέρει ο κατασκευαστής του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός θεωρείται πρώτος εμβολιασμός όταν δεν υπάρχει πιστοποίηση από κτηνίατρο, με την οποία βεβαιώνεται ο προηγούμενος εμβολιασμός. Η σχετική τεκμηρίωση εμβολιασμού κατά του ιού της λύσσας και οποιωνδήποτε άλλων παθογόνων παραγόντων πρέπει να αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα που παρουσιάζονται κατά τον έλεγχο.


3. Ηλικία


Με βάση τα πιο πάνω, κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 111 ημερών. Η είσοδος ζώων συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των 111 ημερών απαγορεύεται, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως.


4. Φυλή


Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σκύλου που ανήκει στις πιο κάτω φυλές, ανεξαρτήτως της χώρας προελεύσεως:
• American Pit Bull Terrier ή Pit Bull Terrier
• Japanese Tosa ή Tosa Inu
• Dogo Argentino ή Argentinian Mastiff
• Fila Brasileiro ή Brazilian Mastiff


5. Μεταφορά


Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς τους, τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε περιέκτες που να πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων (IATA). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνδέσμου Αερομεταφορέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_animals/Pages/pets.aspx

Η θαλάσσια μεταφορά των ζώων συντροφιάς πρέπει να γίνεται, επίσης, υπό συνθήκες που να διασφαλίζουν την υγεία και ευημερία των ζώων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.


6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ζώων


Ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης, επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι πέντε ζώων συντροφιάς συνολικά ανά πολίτη. Εφόσον είναι περισσότερα από πέντε, υπόκεινται στις απαιτήσεις και στους ελέγχους που εφαρμόζονται στις εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις.Β. Ειδικές απαιτήσεις


Είσοδος από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνοδευτικά έγγραφα:

1. Διαβατήριο, στο οποίο να πιστοποιείται η ύπαρξη ισχύοντος αντιλυσσικού εμβολιασμού.
2. Έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ζώο αφίχθη στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από Κράτος Μέλος της Ε.Ε.


Διενέργεια ελέγχου:

Κατά την άφιξη, το κάθε ζώο και τα συνοδευτικά του έγγραφα επιθεωρούνται από εντεταλμένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Τελωνειακό Λειτουργό.

Ζώο συντροφιάς, το οποίο πληρεί τα πιο πάνω κριτήρια και συνοδεύεται από ισχύοντα και πιστοποιημένα σχετικά έγγραφα, μπορεί να εισέλθει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς την απαίτηση για έκδοση άδειας εισαγωγής και την υποχρέωση υποβολής του σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης (καραντίνα). Καταβολή τελών επιθεωρήσεως απαιτείται μόνο στην περίπτωση εισόδου ζώου από τρίτη χώρα, καθώς και στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών.


Χειρισμός σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών:

Το υπό εισαγωγή ζώο συντροφιάς, αναλόγως του ποιοι, κατά περίπτωση, όροι δεν πληρούνται, δυνατό να:
• Αποσταλεί πίσω στη χώρα προέλευσης (επανεξαγωγή).
• Υποβληθεί σε περιορισμό λοιμοκάθαρσης μέγιστης διάρκειας έξι μηνών.
• Υποβληθεί σε ευθανασία χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου γι’ αυτό προσώπου, εάν δεν είναι δυνατή η επανεξαγωγή ή η απομόνωσή του για το ανάλογο διάστημα.
Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος για το ζώο υποχρεούται να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη επιθεωρήσεως, λοιμοκαθαρτηρίου ή χειρισμού του πτώματος του ζώου στην περίπτωση ευθανασίας, που προνοούνται από τη νομοθεσία, συν ΦΠΑ.

Ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης θα επιβάλλεται στα υπό είσοδο ζώα, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, σε εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για το σκοπό αυτό ιδιωτικά υποστατικά φιλοξενίας. Προς το παρόν και μέχρι να εξουσιοδοτηθούν προς τούτο ιδιωτικά λοιμοκαθαρτήρια, ο περιορισμός λοιμοκάθαρσης λαμβάνει χώρα κατ’ οίκον του ιδιοκτήτη/υπευθύνου για το ζώο ατόμου.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ


Προς το παρόν δεν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία σε επίπεδο Ε.Ε. και για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προνοούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους Μέλους. Για την είσοδο ζώων συντροφιάς, εκτός των σκύλων, γάτων και κουναβιών απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Κατά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Κύπρο προς το εξωτερικό, ο ιδιοκτήτης ή το υπεύθυνο για το ζώο πρόσωπο πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, πριν από τη μετακίνηση του ζώου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων των χωρών και εδαφών, των εγκεκριμένων από την Ε.Ε. εργαστηρίων, καθώς και συνδέσμων για τις ιστοσελίδες των Κρατών Μελών, τα οποία έχουν πρόσθετες απαιτήσεις για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δικτυακής Πύλης της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm)

και μέσω των πιο κάτω αριθμών τηλεφώνων, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικών διευθύνσεων:


ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΖΩΩΝ
Τηλέφωνο: +357-22805153 / 22805253 / 22805182
Τηλεομοιότυπο: +357-22805176
E-mail: animal.health@vs.moa.gov.cy


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: +357-22805240/1
Τηλεομοιότυπο: +357-22805174
E-mail: dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τηλέφωνο: +357-25819512
Τηλεομοιότυπο: +357-25306544
E-mail: dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Tηλέφωνο: +357-24821275/6
Τηλεομοιότυπο: +357-24304270
Email: dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: +357-24824555
Τηλεομοιότυπο: +357-24722811
E-mail: dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy


ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
Τηλέφωνο: +357-26821260
Tηλεομοιότυπο: +357-26306198
E-mail: dvs.paphos@vs.moa.gov.cy


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Στοκχόλμη